• Art. 14. - Usuwanie dany...
  29.02.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2023.0.1068 t.j. - Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

Art. 14. KRK


Usuwanie danych z Rejestru

1.
Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 1, 3 i 7, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1ust . 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o:
1)
zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 terminy zatarcia skazania § 2 oraz art. 337 zatarcie skazania wobec żołnierza Kodeksu karnego;
2)
zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii;
3)
przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania;
4)
stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;
5)
zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 odroczenie wykonania wobec żołnierza kary pozbawienia wolności i zwolnienie żołnierza od kary § 3 i 4 Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności § 2 Kodeksu karnego wykonawczego.
1a.
Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 2, usuwa się z Rejestru po upływie terminu określonego w art. 68 podjęcie postępowania warunkowo umorzonego § 4 Kodeksu karnego, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.
2.
Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 6, usuwa się z Rejestru:
1)
po ukończeniu 18. roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki wychowawcze lub środek leczniczy, z wyjątkiem przypadków, gdy:
a) środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,
b) wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 19. roku życia lub 21. roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej,
c) wykonanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 rodzaje środków wychowawczych pkt 2 lub 2004_5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, po ukończeniu przez nieletniego 21 lat ustało z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego wieku, do którego sąd rodzinny orzekł o wykonywaniu tego środka,
d) wykonanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 rodzaje środków wychowawczych pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, po ukończeniu przez nieletniego 24 lat ustało z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego 25 lat;
2)
po upływie terminów określonych w art. 16 warunkowe zawieszenie umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym ust. 6, art. 96 uważanie orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym za niebyłe z mocy prawa, art. 235 warunkowe odstąpienie od wykonania orzeczenia ust. 6 i art. 237 warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
3.
Dane osób, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 5, usuwa się z Rejestru:
1)
z upływem 3 lat od uchylenia środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 93a rodzaje środków zabezpieczających § 1, art. 99 orzekanie środka zabezpieczającego wobec sprawcy niepoczytalnego Kodeksu karnego lub art. 43 przepadek przedmiotów tytułem środka zapobiegawczego § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego;
2)
z upływem 3 lat od wykonania przepadku lub środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 45a przesłanki orzeczenia przepadku Kodeksu karnego lub art. 43 przepadek przedmiotów tytułem środka zapobiegawczego § 1 pkt 2–5 Kodeksu karnego skarbowego.
4.
Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu stosowania tego środka zapobiegawczego.
5.
Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego.
6.
Dane osobowe nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o jego zwolnieniu.
7.
Dane osób zmarłych usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o ich zgonie.
8.
Dane osób, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 4, usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o zatarciu skazania przesłanego przez właściwy organ państwa obcego, które wydało wyrok.
Art. 14. Usuwanie danych z Rejestru - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...