• Art. 19. - Udzielanie in...
  29.02.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2023.0.1068 t.j. - Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

Art. 19. KRK


Udzielanie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym

1.
Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 podmioty uprawnione do uzyskania danych z Rejestru ust. 1 lub na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 1.
1a.
Informacji o podmiocie zbiorowym na podstawie danych o tym podmiocie zgromadzonych w Rejestrze udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 podmioty uprawnione do uzyskania danych z Rejestru ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 lub na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 2.
1aa.
Podmioty wymienione w art. 6 podmioty uprawnione do uzyskania danych z Rejestru ust. 1 pkt 4–7 i 8 mogą uzyskiwać informacje o osobie i informacje o podmiocie zbiorowym na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze także na żądanie.
1b.
Zapytania i wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą być składane pisemnie albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a żądania, o których mowa w ust. 1aa, są składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
1c.
Przepisu ust. 1b nie stosuje się do zapytań przekazywanych do Rejestru za pośrednictwem systemu ECRIS.
2.
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie powinno zawierać:
1)
nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania przez osobę, której zapytanie dotyczy, numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2)
określenie rodzaju i zakresu danych o osobie, które mają być przedmiotem informacji;
3)
wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o osobie;
4)
nazwę podmiotu kierującego zapytanie;
5)
datę wystawienia;
6)
podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie.
2a.
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym powinno zawierać:
1)
oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;
2)
określenie rodzaju i zakresu danych o podmiocie zbiorowym, które mają być przedmiotem informacji;
3)
wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o podmiocie zbiorowym;
4)
nazwę podmiotu kierującego zapytanie;
5)
datę wystawienia;
6)
podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie.
2b.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zapytań przekazywanych przez właściwe organy państw obcych. Zapytanie takie powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby, której ono dotyczy.
2c.
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3.
Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru zawiera: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. W przypadku nieposiadania numeru PESEL wniosek powinien zawierać numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 2, zawiera oznaczenie tego podmiotu i jego adres oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji, informacja ta zawiera odpis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach.
3a.
Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru oraz wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 2, składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
4.
Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 2 , 2a, 2c, 3 lub 3a, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpoznania, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości.
5.
Jeżeli zapytanie, o którym mowa w ust. 2b, nie zawiera danych pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczy, zapytanie takie zwraca się ze wskazaniem przyczyny zwrotu.
Art. 19. Udzielanie informacji o osobie lub podmiocie zbi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...