• Art. 20. - Zakres inform...
  29.02.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2023.0.1068 t.j. - Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

Art. 20. KRK


Zakres informacji o osobie zgromadzonych w Rejestrze

1.
Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, udzielana na zapytanie lub wniosek, zawiera:
1)
dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL;
2)
dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba nie figuruje w Rejestrze;
3)
datę wydania;
4)
nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania;
5)
pieczęć urzędową.
1a.
Jeżeli przepis szczególny, na podstawie którego udzielana jest informacja z Rejestru, zawiera wymóg niekaralności w określonym zakresie, informacja z Rejestru o skazaniach, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 4, jest udzielana w zakresie wskazanym w tym przepisie szczególnym wyłącznie na podstawie danych przekazanych do Rejestru przez właściwe organy państw obcych. W takim przypadku biuro informacyjne nie dokonuje oceny, czy czyn, za który nastąpiło skazanie, stanowi według prawa polskiego czyn karalny, przestępstwo czy wykroczenie oraz czy został popełniony umyślnie czy nieumyślnie, chyba że okoliczności te można ustalić na podstawie przekazanych informacji dotyczących rodzaju popełnionego czynu, jego kwalifikacji prawnej lub rodzaju orzeczonej kary.
1b.
Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio, jeżeli podmiot składający wniosek lub zapytanie sam określił zakres żądanej informacji z Rejestru, bez istnienia w tym względzie szczególnej podstawy prawnej.
1c.
W przypadku zastrzeżenia przez organ centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 11 dokumenty stanowiące podstawę przetwarzania danych przez Rejestr ust. 1 pkt 4, że przekazana informacja może być wykorzystywana wyłącznie dla celów prowadzonego postępowania karnego, informacja o osobie sporządzona dla celów innych niż postępowanie karne nie zawiera danych o skazaniach, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 4. W takim przypadku w informacji o osobie, udzielanej właściwym organom państw obcych, wskazuje się fakt zgłoszenia takiego zastrzeżenia, państwo, którego organ centralny zgłosił zastrzeżenie, oraz sąd, który wydał wyrok skazujący, i datę jego wydania, jak również sygnaturę akt sprawy, jeżeli jest znana.
1d.
Informacja o osobie sporządzona na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 1, będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska zawiera dane zgromadzone w Rejestrze oraz w rejestrze karnym państwa obywatelstwa wnioskodawcy, uzyskane na podstawie art. 4 zadania Biura Informacyjnego Rejestru ust. 1 pkt 5a.
1e.
Informacji o osobie, wydawanej organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazywanej za pośrednictwem systemu ECRIS, nie opatruje się podpisem osoby upoważnionej do jej wydania ani pieczęcią urzędową.
1f.
W informacji przekazywanej właściwym organom państw obcych innym niż organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej zamieszcza się wzmiankę o tym, że przekazane dane mogą być wykorzystane jedynie do celów, w których się o nie zwrócono.
2.
Informacja o podmiocie zbiorowym, sporządzona na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, udzielana na zapytanie lub wniosek, zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu zbiorowego wraz z jego siedzibą;
2)
dane o podmiocie zbiorowym w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że podmiot zbiorowy nie figuruje w Rejestrze;
3)
datę wydania;
4)
nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania;
5)
pieczęć urzędową.
3.
(uchylony)
4.
Do informacji o osobie i informacji o podmiocie zbiorowym, sporządzonych na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, udzielanych na żądanie, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
5.
Informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na zapytanie lub wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym osoby upoważnionej do ich wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
6.
Informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na żądanie opatruje się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
Art. 20. Zakres informacji o osobie zgromadzonych w Rejes... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 6
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...