• Art. 4. - Zadania Biura ...
  05.03.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2024.0.276 t.j. - Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

Art. 4. KRK


Zadania Biura Informacyjnego Rejestru

1.
Do zadań biura informacyjnego należy:
1)
przetwarzanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych, podlegających gromadzeniu w Rejestrze;
2)
zabezpieczanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze przed dostępem osób nieuprawnionych;
3)
przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i rozpatrywanie skarg w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze;
4)
niezwłoczne przekazywanie właściwym organom państw obcych informacji o wyrokach skazujących, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacji związanych z tym skazaniem w odniesieniu do obywateli tych państw, podlegających gromadzeniu w Rejestrze;
5)
występowanie na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 6 podmioty uprawnione do uzyskania danych z Rejestru ust. 1 pkt 1–10 oraz w art. 7ust . 1 i 1a, do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej z zapytaniem o udzielenie informacji o skazaniu z rejestrów karnych tych państw zgodnie z prawem państwa, do którego kierowany jest wniosek;
5a)
występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z zapytaniem o udzielenie informacji z rejestru karnego tego państwa o osobie będącej jego obywatelem, w przypadku gdy osoba ta złożyła wniosek o udzielenie informacji z Rejestru;
6)
niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji na temat wyroków skazujących, zapadłych wobec:
a) osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
b) osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
c) podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
7)
przekazywanie Marszałkowi Sejmu informacji o:
a) posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
b) posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
8)
przekazywanie Marszałkowi Senatu informacji o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
9)
prowadzenie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606), oraz przetwarzanie danych osobowych podlegających gromadzeniu w tym rejestrze.
1a.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przesyłane organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zapytania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 5a, i odpowiedzi na nie przekazywane są za pośrednictwem systemu ECRIS, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn technicznych.
1b.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przesyłać kierownikom biur powiatowych tej Agencji.
2.
Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze.
Art. 4. Zadania Biura Informacyjnego Rejestru - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 6
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...