• Ustawa o Krajowym Rejestr...
  23.07.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2024.0.979 t.j. - Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Rejestrem”.
2.
Rejestr składa się z:
1)
rejestru przedsiębiorców;
2)
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3)
rejestru dłużników niewypłacalnych.
3.
Rejestr wchodzi w skład systemu integracji rejestrów, o którym mowa w art. 22 termin do złożenia wniosku o wpis do Rejestru dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 46–127), zwanego dalej „systemem integracji rejestrów”.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane dalej „sądami rejestrowymi”.
2.
Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym:
1)
wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
2)
urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych;
3)
dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.
3.
Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, oraz sposób współpracy sądów rejestrowych i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w tych sprawach, w szczególności wskazując sposób postępowania i przekazywania przez sądy rejestrowe niezbędnych informacji, mając na względzie ułatwienie dostępu do Rejestru.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru.
Orzeczenia: 14 Porównania: 1
1.
Minister Sprawiedliwości utrzymuje system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru, umożliwiający zawiązywanie oraz podejmowanie innych czynności w odniesieniu do spółek, których umowa jest zawierana przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w tym systemie, oraz podejmowanie czynności w postępowaniu rejestrowym w odniesieniu do podmiotów podlegających wpisowi do Rejestru, udzielanie informacji z Rejestru i udostępnianie akt rejestrowych. Minister Sprawiedliwości zapewnia dostęp do systemu teleinformatycznego w celu dokonywania czynności, o których mowa w tym przepisie, oraz ochronę danych zgromadzonych w systemie przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą.
2.
Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o adresie, pod którym w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych jest dostępny system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1.
3.
Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych użytkowników systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723).
1.
Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, co najmniej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych, wzorce umów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 231 umowa spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy § 5, art. 1061 umowa spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy § 5, art. 1571 umowa spółki z.o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy § 5 i art. 3007 umowa prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) oraz informacje o:
1)
zasadach zawiązywania i rejestracji spółek oraz rejestracji oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, wykorzystywania wzorców umów udostępnionych w systemie teleinformatycznym, dokumentach wymaganych w postępowaniu rejestrowym, językach, w których możliwe jest zawiązywanie i rejestracja spółek oraz rejestracja oddziałów, identyfikacji osób oraz obowiązujących opłatach;
2)
zasadach dotyczących członkostwa w organie uprawnionym do reprezentowania podmiotu i organie nadzoru spółki, w tym dotyczących zakazu pełnienia funkcji w tych organach oraz o podmiotach odpowiedzialnych za informowanie o osobach pełniących funkcje w tych organach objętych zakazem;
3)
uprawnieniach i obowiązkach organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu i organu nadzoru spółki.
2.
Minister Sprawiedliwości przekazuje Komisji Europejskiej informacje o przepisach prawa krajowego regulujących powoływanie się przez osoby trzecie na dane zawarte w Rejestrze celem ich udostępnienia w systemie integracji rejestrów.
1.
Minister Sprawiedliwości utworzy Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Centralną Informacją”, z oddziałami przy sądach rejestrowych.
2.
Zadaniem Centralnej Informacji jest:
1)
prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek, zwanego dalej „katalogiem”;
2)
udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu;
3)
utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie teleinformatycznym;
4)
utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru z systemem integracji rejestrów.
3.
Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej.
3a.
Centralna Informacja wydaje z katalogu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dokumenty złożone w postaci elektronicznej albo kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej poświadczone za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu.
4.
Centralna Informacja pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie z katalogu dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.
4a.
Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu.
4aa.
Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3.
4b.
Centralna Informacja udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których w dziale 6 rejestru przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Lista zawiera następujące dane:
1)
nazwę lub firmę;
2)
numer podmiotu w Rejestrze;
3)
NIP;
4)
siedzibę przedsiębiorcy;
5)
datę wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
6)
sygnaturę sprawy i określenie sądu, który ogłosił upadłość albo wydał postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
7)
datę oraz sposób ukończenia postępowania upadłościowego albo postępowania restrukturyzacyjnego.
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
Orzeczenia: 21 Porównania: 1 Przypisy: 4
Za pośrednictwem systemu integracji rejestrów Centralna Informacja:
1)
udostępnia bezpłatnie – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek europejskich oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – aktualne informacje albo informację o wykreśleniu tych podmiotów z Rejestru, listę dokumentów, o których mowa w art. 4 Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego ust. 4a, oraz ich niepowtarzalny identyfikator europejski, o którym mowa w pkt (sekcji) 9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1042 z dnia 18 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 w odniesieniu do specyfikacji technicznych i procedur dotyczących systemu integracji rejestrów oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2244 (Dz. Urz. L 225 z 25.06.2021, str. 7), a w przypadku spółek, które utworzyły oddziały w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – także niepowtarzalny identyfikator europejski oddziału, numer oddziału w rejestrze oraz oznaczenie państwa, w którym zarejestrowano oddział;
2)
wydaje kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej oraz dokumenty złożone w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 4 Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego ust. 3a;
3)
przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu spółek, o których mowa w pkt 1;
4)
(uchylony)
5)
przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o zarejestrowaniu i wykreśleniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o zmianach następujących informacji dotyczących spółek, o których mowa w pkt 1:
a) firmy,
b) siedziby,
c) numeru w Rejestrze,
d) formy prawnej,
e) oznaczenia organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji,
f) oznaczenia organu nadzoru oraz osób wchodzących w jego skład;
7)
przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o złożeniu dokumentów, o których mowa w art. 8a katalog dokumentów spółek ust. 1 pkt 5, wraz z oznaczeniem roku obrotowego;
8)
potwierdza otrzymanie informacji, o których mowa w art. 21d informacje otrzymywane przez sąd rejestrowy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych ust. 1 i 2.
1.
Dane i informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru są przekazywane w celu ponownego wykorzystywania, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2.
Centralna Informacja przekazuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane i informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru w celu ponownego wykorzystywania na wniosek złożony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dane zgromadzone w Rejestrze udostępnia się w celu ponownego wykorzystywania także za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).
Za pośrednictwem systemu integracji rejestrów Centralna Informacja bezpłatnie:
1)
udostępnia – w przypadku przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego – odpowiednio plan przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego, zawiadomienie o możliwości złożenia przez wspólników, wierzycieli, przedstawicieli pracowników, a w braku takich przedstawicieli – pracowników, uwag dotyczących tego planu oraz opinię biegłego albo
2)
udostępnia złożone na podstawie art. 5164 § 4, art. 5509 § 3 i art. 5807 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych informacje o:
a) formie prawnej, firmie i siedzibie statutowej spółki przekształcanej, dzielonej, łączącej się oraz formie prawnej, firmie i siedzibie statutowej, proponowanej dla spółki powstałej wskutek przekształcenia transgranicznego, dla spółki albo spółek nowo zawiązanych wskutek podziału transgranicznego, dla spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej wskutek połączenia transgranicznego,
b) rejestrze, do którego zostały złożone dokumenty odpowiednio spółki przekształcanej, dzielonej, każdej z łączących się spółek, a także ich numery w rejestrze,
c) warunkach wykonywania praw wierzycieli, pracowników i wspólników,
d) adresie strony internetowej, na której można bezpłatnie uzyskać dokumenty, o których mowa w pkt 1;
3)
udostępnia – w przypadku przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego – zaświadczenie o zgodności z prawem polskim odpowiednio przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego w zakresie procedury podlegającej temu prawu;
4)
udostępnia – w przypadku przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego – następujące dane:
a) informację, że rejestracja spółki jest wynikiem odpowiednio przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego,
b) datę wpisu do Rejestru spółki odpowiednio przekształconej, powstałej w wyniku połączenia lub podziału transgranicznego,
c) informację, że wykreślenie spółki z Rejestru jest wynikiem odpowiednio przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego; nie dotyczy to podziału przez wydzielenie albo podziału przez wyodrębnienie,
d) datę wykreślenia spółki przekształcanej, dzielonej oraz łączących się spółek z Rejestru; nie dotyczy to podziału przez wydzielenie albo podziału przez wyodrębnienie,
e) numer spółki w rejestrze, firmę i formę prawną odpowiednio spółki przekształcanej, przekształconej, łączącej się, powstałej w wyniku połączenia, dzielonej i spółek powstałych w wyniku podziału transgranicznego;
5)
przekazuje do właściwych rejestrów zaświadczenie o zgodności z prawem polskim odpowiednio przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego w zakresie procedury podlegającej temu prawu;
6)
przekazuje do właściwych rejestrów spółek informacje o przekształceniu, połączeniu transgranicznym, a w przypadku podziału transgranicznego informacje o zarejestrowaniu spółek nowo zawiązanych oraz o tym, że podział transgraniczny stał się skuteczny.
1.
Sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów zapytanie, czy dana osoba jest objęta zakazem pełnienia funkcji w rozumieniu art. 13i ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 46–127, z późn. zm.) lub figuruje w którymkolwiek z rejestrów zawierających informacje istotne dla tego zakazu, na zasadach i w zakresie określonych w sekcji 16 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1042 z dnia 18 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 w odniesieniu do specyfikacji technicznych i procedur dotyczących systemu integracji rejestrów oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2244.
2.
Sąd rejestrowy otrzymuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informację, czy dane osoby, której dotyczy zapytanie, figurują w:
1)
Krajowym Rejestrze Karnym, w zakresie skazań za przestępstwa, o których mowa w art. 18 wymogi wobec członków organów spółek i likwidatorów § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, oraz w zakresie orzeczonych środków karnych, o których mowa w art. 39 katalog środków karnych pkt 2 i 2aa ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
2)
rejestrze dłużników niewypłacalnych oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych w zakresie orzeczonych zakazów, o których mowa w art. 373 zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 794);
3)
wykazie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 zadania Komisji Nadzoru Finansowego ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 135).
3.
W przypadku gdy dane identyfikacyjne osoby objętej zapytaniem nie są wystarczające do jednoznacznej identyfikacji osoby, sąd rejestrowy przekazuje do właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów informację o braku wystarczających danych do identyfikacji.
4.
W przypadku gdy dane osoby, której dotyczy zapytanie, figurują w którymkolwiek z rejestrów lub w wykazie wymienionych w ust. 2, w zakresie w nim określonym, sąd rejestrowy ustala istnienie zakazu wymienionego w ust. 5.
5.
Sąd rejestrowy przekazuje do właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów informację, czy osoba, której dotyczy zapytanie, jest objęta którymkolwiek z zakazów, o których mowa w:
1)
art. 18 wymogi wobec członków organów spółek i likwidatorów § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
2)
art. 39 katalog środków karnych pkt 2 i 2aa ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
3)
art. 373 zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
4)
przepisach regulujących zakazy pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji kierowniczych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego
– po ustaleniu, o którym mowa w ust. 4, na zasadach i w zakresie określonych w sekcji 16 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1042 z dnia 18 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 w odniesieniu do specyfikacji technicznych i procedur dotyczących systemu integracji rejestrów oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2244, z wyłączeniem informacji, o których mowa w sekcji 16.3.4 załącznika do tego rozporządzenia.
6.
W przypadku gdy dane osoby, której dotyczy zapytanie, nie figurują w żadnym z rejestrów ani w wykazie wymienionych w ust. 2, informacja o tym jest przekazywana automatycznie do właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów.
7.
Czynności sądu rejestrowego, o których mowa w ust. 4 i 5, są utrwalane wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Dokument, który wpłynął do sądu rejestrowego w postaci papierowej, przetwarza się na postać elektroniczną oraz składa się w prowadzonym oddzielnie zbiorze dokumentów. Dokument przetworzony na postać elektroniczną zamieszcza się w systemie teleinformatycznym. Dokument przetworzony na postać elektroniczną dołącza się do akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym.
Skarb Państwa oraz instytucje państwowe, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, nie ponoszą opłat, o których mowa w art. 4 Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego ust. 4.
Porównania: 1
Minister Sprawiedliwości określa:
1)
w drodze rozporządzenia, ustrój i organizację Centralnej Informacji oraz tryb i sposób udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także strukturę udostępnianych informacji wymienionych w art. 4 Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego ust. 4a, uwzględniając zadania Rejestru i Centralnej Informacji w zakresie zapewnienia powszechnego i bezpośredniego dostępu do informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru;
2)
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie z katalogu dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej, uwzględniając potrzebę sprawnego działania Centralnej Informacji oraz pokrycia kosztów administracyjnych utworzenia i funkcjonowania Rejestru oraz katalogu, przy jednoczesnym zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji i dokumentów rejestrowych;
3)
w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz sposób posługiwania się dokumentami oraz kopiami dokumentów wydanymi w postaci elektronicznej, uwzględniając potrzebę zapewnienia powszechnego i bezpośredniego dostępu do informacji z Rejestru i dokumentów rejestrowych oraz możliwość posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej;
4)
w drodze zarządzenia, sposób i tryb przekazywania przez sądy rejestrowe danych rejestrowych do Centralnej Informacji, uwzględniając możliwości techniczne i organizacyjne sądów rejestrowych oraz konieczność zapewnienia sprawnego i kompleksowego przekazywania danych rejestrowych do Centralnej Informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa;
5)
w drodze zarządzenia, warunki organizacyjno-techniczne przekazywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej do katalogu oraz sposób ich przechowywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności i kompletności dokumentów złożonych do akt rejestrowych.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1 Przypisy: 1
Do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
1.
Rejestr jest jawny.
2.
Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.
3.
Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
1.
Katalog obejmuje następujące dokumenty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich:
1)
akty założycielskie, umowy oraz statuty, jeżeli są oddzielnymi aktami, a także uchwały o ich zmianie;
2)
teksty jednolite dokumentów wymienionych w pkt 1;
3)
uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany umowy lub statutu;
4)
o powołaniu lub odwołaniu członków organów spółek oraz oświadczenia o ich rezygnacji;
5)
roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisy uchwał o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdania z badania i sprawozdania z działalności jednostek, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych.
6)
(uchylony)
2.
Każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie dokumentów wymienionych w ust. 1.
3.
Udostępnienie w sposób określony w ust. 2 dokumentów złożonych do akt rejestrowych przed dniem 1 stycznia 2007 r. nie jest możliwe, jeżeli upłynął 10-letni okres między datą ich złożenia do akt a datą złożenia wniosku o udostępnienie.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzi się wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym. Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym nie podlegają przetworzeniu na postać papierową.
1a.
Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się również do akt spraw o wpis do rejestru przedsiębiorców, jeżeli wniosek został prawomocnie zwrócony, odrzucony albo oddalony lub postępowanie umorzono, oraz do innych spraw należących do właściwości sądu rejestrowego.
2.
Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te nie podlegają według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Rejestru, dokumenty zawierające te dane oraz dokumenty wymienione w art. 47a ogłaszanie przez spółki wpisów do Rejestru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ust. 2 składa się do akt rejestrowych.
3.
Jeżeli podmiot wpisywany do Rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o jego wpisanie dołącza się umowę lub statut.
4.
Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.
5.
Jeżeli wnioski i dokumenty dotyczące podmiotu wpisanego wyłącznie do rejestru, o którym mowa w art. 1 elementy Krajowego Rejestru Sądowego ust. 2 pkt 2, zostały złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w aktach rejestrowych przechowuje się wydruk tych wniosków i dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały. Nie dotyczy to dokumentów, o których mowa w art. 9a repozytorium dokumentów finansowych ust. 2, składanych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
6.
Dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się zbiór dokumentów obejmujący dokumenty wytworzone w postaci papierowej. Do zbioru dokumentów dołącza się akta rejestrowe podmiotu prowadzone w postaci papierowej.
7.
Dokument w postaci papierowej, dotyczący podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, stanowiący podstawę do podjęcia przez sąd czynności z urzędu, przetwarza się na postać elektroniczną oraz składa do zbioru dokumentów, o którym mowa w ust. 6. Dokument przetworzony na postać elektroniczną dołącza się do akt rejestrowych prowadzonych w systemie teleinformatycznym.
8.
Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do akt sprawy rozpoznanej przez sąd drugiej instancji oraz Sąd Najwyższy.
9.
Dokumenty zawierające informacje przekazane z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów podlegają automatycznemu złożeniu do akt rejestrowych.
Porównania: 1
1.
Dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do Rejestru prowadzi się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych.
2.
Do repozytorium dokumentów finansowych są składane dokumenty, o których mowa w art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295).
3.
Każdy ma prawo przeglądania repozytorium dokumentów finansowych.
4.
Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia dokumenty z repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.
1.
Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru oraz zbioru dokumentów, o którym mowa w art. 9 akta rejestrowe ust. 6, chyba że ustawa stanowi inaczej.
1a.
Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym udostępnia się:
1)
za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych;
2)
w siedzibie sądu rejestrowego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
1b.
Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się do akt sprawy rozpoznawanej przez sąd rejestrowy i odpowiednio do akt sprawy rozpoznanej przez sąd drugiej instancji oraz Sąd Najwyższy.
2.
(uchylony)
3.
Akta dotyczące wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych podmiotu, który uległ wykreśleniu na podstawie art. 59 wykreślenie z urzędu wpisów z rejestru dłużników niewypłacalnych i 60 i nie podlega ujawnieniu, są dostępne wyłącznie dla podmiotu, którego dotyczył wpis, oraz wierzyciela, na którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu.
4.
Dokumenty będące podstawą wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, które zostały wykreślone na podstawie art. 46 wykreślenia wpisów z działu 4 rejestru przedsiębiorców, wyłącza się z akt rejestrowych przedsiębiorcy i składa w prowadzonym oddzielnie zbiorze dokumentów, który jest dostępny jedynie dla przedsiębiorcy wpisanego w tym rejestrze oraz wierzyciela, na którego wniosek nastąpiło wykreślenie wpisu.
4a.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1)
elektronicznych wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych dołączonych do wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwanego dalej "Repozytorium", na skutek nieprawidłowego oznaczenia przez wnioskodawcę albo na skutek nieprawidłowego działania systemu;
2)
informacji otrzymanych z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w trybie określonym w art. 21a informacje udzielane sądowi rejestrowemu, jeżeli nie stanowią one podstawy rozstrzygnięcia sądu rejestrowego lub dotyczą osób, które nie podlegają wpisowi do Rejestru;
3)
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych prawnie chronionych informacji zawartych w opinii biegłego, o której mowa w art. 503 opinia biegłego z badania planu połączenia spółek § 1, art. 538 opinia biegłego z badania planu podziału spółki § 1 oraz art. 8 dostęp do danych zawartych w Rejestrze_ 559 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
5.
Przepisy ust. 3 i 4 nie naruszają uprawnień do dostępu do akt sądowych określonych w przepisach szczególnych.
6.
Sądy rejestrowe wydają w postaci elektronicznej dokumenty złożone do akt rejestrowych w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej ich kopie i odpisy. Sąd rejestrowy, w którym są przechowywane akta rejestrowe podmiotu, wydaje w postaci papierowej i elektronicznej kopie i odpisy dokumentów złożonych do akt w postaci papierowej.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Informacja o:
1)
zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy albo
2)
dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru obejmująca numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu
– dotycząca podmiotu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 1 elementy Krajowego Rejestru Sądowego ust. 2 pkt 1 lub 2, jest automatycznie przesyłana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskazał numer w Rejestrze podmiotu, którego informacja ta ma dotyczyć.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, są przesyłane przez wskazany okres, nie dłużej niż przez rok, albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Dopuszczalne jest przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok.
3.
Każdemu przesyła się jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów.
4.
Informacja jest przesyłana automatycznie po:
1)
zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, albo
2)
dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano – w przypadku informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
Porównania: 1
1.
Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2.
Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.
3.
Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy, po wysłuchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do złożenia oświadczenia pisemnego, wykreśla je z urzędu.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dokumentów złożonych do repozytorium dokumentów finansowych. W przypadku wykreślenia wpisów, o których mowa w art. 40 dział 3 rejestru przedsiębiorców pkt 2–5a, albo w przypadku stwierdzenia niedopuszczalności złożenia dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych sąd rejestrowy jednocześnie usuwa dokumenty stanowiące ich podstawę z repozytorium dokumentów finansowych.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
1.
Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2.
(uchylony)
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
1.
Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.
2.
W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje wpis w Rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do Rejestru udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.
3.
Osoba trzecia może się powoływać na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych.
Orzeczenia: 31 Porównania: 1
Jeżeli wpis do Rejestru nie podlega obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści wpisu w Rejestrze, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie mógł wiedzieć o wpisie.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.
2.
Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.
Orzeczenia: 69 Porównania: 1
1.
Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
2.
Jeżeli do Rejestru jest wpisana osobowa spółka handlowa, odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
1.
Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.
2.
Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
3.
Wniosek o wpis w rejestrze, o którym mowa w art. 1 elementy Krajowego Rejestru Sądowego ust. 2 pkt 2, składa się na urzędowym formularzu lub jego kopii albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Formularz zawiera niezbędne pouczenia dla stron dotyczące sposobu jego wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do wymagań przewidzianych dla pism procesowych.
4.
Wnioski inne niż o wpis dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 1 elementy Krajowego Rejestru Sądowego ust. 2 pkt 2, można składać także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
5.
Wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się wraz z opłatą sądową.
6.
Wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. Przepisy art. 130 braki formalne pisma procesowego § 7 i 8 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
7.
Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.
8.
Nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli z powodu nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.
9.
Wniosek o wpis złożony z naruszeniem ust. 3 podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.
10.
W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 7-9 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.
11.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca udostępniania urzędowych formularzy, mając na uwadze wymagania przewidziane dla pism procesowych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
2a.
(uchylony)
3.
(uchylony)
3a.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.
5a.
Jeżeli adres do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.
5b.
Każdorazową zmianę adresu do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, lub danych pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5a, należy zgłosić sądowi rejestrowemu, załączając oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Zgłoszenia dokonują podmiot wpisany do Rejestru albo osoby, o których mowa w ust. 5 i 5a. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczeń dokonuje się na adres zgłoszony do akt rejestrowych.
5c.
Zgłoszenie zmian, o których mowa w ust. 5b, nie podlega opłacie sądowej.
5d.
Do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę. Przepisy ust. 5a–5c stosuje się odpowiednio.
6.
Wniosek dotyczący wyłącznie wpisu wzmianki wskazanej w art. 40 dział 3 rejestru przedsiębiorców pkt 7 nie podlega opłacie sądowej i opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postanowienia uwzględniającego taki wniosek nie doręcza się wnioskodawcy.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Spółka kapitałowa w organizacji oraz podmioty, o których mowa w art. 49a wpis organizacji pożytku publicznego do rejestru stowarzyszeń ust. 1, we wniosku o wpis do Rejestru zamieszczają informację, że nie wystąpiły o uzyskanie NIP lub numeru identyfikacyjnego REGON, chyba że zgłaszają je do Rejestru.
Porównania: 1 Przypisy: 4
1.
We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 akta rejestrowe ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
2.
W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium.
2.
Po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.
1.
Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.
2.
Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.
3.
Do zgłoszenia uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak również dokumentów, o których mowa w art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ust. 1c, 1d, 3a i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także sporządzonych do dnia 30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, można dołączyć ich kopie podpisane w sposób określony w ust. 2.
3a.
Zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58a udostępnianie list adwokatów i aplikantów adwokackich oraz prawników zagranicznych ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268 oraz z 2023 r. poz. 1860) i art. 601 dostęp do list radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 499), o ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3b.
Adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny zgłaszający uchwałę bądź postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak również dokumenty, o których mowa w art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ust. 1c, 1d, 3a i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także sporządzone do dnia 30 września 2018 r. inne dokumenty, o których mowa w art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, może dołączyć do zgłoszenia ich kopie podpisane w sposób określony w ust. 3a.
4.
W przypadku wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych umieszczonych w Repozytorium zgłaszający wskazuje numer dokumentu w Repozytorium.
5.
(uchylony)
6.
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
7.
Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w zakresie określonym w ust. 2 i 6. W przypadku negatywnej weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 dział 3 rejestru przedsiębiorców pkt 2–5a, albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.
7a.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, można dołączyć kopie uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak również dokumentów, o których mowa w art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ust. 1c, 1d, 3a i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także sporządzonych do dnia 30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osoby wymienione w ust. 2 albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem zagranicznym.
7b.
W przypadku określonym w ust. 3a zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego także w zakresie statusu zgłaszającego jako adwokata, radcy prawnego i prawnika zagranicznego. W przypadku negatywnej weryfikacji statusu, przepisy ust. 7 zdanie drugie i ust. 7a stosuje się odpowiednio.
8.
Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 174 _ 70a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 2 i 7.
9.
Czynności, o których mowa w ust. 1–8, są wykonywane w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 53d rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym do wnoszenia pism w postępowaniu sądowym ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334).
10.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie identyfikacji zgłaszającego oraz konieczność zagwarantowania kompletności dokumentów dołączanych do zgłoszenia.
1. Składając za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 1 elementy Krajowego Rejestru Sądowego ust. 2 pkt 1, wnioskodawca wskazuje, a w przypadku wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 1 elementy Krajowego Rejestru Sądowego ust. 2 pkt 2, może wskazać, następujące dane niezbędne do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, 1860 i 2699), zwanego dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", bądź wpisu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 zadania ministra w zakresie utrzymania i rozwoju bazy adresów elektronicznych tej ustawy, zwanej dalej "bazą adresów elektronicznych":
1)
adres do korespondencji;
2)
imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, o której mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 9 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.) - w przypadku zgłoszenia dotyczącego adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
3)
adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego - w przypadku gdy wpis do bazy adresów elektronicznych dotyczy adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
2. W przypadku gdy wnioskodawca składający wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 1 elementy Krajowego Rejestru Sądowego ust. 2 pkt 1, posiada adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych oraz dane, o których mowa w ust. 1, są aktualne, przepisu ust. 1 nie stosuje się. W takim przypadku wnioskodawca składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oświadczenie o posiadaniu adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych i aktualności danych zamieszczonych w bazie adresów elektronicznych.
3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego po dokonaniu wpisu w Rejestrze.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do aktualizacji danych, o których mowa w ust. 1.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca może dołączyć oświadczenie o rezygnacji z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
(Art. 19f oświadczenie o posiadaniu adresu do doręczeń elektronicznych lub podanie danych do jego założenia lub wpisu do bazy adresów elektronicznych wchodzi w życie z dniem 1 października 2024 r.)
1.
Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu.
1a.
Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON polega również na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
1aa.
Wpis w przedmiocie adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych polega na jego automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu danych z bazy adresów elektronicznych.
1b.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze.
1c.
Po dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru, zmiany jego danych lub wykreślenia podmiotu z Rejestru, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do:
1)
Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników;
2)
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;
3)
ministra właściwego do spraw informatyzacji w celu dokonania wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych lub dokonania aktualizacji danych.
1d.
Wpis NIP i numeru identyfikacyjnego REGON oraz adresu do doręczeń elektronicznych do Rejestru nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
1e.
(uchylony)
1f.
W przypadku pozytywnej weryfikacji w systemie teleinformatycznym zgłoszeń, o których mowa w art. 19e złożenie dokumentów przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ust. 1 i 8, wpis polega na automatycznym zamieszczeniu w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 dział 3 rejestru przedsiębiorców pkt 2–5a i 7.
1g.
Po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania są one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.
1h.
Wpis informacji o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu przedsiębiorcy zagranicznego polega na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów.
1i.
Wpisy, o których mowa w ust. 1f i 1h, nie podlegają opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2.
W sprawach, w których postanowienia sądu rejestrowego są skuteczne lub wykonalne z chwilą uprawomocnienia, wraz z wpisem, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności. Dane objęte treścią wpisu są przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
2a.
Wpisy, o których mowa w art. 41 dział 4 rejestru przedsiębiorców pkt 1–3, następują po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wpisu.
3.
W sprawach, o których mowa w ust. 2, datę uprawomocnienia wpisuje się z urzędu. Wpis ten nie podlega ogłoszeniu.
4.
Wpisem w Rejestrze jest również wykreślenie.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.
2.
Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.
3.
Jeżeli rozpoznanie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W przypadku gdy wpis do rejestru uzależniony jest od zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, udzielonej na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, sąd wyda postanowienie o wpisie do rejestru, na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji albo, gdy przedsiębiorca złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że zamiar koncentracji nie podlegał obowiązkowi zgłoszenia.
Porównania: 1
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Porównania: 1 Przypisy: 3
W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez automatyczne zamieszczenie jej w rejestrze przedsiębiorców.
Przypisy: 1
1.
Organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, banki, komornicy i notariusze są obowiązani niezwłocznie informować sąd rejestrowy o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru z urzędu. Jednocześnie powinni wskazać aktualne dane niezbędne dla dokonania wpisu w Rejestrze.
2.
Sąd rejestrowy współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
3.
Minister Sprawiedliwości, na podstawie wykazu, o którym mowa w art. 4 zadania Komisji Nadzoru Finansowego ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, przekazuje sądowi rejestrowemu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, po otrzymaniu żądania z tego systemu, informacje o osobach objętych zakazem pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji kierowniczych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:
1)
w odniesieniu do osób, do których ma zastosowanie art. 18 wymogi wobec członków organów spółek i likwidatorów § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - informacje o skazaniach za przestępstwa w nim określone;
2)
w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych w dziale 2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – informacje o orzeczonych środkach karnych, o których mowa w art. 1 elementy Krajowego Rejestru Sądowego_ 39 pkt 2 i 2aa ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
3)
w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych jako członkowie organu zarządzającego lub organu kontroli lub nadzoru organizacji pożytku publicznego - informacje o skazaniach za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4)
w odniesieniu do osób podlegających wpisowi lub wpisanych jako członkowie zarządu lub rady nadzorczej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - informacje o skazaniach za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo skarbowe.
Sąd rejestrowy otrzymuje z rejestru dłużników niewypłacalnych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacje o wpisach do tego rejestru osób, które zostały pozbawione przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, w odniesieniu do osób wpisanych lub podlegających wpisowi w przypadku spółek handlowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń w działach 2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Sąd rejestrowy otrzymuje z Krajowego Rejestru Zadłużonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o obwieszczeniach dokonanych na podstawie art. 376 postępowanie w sprawach orzeczenia zakazu działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe w odniesieniu do osób wpisanych lub podlegających wpisowi w przypadku spółek handlowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń w działach 2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
1.
Sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów informacje dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego o:
1)
otwarciu i zakończeniu likwidacji;
2)
ogłoszeniu upadłości i zakończeniu postępowania upadłościowego;
3)
wykreśleniu;
4)
połączeniu transgranicznym;
4a)
przekształceniu transgranicznym;
4b)
zarejestrowaniu spółek nowo zawiązanych oraz o tym, że podział transgraniczny stał się skuteczny – w przypadku podziału transgranicznego;
5)
zmianach następujących danych:
a) nazwy,
b) siedziby,
c) numeru w rejestrze,
d) formy prawnej,
e) oznaczenia organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji,
f) powołania i oznaczenia organów nadzoru oraz zakończenia sprawowania przez nie funkcji, a także osób wchodzących w ich skład;
6)
złożeniu dokumentów finansowych przedsiębiorcy zagranicznego wraz z oznaczeniem roku obrotowego.
2.
Sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów informacje o zarejestrowaniu, zamknięciu i wykreśleniu oddziału spółki, o której mowa w art. 4a zadania Centralnej Informacji pkt 1, utworzonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3.
Sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów zaświadczenie o zgodności z prawem odpowiednio przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego.
Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
1.
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać:
1)
nazwę lub firmę;
2)
numer podmiotu w Rejestrze;
3)
NIP;
4)
siedzibę i adres przedsiębiorcy;
5)
datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo
6)
datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
2.
Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa.
2.
Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze pkt 1 i 2 oraz art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 1 lit. h są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
Orzeczenia: 41 Porównania: 1
1.
W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin.
1a.
W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte.
1b.
Wezwań w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 1a (postępowania przymuszające), sąd dokonuje pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W przypadku niewykonania obowiązków w terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisu art. 1053 zamiana grzywny na areszt Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
2.
Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, o której mowa w ust. 1b.
3.
Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, o którym mowa w ust. 1, gdy z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. W postanowieniu o odstąpieniu od tego postępowania przymuszającego sąd rejestrowy wskazuje podstawę faktyczną odstąpienia od wszczęcia postępowania przymuszającego. Postanowienie nie wymaga doręczenia i nie podlega zaskarżeniu.
4.
Sąd rejestrowy umarza postępowanie przymuszające, gdy z okoliczności sprawy wynika, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku.
5.
W przypadku odstąpienia od postępowania przymuszającego lub jego umorzenia sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające, jeżeli poweźmie wiadomość, że sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu uległa zmianie w sposób umożliwiający skuteczne jego prowadzenie.
6.
W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Jeżeli pomimo stosowania grzywny, o której mowa w art. 24 niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru lub wymaganych dokumentów, osobowa spółka handlowa wpisana do Rejestru nie wykonuje obowiązków określonych w art. 24 niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru lub wymaganych dokumentów ust. 1, sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy:
1)
oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
2)
oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
3)
wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;
4)
mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
5)
mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru lub wymaganych dokumentów ust. 1.
2.
W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.
1.
Sąd rejestrowy zawiadamia podmiot wpisany do Rejestru o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, wzywając go do wykazania, że faktycznie prowadzi działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem o skutkach braku odpowiedzi na wezwanie sądu.
2.
Sąd rejestrowy ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. W przypadku braku organu uprawnionego do reprezentacji lub aktualnego adresu podmiotu wpisanego do Rejestru ogłoszenie zastępuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
3.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego zawiera:
1)
nazwę sądu rejestrowego prowadzącego postępowanie, nazwę (firmę) podmiotu, numer podmiotu w Rejestrze, ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby oraz informację o celu prowadzonego postępowania;
2)
wezwanie skierowane do wszystkich osób, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3)
pouczenie, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
4.
W odniesieniu do podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców oraz podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ogłoszenie zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd rejestrowy może zarządzić zamieszczenie ogłoszenia także w dzienniku lub czasopiśmie oraz podać je do publicznej wiadomości w inny sposób, taki jaki uzna za odpowiedni.
5.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nie podlega opłacie.
W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy może zwrócić się o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia, czy podmiot wpisany do Rejestru posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność, do organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne lub innych organów administracji publicznej oraz do organizacji społecznych.
1.
W przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy w postępowaniu o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, że podmiot ten nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z Rejestru.
2.
Istnienie niezaspokojonych zobowiązań ciążących na podmiocie wpisanym do Rejestru lub nieściągalnych wierzytelności nie wyłącza możliwości orzeczenia o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
3.
Sąd rejestrowy umarza postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w przypadku ustalenia, że podmiot ten posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność, albo w przypadku gdy poweźmie wiadomość, iż zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela.
4.
Sąd rejestrowy ogłasza o rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu podmiotu wpisanego wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
5.
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, nie podlega opłacie.
1.
Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonym z Rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenia, którym nie rozporządził przed wykreśleniem właściwy organ, z chwilą wykreślenia z Rejestru.
2.
Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotu wykreślonego z Rejestru.
3.
Wspólnicy, członkowie spółdzielni i inne osoby uprawnione do udziału w majątku likwidacyjnym mogą dochodzić swoich praw, gdy reprezentują łącznie co najmniej dwie trzecie głosów i wykażą, że wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.
4.
Roszczenia wierzycieli oraz osób, o których mowa w ust. 3, wygasają, jeżeli nie będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa. Jeżeli przed nabyciem mienia przez Skarb Państwa wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko podmiotowi wykreślonemu z Rejestru, roszczenie stwierdzone w tym tytule wygasa, jeżeli wierzyciel nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.
5.
W postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Skarbowi Państwa nie stosuje się przepisu art. 1060 egzekucja przeciwko Skarbowi Państwa Kodeksu postępowania cywilnego. Skarb Państwa może uczestniczyć w podziale sumy uzyskanej z egzekucji wszczętej na rzecz innego wierzyciela, jeżeli wierzytelność Skarbu Państwa jest stwierdzona tytułem egzekucyjnym, tytułem wykonawczym stanowiącym podstawę wszczęcia egzekucji administracyjnej albo była zabezpieczona hipoteką albo zastawem rejestrowym lub skarbowym. Wierzytelność, która była zabezpieczona hipoteką albo zastawem rejestrowym lub skarbowym podlega zaspokojeniu w kolejności przewidzianej w art. 1025 kolejność zaspokajania kosztów i należności z kwoty uzyskanej z egzekucji § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego albo w art. 115 kolejność i zasady zaspokajania kosztów i należności z kwoty uzyskanej w egzekucji § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 858 i 859).
6.
Jeżeli tytuł egzekucyjny został wystawiony przeciwko podmiotowi wykreślonemu z Rejestru, sąd na wniosek wierzyciela nadaje klauzulę wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa. Przepis art. 792 klauzula wykonalności przy ograniczonej odpowiedzialności następcy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
7.
Wierzyciel, któremu przysługuje należność podlegająca egzekucji administracyjnej, w tym Skarb Państwa, wystawia tytuł wykonawczy przeciwko Skarbowi Państwa. Jeżeli tytuł wykonawczy został wystawiony przeciwko podmiotowi wykreślonemu z Rejestru, wierzyciel wystawia nowy tytuł wykonawczy przeciwko Skarbowi Państwa i kieruje go do organu egzekucyjnego bez potrzeby dołączania dokumentu wykazującego przejście dochodzonego obowiązku na następcę prawnego. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko Skarbowi Państwa stanowi podstawę do kontynuowania postępowania egzekucyjnego wszczętego wobec podmiotu wykreślonego z Rejestru, a dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy.
8.
W przypadku gdy podmiotem wykreślonym z Rejestru jest spółdzielnia mieszkaniowa z chwilą nabycia przez Skarb Państwa jej mienia spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725), a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
9.
Na wniosek osoby, która na podstawie ust. 8, nabyła odrębną własność lokalu albo własność domu jednorodzinnego, lub innej osoby mającej w tym interes prawny, sąd stwierdza nabycie tego prawa w postępowaniu nieprocesowym. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia prawa odrębnej własności lokalu ustala wielkość udziału właściciela w nieruchomości wspólnej zgodnie z uchwałą zarządu spółdzielni mieszkaniowej, o której mowa w art. 42 uchwała w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali ust. 2–5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 558), a w przypadku jej braku – zgodnie z art. 3 udział w nieruchomości wspólnej ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.z 2021 r. poz. 1048 oraz z 2023 r. poz. 1688).
10.
Nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, nie wygasa. Jeżeli nie ma praw obciążających użytkowanie wieczyste lub prawa takie wygasły, ani nie zostało wszczęte postępowanie w celu dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń określonych w ust. 3 lub 4, Skarb Państwa może złożyć wniosek o wykreślenie prawa użytkowania wieczystego z księgi wieczystej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie starosty o wygaśnięciu lub nieistnieniu praw obciążających użytkowanie wieczyste oraz o nieistnieniu lub wygaśnięciu roszczeń określonych w ust. 3 lub 4. Użytkowanie wieczyste wygasa z chwilą uprawomocnienia się wpisu o wykreśleniu.
11.
W postępowaniach dotyczących mienia i zobowiązań, o których mowa w ust. 2, oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania tym mieniem Skarb Państwa jest reprezentowany przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, właściwego ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
12.
Jeżeli umowa lub statut osoby prawnej określa przeznaczenie majątku pozostałego po jej likwidacji, a przepisy szczególne przewidują taką możliwość, starosta właściwy ze względu na siedzibę osoby prawnej przekazuje mienie nabyte przez Skarb Państwa na określony cel w terminie roku od ujawnienia się tego majątku.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
1.
Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:
1)
firmę lub nazwę;
2)
oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
3)
siedzibę i adres;
4)
NIP;
5)
oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.
2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie uchybia obowiązkom określonym w przepisach szczególnych.
3.
W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, sąd rejestrowy, który stwierdzi niedopełnienie takiego obowiązku, może nałożyć grzywnę na osoby odpowiedzialne za niewykonanie tego obowiązku.
4.
Grzywna, o której mowa w ust. 3, nie może być wyższa niż 5.000 złotych.
5.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych.
Porównania: 1
Ilekroć do Rejestru wpisuje się:
1)
osobę fizyczną – zamieszcza się nazwisko i imię (imiona) oraz numer PESEL; w przypadku gdy osoba, której dane zamieszcza się w Rejestrze, nie ma obowiązku posiadania numeru PESEL, zamieszcza się nazwisko i imię (imiona) oraz datę urodzenia lub, w przypadkach, o których mowa w art. 21d informacje otrzymywane przez sąd rejestrowy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych ust. 1 pkt 5 lit. e i f, nazwisko i imię (imiona) oraz datę urodzenia lub krajowy numer identyfikacyjny, udostępnione za pośrednictwem systemu integracji rejestrów;
2)
inny podmiot niż określony w pkt 1 – zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a gdy podmiot powstał w wyniku przekształcenia – NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze – także jego numer w Rejestrze; w przypadku gdy podmiot, którego dane zamieszcza się w Rejestrze, jest przedsiębiorcą zagranicznym objętym systemem integracji rejestrów będącym komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, zamieszcza się – numer podmiotu w rejestrze, nazwę tego rejestru i oznaczenie państwa, w którym zarejestrowano podmiot, a jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie jest objęty tym systemem – jego numer w rejestrze, o ile przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru;
3)
siedzibę i adres podmiotu – zamieszcza się dane obejmujące: województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową;
4) adres do doręczeń elektronicznych - zamieszcza się adres do doręczeń elektronicznych, a w przypadku gdy podmiot posiada więcej niż jeden adres do doręczeń elektronicznych - główny adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 32 ograniczenie do wpisu jednego adresu do doręczeń dla jednego podmiotu ust. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.)
(Art. 35 dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze w zakresie pkt 4 j wchodzi w życie z dniem 1 października 2024 r.)
Porównania: 1
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych oraz szczegółową treść wpisów w tych rejestrach, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w rejestrach i potrzebę zapewnienia ich przejrzystości.

Rozdział 2. Rejestr przedsiębiorców

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących podmiotów:
1)
(uchylony)
2)
spółek jawnych;
2a)
europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
3)
spółek partnerskich;
4)
spółek komandytowych;
5)
spółek komandytowo-akcyjnych;
6)
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
6a)
prostych spółek akcyjnych;
7)
spółek akcyjnych;
7a)
spółek europejskich;
8)
spółdzielni;
8a)
spółdzielni europejskich;
9)
przedsiębiorstw państwowych;
10)
instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
11)
(uchylony)
12)
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
12a)
towarzystw reasekuracji wzajemnej;
13)
innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 elementy Krajowego Rejestru Sądowego ust. 2 pkt 2;
14)
oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
15)
głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
16)
głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji;
17)
instytucji gospodarki budżetowej.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 1
Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach tego rejestru.
Porównania: 1
W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:
1)
dla każdego podmiotu:
a) nazwę lub firmę, pod którą działa,
b) oznaczenie jego formy prawnej,
c) jego siedzibę i adres,
[(Z dniem 1 października 2024 r art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców w zakresie pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:.]
[c) jego siedzibę i adres, a także adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych,.]
d) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały – także ich siedziby i adresy, a w przypadku oddziału spółki, o której mowa w art. 4a zadania Centralnej Informacji pkt 1, utworzonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – także numer oddziału w rejestrze oraz nazwę tego rejestru,
e) oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego,
f) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów,
g) wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej,
ga) wzmiankę o uczestnictwie spółki lub innego przedsiębiorcy w oznaczonej grupie spółek ze wskazaniem charakteru tego uczestnictwa, w tym dane spółki dominującej albo podmiotu, do którego stosuje się przepisy o spółce dominującej, albo dane spółki zależnej,
h) NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
1a)
w przypadku gdy podmiot je posiada - adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej;
2)
(uchylony)
2a)
w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje;
3)
w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną – informacje o statucie lub umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer identyfikacyjny REGON;
4)
w przypadku spółki jawnej:
a) oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35 dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze,
b) (uchylona)
4a)
w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych:
a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy prawnej, siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,
b) wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed jego przystąpieniem do zgrupowania;
5)
w przypadku spółki partnerskiej:
a) oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35 dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze,
b) (uchylona)
c) w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 odpowiedzialność partnerów w spółce § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - zaznaczenie tej okoliczności;
6)
w przypadku spółki komandytowej:
a) oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35 dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze,
b) (uchylona)
c) określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem,
d) wysokość sumy komandytowej,
e) przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe;
7)
w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej:
a) oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35 dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze,
b) (uchylona)
c) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
d) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,
f) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,
g) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;
8)
w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów,
b) określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów,
c) zgodnie z art. 35 dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość,
d) jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki,
e) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,
f) której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie zostały wniesione – wzmiankę, że kapitał nie został pokryty,
g) wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;
8a)
w przypadku prostej spółki akcyjnej:
a) wysokość kapitału akcyjnego i liczbę akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,
b) wzmiankę o tym, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,
c) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
d) maksymalną liczbę akcji, które mogą być przedmiotem warunkowej emisji,
e) jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,
f) jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji - zaznaczenie tych okoliczności,
g) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art. 35 dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze, a także wzmiankę o tym, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki,
h) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną liczbę emitowanych akcji, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku,
i) maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać wyemitowane z upoważnienia udzielonego zarządowi;
9)
w przypadku spółki akcyjnej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,
b) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, i wzmiankę, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,
c) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
d) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,
e) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
f) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,
g) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - zaznaczenie tych okoliczności,
h) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art. 35 dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki,
i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku,
j) wartość nominalną podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych, o których mowa w artykule 1335_27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 oraz z 2023 r. poz. 825), na akcje,
k) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27a obligacje kapitałowe ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje;
9a)
w przypadku spółki europejskiej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
b) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy zarząd albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych,
d) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
f) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
g) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,
h) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - zaznaczenie tych okoliczności,
i) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z art. 35 dane podmiotów podlegające wpisowi w Rejestrze, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki europejskiej,
j) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych za te obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;
9b)
w przypadku spółdzielni europejskiej:
a) wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość nominalną udziałów,
b) jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy to spółdzielni europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej - oznaczenie tego pisma,
d) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji;
10)
w przypadku przedsiębiorstwa państwowego - organ założycielski;
11)
w przypadku instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – organ nadzorujący;
12)
(uchylony)
13)
w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - oznaczenie terytorialnego zasięgu działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wzmiankę o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa;
13a)
w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej - oznaczenie terytorialnego zasięgu działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę o częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa;
14)
w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej,
b) siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego,
c) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta,
d) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa właściwego dla przedsiębiorcy,
e) informacje otrzymane za pośrednictwem systemu integracji rejestrów o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu tego przedsiębiorcy;
15)
w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji:
a) oznaczenie zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej,
b) siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji,
c) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji, wraz z numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta,
d) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji nie podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa właściwego dla zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu reasekuracji.
Orzeczenia: 18 Porównania: 1 Przypisy: 1
W dziale 2 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:
1)
oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku gdy w spółkach osobowych nie ma takiego organu - wskazanie wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, a także sposobu reprezentacji; w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem odmienności struktury ich organów;
1a)
oznaczenie zarządców europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i osób fizycznych wyznaczonych jako przedstawiciele zarządców będących osobami prawnymi;
2)
oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem odmienności struktury ich organów;
3)
dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury;
3a)
dotyczące pełnomocników podmiotów, o których mowa w art. 36 zakres podmiotowy rejestru przedsiębiorców pkt 8, 9 i 10, i zakresu ich pełnomocnictwa;
4)
oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego zakładu ubezpieczeń w zakresie działalności głównego oddziału; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji oraz osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego zakładu reasekuracji w zakresie działalności głównego oddziału;
5)
wzmianki o zawieszeniu członków organu, o ile przepis szczególny przewiduje zawieszenie członka organu;
5a)
w przypadku ustanowienia w prostej spółce akcyjnej rady dyrektorów - oznaczenie rady dyrektorów i osób wchodzących w jej skład ze wskazaniem sposobu reprezentacji;
6)
w przypadku wyboru przez spółkę europejską systemu monistycznego:
a) oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład,
b) oznaczenie dyrektorów wykonawczych, niebędących członkami rady administrującej, uprawnionych do reprezentowania spółki europejskiej oraz sposobu i zakresu reprezentacji;
7)
oznaczenie dyrektorów wykonawczych spółdzielni europejskiej, a w przypadku wyboru przez spółdzielnię europejską systemu monistycznego - oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład.
Orzeczenia: 12 Porównania: 1 Przypisy: 1
W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:
1)
przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału;
2)
wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia i roku obrotowego;
3)
wzmiankę o złożeniu sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez firmę audytorską, na podstawie przepisów o rachunkowości;
4)
wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty;
5)
wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego;
5a)
wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego;
6)
(uchylony)
7)
wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego;
8)
informację o dniu kończącym rok obrotowy.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
W dziale 4 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:
1)
zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;
2)
należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;
3)
oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego;
4)
informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach lub o nadzorcy sądowym lub zarządcy ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w związku ze złożeniem uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, zawieszeniu prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji, a także o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. − Prawo upadłościowe.
5)
(uchylony)
Orzeczenia: 1 Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
W przypadku wpisów, o których mowa w art. 41 dział 4 rejestru przedsiębiorców pkt 1–3, łączna wysokość należności albo wierzytelności wpisywana do rejestru w ramach jednego postępowania nie może być niższa niż 2000 zł.
Dane wymienione w art. 41 dział 4 rejestru przedsiębiorców nie są objęte domniemaniem określonym w art. 17 domniemanie prawdziwości danych wpisanych do Rejestru ust. 1, a wpisy tych danych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Porównania: 1
W dziale 5 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora.
Porównania: 1
1.
W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:
1)
informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego;
1a)
informacje o wszczęciu i zakończeniu przymusowej restrukturyzacji;
1b)
informacje o objęciu CCP, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „CCP”, restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 (Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/23”, oraz o zakończeniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji tego CCP;
2)
dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy komisarycznego;
2a)
dane o osobie administratora, o którym mowa w art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 487), lub zastępcy administratora, o którym mowa w art. 154a tej ustawy;
2b)
dane o osobach pełnomocników, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
2c)
dane o osobie zarządcy nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia 2021/23;
3)
informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki;
3a)
wzmiankę o złożeniu dokumentów, o których mowa w art. 4c dokumenty i informacje dotyczące przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację pkt 1, albo wzmiankę o złożeniu informacji, o której mowa w art. 4c dokumenty i informacje dotyczące przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację pkt 2; wpis tej wzmianki nie podlega ogłoszeniu;
4)
informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu podmiotu w inny sposób;
4a)
informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
5)
informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ogłoszeniu upadłości, o ukończeniu tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz o osobach powołanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego do reprezentowania dłużnika albo upadłego (reprezentant dłużnika albo upadłego lub przedstawiciel dłużnika albo upadłego);
6)
dla spółki europejskiej, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółdzielni europejskiej – wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby, a w przypadku wykreślenia z uwagi na zmianę siedziby – informację o państwie, do którego przeniesiono siedzibę, i rejestrze, do którego wpisano podmiot.
1a.
Po uzyskaniu informacji o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego sąd rejestrowy przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw gospodarki niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia tej informacji przez tego przedsiębiorcę, chyba że informacja ta została zamieszczona w Rejestrze na podstawie art. 20 zamieszczanie wpisów w Rejestrze ust. 1h.
2.
W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się co do oddziałów i odpowiednio przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów ubezpieczeń lub zagranicznych zakładów reasekuracji.
Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Wpisów w dziale 1 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 1 lit. a, dotyczących dodania do firmy oznaczenia „w upadłości” oraz wpisów w dziale 5 i w dziale 6 tego rejestru, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 5, dokonuje się z urzędu.
1a.
Po ogłoszeniu upadłości albo otwarciu postępowania sanacyjnego, w dziale 2 rejestru przedsiębiorców z urzędu wykreśla się wpisy, o których mowa w art. 39 dział 2 rejestru przedsiębiorców pkt 3.
1b.
Po złożeniu przez wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oświadczenia że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców z urzędu wykreśla się wpis, o którym mowa w art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 8 lit. f.
1ba.
Po przesłaniu do sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny odpisu decyzji bez oszacowania i uzasadnienia w przedmiocie umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych albo odpisu decyzji o zastosowaniu instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań wpisów danych, o których mowa w art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 3, pkt 8 lit. a–d i g i pkt 9 lit. a–e, h oraz i, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców dokonuje się z urzędu.
1bb.
Po przesłaniu do sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny odpisu decyzji bez oszacowania i uzasadnienia w przedmiocie zastosowania instrumentu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2021/23, wpisów danych, o których mowa w art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 3, pkt 8 lit. a–d i g oraz pkt 9 lit. a–e, h oraz i, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców dokonuje się z urzędu.
1c.
Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wykreślenia wpisów w dziale 2 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 39 dział 2 rejestru przedsiębiorców pkt 1 i 3, oraz wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców o ustanowieniu zarządu komisarycznego, o którym mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 1, i danych o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji i zarządcy komisarycznego, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 2, dokonuje się z urzędu.
1ca.
Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o objęciu CCP restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją zgodnie z art. 22 rozporządzenia 2021/2023 wykreślenia wpisów w dziale 2 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 39 dział 2 rejestru przedsiębiorców pkt 1 i 3, oraz wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 2, w zakresie danych o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, dokonuje się z urzędu.
1d.
Wpis informacji, o których mowa w art. 21d informacje otrzymywane przez sąd rejestrowy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2, następuje z urzędu.
2.
(uchylony)
3.
Wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 41 dział 4 rejestru przedsiębiorców pkt 1, 2 i 3, dokonuje się na wniosek wierzyciela. Zgłoszenie okoliczności, o których mowa w art. 41 dział 4 rejestru przedsiębiorców pkt 1 i 2, jest obowiązkowe, a podmioty zobowiązane do zgłoszenia tych okoliczności określają odrębne przepisy. Wpisów określonych w art. 41 dział 4 rejestru przedsiębiorców pkt 4 dokonuje się z urzędu.
4.
Wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się z urzędu, jeżeli likwidatora ustanowiono z urzędu.
4a.
Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wpisu w dziale 5 rejestru przedsiębiorców o odwołaniu kuratora, o którym mowa w art. 43 dane zamieszczane w dziale 5 rejestru przedsiębiorców, oraz wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 1a, 2a i 2b, dokonuje się z urzędu.
4aa.
Po powiadomieniu sądu rejestrowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o objęciu CCP restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją zgodnie z art. 22 rozporządzenia 2021/2023 wpisu w dziale 5 rejestru przedsiębiorców o odwołaniu kuratora, o którym mowa w art. 43 dane zamieszczane w dziale 5 rejestru przedsiębiorców, oraz wpisów w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 1b i 2c, dokonuje się z urzędu.
4b.
Wpisów w dziale 6 informacji o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, o którym mowa w art. 25d orzeczenie o rozwiązaniu podmiotu ust. 1, dokonuje się z urzędu.
5.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w przypadku przekształcenia, połączenia lub podziału podmiotu skutkującego jego likwidacją, wykreślenie podmiotu oraz wpis informacji, o których mowa w art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 4, następują z urzędu. Sąd rejestrowy wpisujący skutki przekształcenia, połączenia lub podziału zawiadamia o tym sąd rejestrowy właściwy dla podmiotu podlegającego przekształceniom, przesyłając odpisy odpowiednich postanowień o wpisie do Rejestru. Zdania drugiego nie stosuje się do przekształceń, połączeń i podziałów transgranicznych.
5a.
Po zamieszczeniu w Rejestrze informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie art. 20 zamieszczanie wpisów w Rejestrze ust. 1h, z przyczyn skutkujących wykreśleniem jego oddziału, sąd rejestrowy niezwłocznie wydaje z urzędu postanowienie o wykreśleniu z Rejestru oddziału tego przedsiębiorcy.
6.
Wniosek o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób wpisanych do Rejestru jako przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek handlowych może złożyć osoba wpisana w tym Rejestrze oraz jej małżonek.
7.
Przedsiębiorca, który zgłasza do Rejestru okoliczność zawarcia umowy spółki cywilnej, składa do akt rejestrowych odpis umowy spółki. O zmianach umowy przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić sąd rejestrowy oraz złożyć do akt rejestrowych tekst jednolity tej umowy.
8.
Wniosek o wykreślenie z Rejestru przedsiębiorstwa państwowego podzielonego w celu utworzenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa państwowego zlikwidowanego składa organ założycielski tego przedsiębiorstwa.
Porównania: 1 Przypisy: 3
Postanowienia w przedmiocie wpisów, o których mowa w art. 41 dział 4 rejestru przedsiębiorców pkt 4, art. 43 dane zamieszczane w dziale 5 rejestru przedsiębiorców, art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców ust. 1 pkt 5, art. 45 wpisy w rejestrze przedsiębiorców dokonywane z urzędu ust. 1 w zakresie dodania do firmy oznaczenia „w upadłości” oraz ust. 1a i 1b, nie wymagają doręczenia i nie podlegają zaskarżeniu.
1.
Dane, o których mowa w art. 41 dział 4 rejestru przedsiębiorców, mogą być wykreślone w przypadku, gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że wpisana do tego rejestru należność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Wygaśnięcie zobowiązania powinno być stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniami dłużnika i wierzyciela.
2.
Wpisy dokonane w dziale 4 rejestru przedsiębiorców są wykreślane automatycznie po upływie 7 lat od dnia ich dokonania.
3.
Wpisy w całości wykreślone nie podlegają ujawnieniu.
Porównania: 1
1.
Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 1 i 2a–15, art. 39 dział 2 rejestru przedsiębiorców, art. 40 dział 3 rejestru przedsiębiorców oraz art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, a spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne – również adres strony internetowej, o której mowa w art. 5 ogłaszanie informacji o spółkach § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Z dniem 1 października 2024 r. art. 47 obowiązek zgłaszania danych podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców oraz ich zmiany w zakresie ust. 1 otrzyma brzmienie jak niżej:
1. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 1, z wyłączeniem adresu do doręczeń elektronicznych, pkt 2a-15, art. 39 dział 2 rejestru przedsiębiorców, art. 40 dział 3 rejestru przedsiębiorców oraz art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, a spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne - również adres strony internetowej, o której mowa w art. 5 ogłaszanie informacji o spółkach § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2.
Podmioty, na których wniosek został dokonany wpis danych, o których mowa w art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców pkt 1a, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych danych.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej, informacje o wpisach do Rejestru wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
2.
Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą złożyć dodatkowo do prowadzonych dla nich akt rejestrowych, dokumenty wymienione w art. 8a katalog dokumentów spółek ust. 1, sporządzone w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2, spółki mogą ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4.
W przypadku różnic między wpisem ogłoszonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w języku polskim a dobrowolnie ogłoszonymi informacjami, jak też między treścią dokumentów złożonych do akt rejestrowych w języku polskim a treścią dokumentów ogłoszonych dobrowolnie, treść ogłoszeń dobrowolnych nie może stanowić zarzutu wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą powoływać się na dobrowolne ogłoszenia, chyba że spółka udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści ogłoszenia w języku polskim.
Porównania: 1
Porównania: 1

Rozdział 3. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

1.
Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziału 2, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.
2.
Wpisy do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają obowiązkowi ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisuje się także organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 wymogi wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego lub art. 21 stosowanie przepisów ustawy wobec podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz spółek i klubów sportowych ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz z 2024 r. poz. 834).
2.
Z wpisem, o którym mowa w ust. 1, nie wiąże się nabycie osobowości prawnej przez taką organizację, a w dziale 1 rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ujawnia się informację, że organizacja pożytku publicznego nie posiada osobowości prawnej.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Jeżeli podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ust. 1, podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
1.
Przy rejestracji stowarzyszenia, związku zawodowego, organizacji pracodawców i innych organizacji społecznych i zawodowych w dziale 1 wpisuje się osoby wchodzące w skład komitetu założycielskiego, chyba że został powołany organ reprezentacji.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
Przy rejestracji stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dziale 1 wpisuje się organ sprawujący nadzór.
4a.
Przy rejestracji stowarzyszenia utworzonego w wyniku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego, w dziale 1 rejestru wpisuje się informację o sposobie powstania podmiotu, poprzedniej nazwie, nazwie ewidencji oraz organie ją prowadzącym, a także numerze w ewidencji, jeżeli został nadany.
5.
Przy rejestracji podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego wpisuje się w dziale 1 zaznaczenie tej okoliczności, a w dziale 3 określenie przedmiotu jego działalności statutowej, z wyodrębnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Przy rejestracji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dziale 1 wpisuje się oznaczenie podmiotu tworzącego, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, a w dziale 2 – nazwisko i imiona kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego kwalifikacje oraz skład rady społecznej, jeżeli jest powołana.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ust. 1, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38 dział 1 rejestru przedsiębiorców, art. 39 dział 2 rejestru przedsiębiorców, art. 43 dane zamieszczane w dziale 5 rejestru przedsiębiorców, art. 44 dane zamieszczane w dziale 6 rejestru przedsiębiorców, art. 52 wpisy w dziale 1 i 3 rejestru stowarzyszeń i innych organizacji i art. 53 rejestracja publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1

Rozdział 4. Rejestr dłużników niewypłacalnych

Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Porównania: 1
1.
Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych w razie uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane. Wpisy te nie podlegają ujawnieniu.
1a.
Wpisy z rejestru dłużników niewypłacalnych mogą być również wykreślone z urzędu lub na wniosek, gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że wpisana do tego rejestru należność nie istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika. Wygaśnięcie zobowiązania powinno być stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniami dłużnika i wierzyciela. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.
2.
Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisów, gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, albo na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.
2a.
Sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia wpisu dotyczącego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której upadłość ogłoszono, jeżeli zobowiązania tej osoby zostały umorzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
3.
Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.
Porównania: 1
1.
Wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych są wykreślane automatycznie po upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu. Wpisy osób, które zostały pozbawione przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, są automatycznie wykreślane po upływie 10 lat od ich dokonania, a jeżeli w orzeczeniu sądu upadłościowego został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.
2.
(uchylony)
Porównania: 1

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy (Dz. U. poz. 503, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 296, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. poz. 148 z późn. zm): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. poz. 288, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. poz. 203) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. poz. 25, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. poz. 194 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 324, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. poz. 92): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. poz. 104, z 1990 r. poz. 86 i z 1996 r. poz. 118) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. poz. 106 i poz. 115) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. poz. 175 z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych (Dz. U. poz. 194): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 198, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. poz. 62 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. poz. 234, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. poz. 235 i z 1996 r. Nr 34, poz. 148) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 408, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. poz. 439, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. poz. 113, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. poz. 703) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Ilekroć w przepisach ustaw innych niż wymienione w niniejszym rozdziale jest mowa o rejestrach: handlowym, przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń, fundacji, rozumie się przez to Krajowy Rejestr Sądowy.
Porównania: 1
Minister Sprawiedliwości ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyjątkiem:
1)
przepisów art. 6 rozporządzenia w sprawie Centralnej Informacji i opłat za informacje z Rejestru, art. 19 wniosek o wpis do Rejestru ust. 4, art. 48 uchylony, art. 54 uchylony, art. 83 zmiana ustawy o statystyce publicznej i art. 87 ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
przepisów art. 85 zmiana ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 07.10.1997 r. - Dz.U. z 1997 r. poz. 769]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...