• Ustawa o krajowym systemi...
  23.07.2024

Ustawa o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2022.0.2013 t.j. - Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Obserwuj akt
Ustawa określa instytucje właściwe do wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej dopuszczających dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS), zwany dalej "systemem", tworzą:
1)
minister właściwy do spraw klimatu;
2)
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
3)
Polskie Centrum Akredytacji.
Minister właściwy do spraw klimatu prowadzi politykę w zakresie rozwoju systemu oraz współpracuje z organami Unii Europejskiej w tym zakresie.
1.
Organami egzekwowania prawa, o których mowa w art. 2 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1221/2009", są:
1)
wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
2)
starosta;
3)
marszałek województwa;
4)
wojewoda;
5)
regionalny dyrektor ochrony środowiska;
6)
organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
7)
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
8)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
9)
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2.
Organy określone w ust. 1 wykonują zadania organów egzekwowania prawa, o których mowa w art. 2 pkt 26 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, na podstawie i w zakresie określonych w przepisach odrębnych.
1.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie, zwany dalej "rejestrem EMAS".
2.
Rejestr EMAS zawiera:
1)
numer w rejestrze EMAS, składający się z oznaczenia "PL", spacji, oznaczenia województwa zgodnego z nomenklaturą określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 40 standardowe klasyfikacje i nomenklatury ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830), poziomej kreski, trzycyfrowego numeru porządkowego właściwego dla województwa, w którym mieści się siedziba organizacji, oraz liczby porządkowej rejestru EMAS;
2)
nazwę organizacji oraz oznaczenie jej siedziby i adresu;
3)
datę rejestracji organizacji w rejestrze EMAS;
4)
datę weryfikacji i walidacji;
5)
uwagi dotyczące zawieszenia rejestracji organizacji w rejestrze EMAS;
6)
uwagi dotyczące wykreślenia organizacji z rejestru EMAS;
7)
deklarację środowiskową organizacji i jej aktualizacje.
3.
Rejestr EMAS podlega aktualizacji w zakresie zawartych w nim danych i deklaracji środowiskowych.
1.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu organizacji do rejestru EMAS, na jej wniosek, po spełnieniu warunków określonych w art. 13 zmiany w ustawie o bateriach i akumulatorach ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
2.
Przed dokonaniem wpisu organizacji do rejestru EMAS Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zasięga pisemnej opinii organów określonych w art. 4 organy egzekwowania prawa w zakresie środowiska ust. 1, właściwych ze względu na miejsce korzystania ze środowiska przez organizację, w zakresie spełnienia przez organizację wymagań prawnych dotyczących środowiska.
3.
Organy określone w art. 4 organy egzekwowania prawa w zakresie środowiska ust. 1 są obowiązane do wyrażenia opinii w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia o jej wydanie.
4.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje na piśmie organy, o których mowa w ust. 2, o rejestracji organizacji w rejestrze EMAS.
5.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji:
1)
w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, odmawia wpisu organizacji do rejestru EMAS;
2)
w przypadkach, o których mowa w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009:
a) zawiesza rejestrację organizacji w rejestrze EMAS,
b) wykreśla organizację z rejestru EMAS.
6.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS, kierując się koniecznością zapewnienia sprawnego działania systemu oraz zapewnienia informacji niezbędnych do rejestracji, a także biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
1.
Za wpis do rejestru EMAS Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pobiera opłatę rejestracyjną. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 3.000 zł.
2.
Opłata rejestracyjna stanowi iloczyn stawki, o której mowa w ust. 3, oraz współczynnika różnicującego, o którym mowa w ust. 5.
3.
Stawka opłaty rejestracyjnej wynosi 1.000 zł.
4.
Organizacja, która składa wniosek o wpis do rejestru EMAS, wnosi opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Opłata rejestracyjna stanowi dochód budżetu państwa.
5.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki różnicujące wysokość opłaty rejestracyjnej, uwzględniając formę organizacyjną i liczbę osób zatrudnionych przez organizację oraz biorąc pod uwagę, że opłata ta nie powinna stanowić przeszkody w zgłoszeniu do systemu dla małych i średnich przedsiębiorstw.
1.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest obowiązany do udzielania organizacji, na jej pisemny wniosek, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
2.
Organy określone w art. 4 organy egzekwowania prawa w zakresie środowiska ust. 1 są obowiązane do udzielania organizacji, na jej pisemny wniosek, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
3.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz organy określone w art. 4 organy egzekwowania prawa w zakresie środowiska ust. 1 udzielają informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, na piśmie.
4.
Udzielenie informacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
5.
Termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na znaczny stopień skomplikowania sprawy. Przepisy art. 35 terminy załatwiania spraw przez organy § 5 i art. 36 obowiązek zawiadomienia o przyczynie zwłoki w załatwieniu sprawy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1855) stosuje się odpowiednio.
6.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz organy określone w art. 4 organy egzekwowania prawa w zakresie środowiska ust. 1 mogą odmówić udzielenia informacji, jeżeli wniosek:
1)
nie dotyczy informacji, o której mowa w art. 32 ust. 1 i 2 albo 4 rozporządzenia (WE) 1221/2009;
2)
jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
3)
jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.
7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, właściwy organ, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni.
8.
Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji.
9.
W przypadku odmowy udzielenia informacji przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
1.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest obowiązany do składania ministrowi właściwemu do spraw klimatu:
1)
rocznej informacji o działaniach podjętych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów ustawy i rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, w terminie do dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy;
2)
kwartalnej informacji o organizacjach zarejestrowanych, zawieszonych oraz wykreślonych z rejestru EMAS, w terminie do 15. dnia pierwszego miesiąca kwartału, za poprzedni kwartał.
2.
Organy określone w art. 4 organy egzekwowania prawa w zakresie środowiska, ust. 1 są obowiązane do przekazywania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji, o których mowa w art. 32 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
Polskie Centrum Akredytacji prowadzi akredytację weryfikatorów środowiskowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 oraz z 2022 r. poz. 974) oraz przepisami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 oraz z 2011 r. Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016): (zmiany pominięte).
1.
Rejestr krajowy organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu prowadzony na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 18 utrata mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), zwany dalej "rejestrem krajowym", staje się rejestrem EMAS.
2.
Wpisy organizacji do rejestru krajowego dokonane na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 18 utrata mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), stają się wpisami do rejestru EMAS dokonanymi na podstawie art. 6 wpis organizacji do rejestru EMAS ust. 1.
3.
Organizacje wpisane do rejestru regionalnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 18 utrata mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), zwanego dalej "rejestrem regionalnym", niewpisane do rejestru krajowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są wpisywane do rejestru EMAS.
4.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie po przekazaniu rejestru regionalnego oraz akt spraw i dokumentów, o których mowa w ust. 5, dotyczących organizacji wpisywanej do rejestru EMAS.
5.
Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska przekażą Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska rejestry regionalne oraz akta spraw dotyczące postępowań o wpis do rejestru regionalnego i dokumenty, na podstawie których rejestry te były prowadzone, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
6.
Przekazanie rejestrów oraz akt spraw i dokumentów, o których mowa w ust. 5, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
7.
Wnioski organizacji o wpis do rejestru regionalnego, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są rozpatrywane jako wnioski o wpis organizacji do rejestru EMAS.
8.
W przypadku gdy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdzi, że wniosek o wpis do rejestru regionalnego, o którym mowa w ust. 7, nie spełnia wymagań, wzywa organizację do usunięcia braków. Przepisy art. 64 braki formalne podania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
9.
Organizacje, o których mowa w ust. 3 i 7, są zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 7 opłata za wpis do rejestru EMAS ust. 1.
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy znosi się Krajową Radę Ekozarządzania.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na postawie art. 7 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 18 utrata mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 opłata za wpis do rejestru EMAS ust. 5, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
1.
Maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 5.455.026 zł, z tym że w:
1)
2011 r. - 487.220 zł;
2)
2012 r. - 499.401 zł;
3)
2013 r. - 511.887 zł;
4)
2014 r. - 524.684 zł;
5)
2015 r. - 537.801 zł;
6)
2016 r. - 551.247 zł;
7)
2017 r. - 565.028 zł;
8)
2018 r. - 578.588 zł;
9)
2019 r. - 592.475 zł;
10)
2020 r. - 606.695 zł.
1a.
W latach 2021–2030 maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem finansowym wykonywania niniejszej ustawy wynosi 1 396 137 zł, z tym że w:
1)
2021 r. – 136 016 zł;
2)
2022 r. – 136 814 zł;
3)
2023 r. – 137 614 zł;
4)
2024 r. – 138 414 zł;
5)
2025 r. – 139 214 zł;
6)
2026 r. – 140 013 zł;
7)
2027 r. – 140 813 zł;
8)
2028 r. – 141 613 zł;
9)
2029 r. – 142 413 zł;
10)
2030 r. – 143 213 zł.
2.
Minister właściwy do spraw klimatu wprowadzi mechanizmy korygujące w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, w zakresie redukcji kosztów przeznaczonych na promocję systemu.
3.
Organem właściwym do monitorowania limitu wydatków w zakresie funkcjonowania systemu oraz wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister właściwy do spraw klimatu.
Traci moc ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 631, z 2005 r. poz. 1462, z 2007 r. poz. 621 oraz z 2008 r. poz. 1227).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 29.08.2011 r. - Dz. U. z 2011r. poz. 1060]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...