• Ustawa o kredycie konsume...
  04.12.2023

Ustawa o kredycie konsumenckim

Stan prawny aktualny na dzień: 04.12.2023

Dz.U.2023.0.1028 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Obserwuj akt

Rozdział 5b. Przepisy karne

1.
Kto, będąc kredytodawcą w rozumieniu art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 2a, nie spełnia warunków, o których mowa w art. 59a warunki działalności instytucji pożyczkowych, podlega grzywnie do 500 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 2.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, będąc członkiem zarządu podmiotu prowadzącego działalność w rozumieniu art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 2a lub osobą uprawnioną do jego reprezentacji.
Kto, będąc obowiązanym do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w art. 59c obowiązek zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę bankową ust. 1, ujawnia lub wykorzystuje te informacje niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 1 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3.
1.
Kto, będąc do tego obowiązanym, nie przekazuje do instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe informacji o całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania albo korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przekazanie informacji, podlega grzywnie do 30 000 złotych.
2.
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, będąc członkiem zarządu podmiotu będącego kredytodawcą w rozumieniu art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 2a lub osobą uprawnioną do jego reprezentacji.
Kto, będąc kredytodawcą w rozumieniu art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 2a, prowadzi działalność bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, podlega grzywnie do 500 000 zł.
Kto, będąc pośrednikiem kredytowym, prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa kredytu konsumenckiego bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie do 100 000 zł.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...