• Ustawa o księgach wieczys...
  17.09.2021

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Stan prawny aktualny na dzień: 17.09.2021

Dz.U.2019.0.2204 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Oddział 2. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej

1.
W razie przelewu wierzytelności hipotecznej na nabywcę przechodzi także hipoteka, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do przelewu wierzytelności hipotecznej niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.
2.
Hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Jeżeli hipoteka zabezpiecza kilka wierzytelności przysługujących wierzycielowi hipotecznemu, w razie przelewu jednej z nich hipoteka przechodzi na nabywcę proporcjonalnie do wysokości tej wierzytelności w stosunku do sumy wierzytelności zabezpieczonych tą hipoteką, chyba że strony postanowiły inaczej.
2.
Jeżeli wierzytelność hipoteczna zostanie przeniesiona bez hipoteki, zbywca powinien zawiadomić o tym właściciela nieruchomości niebędącego dłużnikiem osobistym.
Przypisy: 1
Jeżeli z określonego we wpisie stosunku prawnego, z którego wynika zabezpieczona hipoteką wierzytelność, może powstać nowa wierzytelność, strony mogą postanowić, że przelew wierzytelności hipotecznej nie powoduje przejścia hipoteki na nabywcę.
Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Przepisów oddziału niniejszego nie stosuje się do przelewu roszczeń o świadczenia uboczne.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W razie przeniesienia zabezpieczonej wierzytelności wynikającej z dokumentu zbywalnego przez indos lub z dokumentu na okaziciela na nabywcę wierzytelności przechodzi także hipoteka. Jeżeli hipoteka zabezpiecza kilka wierzytelności, stosuje się przepisy art. 791 przelew jednej z kilku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...