• Ustawa o księgach wieczys...
  24.10.2021

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Stan prawny aktualny na dzień: 24.10.2021

Dz.U.2019.0.2204 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Rozdział 3. Hipoteka przymusowa

1.
Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie
tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).
2.
Jeżeli nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, hipoteka przymusowa może być ustanowiona w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie:
1)
postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia;
2)
postanowienia prokuratora;
3)
decyzji administracyjnej, o ile przepisy szczególne tak stanowią, chociażby decyzja nie była ostateczna;
4)
dokumentu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 3 zasada domniemania zgodności stanu ksiąg ze stanem rzeczywistym pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425 oraz z 2019 r. poz. 730);
5)
zarządzenia zabezpieczenia określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo zarządzenia zabezpieczenia określonego w ustawie, o której mowa w pkt 4.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1 Przypisy: 1
Wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma hipoteki nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki.
Przypisy: 1
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wierzyciel, który uzyskał hipotekę przymusową na podstawie art. 110 podstawy uzyskania hipoteki przymusowej pkt 1, może żądać, w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez dłużnika od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, zmiany treści hipoteki lub podstawy wpisu na podstawie tytułu wykonawczego określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, stwierdzającego zabezpieczoną wierzytelność.
2.
Zmiana treści hipoteki nie może zwiększyć zakresu zaspokojenia wierzyciela z nieruchomości obciążonej bez zgody osób, którym przysługują prawa z pierwszeństwem równym lub niższym.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wierzyciela, który uzyskał hipotekę przymusową na podstawie art. 110 podstawy uzyskania hipoteki przymusowej pkt 2 albo 3 w zakresie, w jakim decyzja administracyjna nie była ostateczna.
4.
Wierzyciel, który uzyskał hipotekę przymusową na podstawie art. 110 podstawy uzyskania hipoteki przymusowej pkt 4 albo 5, może żądać, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji lub innego orzeczenia podlegającego wykonaniu w sprawie, w której dokonano zabezpieczenia, albo doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, zmiany treści hipoteki lub podstawy wpisu na podstawie tytułu wykonawczego określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, stwierdzającego zabezpieczoną wierzytelność. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, łączne obciążenie kilku nieruchomości hipoteką przymusową jest niedopuszczalne, chyba że nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną albo stanowią własność dłużników solidarnych.
2.
Podział zabezpieczenia między poszczególne nieruchomości zależy od uznania wierzyciela.
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...