• Ustawa o kształtowaniu wy...
  04.03.2024

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.2692 t.j. - Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Obserwuj akt
Ustawa określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
Przez użyte w ustawie określenia:
1)
państwowa sfera budżetowa - rozumie się państwowe jednostki budżetowe, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 11 pojęcie jednostki budżetowej i art. 12 tworzenie, łączenie i likwidacja jednostek budżetowych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych";
2)
pracownicy – rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej – z wyjątkiem pełniących służbę kandydacką – oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Celno-Skarbowej;
3)
wynagrodzenia - rozumie się wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy osób zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1, oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom, o których mowa w pkt 2;
4)
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - rozumie się wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego;
5)
(uchylony)
6)
kwoty bazowe - rozumie się prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej z 1999 r. w wysokości 1.135,40 zł, odpowiednio przeliczone dla osób, o których mowa w art. 5 ubezpieczenia społeczne rolników pkt 1, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941).
Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1)
pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 przedstawienie Radzie Ministrów projektu ustawy budżetowej ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem pracowników, o których mowa w art. 5 pojęcie pracowników państwowej sfery budżetowej pkt 1 lit. b i c;
2)
(uchylony)
3)
osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
4)
(uchylony)
1.
Kwoty bazowe waloryzowane są corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń.
2.
Wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń waloryzowane są średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń.
3.
Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń może być różny dla poszczególnych grup pracowników.
Pracownikami państwowej sfery budżetowej są:
1)
osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń:
a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,
b) sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy,
c) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej,
d) żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć, pkt 2;
2)
osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
1.
Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla pracowników, o których mowa w art. 5 pojęcie pracowników państwowej sfery budżetowej pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2, stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym w ustawie budżetowej, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Wynagrodzenia dla pracowników, o których mowa w art. 5 pojęcie pracowników państwowej sfery budżetowej pkt 1 lit. b, określane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, 1429 i 1860) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.).
3.
Wynagrodzenia dla pracowników, o których mowa w art. 5 pojęcie pracowników państwowej sfery budżetowej pkt 1 lit. c, określane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005).
1.
Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń dla osób, o których mowa w art. 5 pojęcie pracowników państwowej sfery budżetowej pkt 2, są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.
2.
Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedkłada Radzie Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej w celu wyrażenia opinii, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny. Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada informację o:
1)
prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto;
2)
prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych;
3)
prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw;
4)
prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej;
5)
prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia;
6)
prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej;
7)
wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.
3.
Nieprzedstawienie przez organizacje związków zawodowych opinii, w terminie 20 dni od dnia przedłożenia propozycji, uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.
4.
Jeżeli Rada Dialogu Społecznego uzgodni, w drodze uchwały, wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, Rada Ministrów jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej wynagrodzeń zapewniających osiągnięcie uzgodnionej wysokości wskaźników.
5.
Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego, Rada Ministrów przyjmie do projektu ustawy budżetowej średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny, z tym że nie mogą być one niższe od wskaźników zawartych w propozycji, o której mowa w ust. 2.
6.
Terminy, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, Rada Dialogu Społecznego zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. 19 nieprzedstawienie wspólnej propozycji i stanowiska w wyznaczonym terminie ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).
1.
Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej następuje w terminie określonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
1.
W ustawie budżetowej ustala się:
1)
(uchylony)
2)
kwoty bazowe;
3)
średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;
4)
kwoty wynagrodzeń dla państwowych jednostek budżetowych, dla poszczególnych grup pracowników, o których mowa w art. 5 pojęcie pracowników państwowej sfery budżetowej, w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
Ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6 podstawy określenia wynagrodzeń w roku budżetowym, mogą być wypłacane wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe przeznaczone dla państwowych jednostek budżetowych na:
1)
zwiększenie wynagrodzeń, wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań;
2)
zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
3)
podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania przeniesień kwoty środków na uposażenia, nagrody roczne i pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy - między częściami i działami - odpowiednio na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. poz. 18, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 101, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1994 r. poz. 48, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. poz. 25, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. poz. 70, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. poz. 179, z 1991 r. poz. 422, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. z 1999 r. poz. 526 i poz. 548): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. poz. 62, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 400, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. poz. 153, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 348, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 1997 r. poz. 882): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. poz. 1080, z 1998 r. poz. 1014 i z 1999 r. poz. 802): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1014, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. poz. 483 i poz. 778): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. poz. 802): (zmiany pominięte).
W roku 2000 kwoty bazowe wynoszą dla:
1)
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych, sądowych kuratorów zawodowych, komorników sądowych, asesorów i aplikantów sądowych i prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej - 1.490,30 zł,
2)
sędziów i prokuratorów - 1.211,50 zł,
3)
żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r. - 1.211,50 zł,
4)
żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r. - 1.446,70 zł.
W 2002 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.
W 2002 r. kwoty bazowe i wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń nie są waloryzowane.
1.
Podstawę do określenia wynagrodzeń w 2002 r. dla pracowników, o których mowa w art. 5 pojęcie pracowników państwowej sfery budżetowej, pkt 2, stanowią wynagrodzenia z roku poprzedniego, bez wynagrodzeń wypłaconych ponad wynagrodzenia ustalone zgodnie z art. 6 podstawy określenia wynagrodzeń w roku budżetowym, które mogą wynikać z przepisów wydanych na podstawie art. 9 określanie wynagrodzeń w ustawie budżetowej ust. 3 pkt 1-4, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Podstawę, o której mowa w ust. 1, dla nauczycieli ustala się z uwzględnieniem:
1)
zwiększenia wynagrodzeń wynikających z uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego, określonych w art. 9a przygotowanie nauczyciela początkującego do zawodu ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. poz. 357, z 1998 r. poz. 668 i poz. 1118, z 2000 r. poz. 136, poz. 239, poz. 291 i poz. 1323, z 2001 r. poz. 1194, poz. 1404 i poz. 1615 oraz z 2002 r. poz. 32 i poz. 984),
2)
zwiększenia z dniem 1 października 2002 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli do wysokości, o której mowa w art. 30 wynagrodzenie nauczycieli ust. 4 ustawy wymienionej w pkt 1.
W 2002 r. wynagrodzenia finansowane ze środków, o których mowa w art. 9 określanie wynagrodzeń w ustawie budżetowej ust. 3 pkt 1, nie mogą przekroczyć wielkości wynagrodzeń finansowanych z tych środków w 2001 r.
W 2003 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.
Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w tym okresie nie jest waloryzowana.
Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2010 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2010 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.
Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2011 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2011 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.
Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2012 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2012 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.
Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2013 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2013 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.
Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2014 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2014 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.

Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2015 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2015 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.
Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2016 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2016 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana
W 2020 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.
W 2023 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.
1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 31 utrata mocy ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej , zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 określanie wynagrodzeń w ustawie budżetowej, ust. 3 niniejszej ustawy w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z jej przepisami, nie dłużej niż do dnia 15 czerwca 2000 r.
2.
Przepisy wykonawcze określające wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych określających, odpowiednio, wielokrotność lub mnożnik kwot bazowych, nie dłużej niż do dnia 15 czerwca 2000 r.
Traci moc ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 1995 r. poz. 163, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.12.1999 r. - Dz.U. z 1999 r. poz. 1255]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...