• Art. 30. lasy - Czynności...
  07.06.2023

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 07.06.2023

Dz.U.2022.0.672 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 30. lasy


Czynności zabronione w lesie

1.
W lasach zabrania się:
1)
zanieczyszczania gleby i wód;
2)
zaśmiecania;
3)
rozkopywania gruntu;
4)
niszczenia grzybów oraz grzybni;
5)
niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
6)
niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
7)
zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
8)
rozgarniania i zbierania ściółki;
9)
wypasu zwierząt gospodarskich;
10)
biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
11)
wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
12)
płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
13)
puszczania psów luzem;
14)
hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
2.
Przepisy ust. 1:
1)
pkt 3 i 5 – nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną;
2)
pkt 12–14 – nie dotyczą polowań;
3)
pkt 13 – nie dotyczy:
a) szkolenia psów będących zwierzętami wykorzystywanymi do celów specjalnych w rozumieniu art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 20 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) ani ich udziału w akcji ratowniczej, w działaniach poszukiwawczych lub w działaniach związanych z ochroną granicy państwowej lub zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego,
b) szkolenia psów ratowniczych ani ich udziału w akcji ratowniczej prowadzonej przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa na podstawie przepisów odrębnych.
2a.
Organizowanie i prowadzenie szkolenia psów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, na obszarze lasu poza terenami, na których obowiązuje zakaz wstępu na podstawie art. 26 zakazy wstępu do lasu ust. 2 i 3 oraz art. 28 zakaz wstępu do lasu wprowadzony przez właściciela lasu, wymaga uzgodnienia z właścicielem lasu lub nadleśniczym terminu i miejsca tego szkolenia.
3.
W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1)
rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
2)
korzystania z otwartego płomienia;
3)
wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
4.
Przepisy ust. 3 nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną pod warunkiem, że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego.
Art. 30. Czynności zabronione w lesie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...