• Art. 5. lasy - Podmioty s...
  26.05.2022

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2022

Dz.U.2022.0.672 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 5. lasy


Podmioty sprawujące nadzór nad gospodarką leśną

1.
Nadzór nad gospodarką leśną sprawują:
1)
minister właściwy do spraw środowiska – w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa;
2)
starosta – w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
1a.
(uchylony)
2.
W lasach, przez które przebiega granica powiatów, nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta, na którego terenie znajduje się większa część obszaru lasu.
3.
Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, zwanemu dalej „nadleśniczym”.
3a.
W przypadku powierzenia zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, starosta przekazuje środki na realizację tego zadania.
4.
Nadleśniczy prowadzi powierzone przez starostę sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3, po zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele.
5.
Zadania starosty, o których mowa w art. 13 obowiązki właścicieli lasów w zakresie utrzymywania i zapewnienia ciągłości użytkowania lasów ust. 3 pkt 2, art. 16 tryb uznania za las ochronny ust. 1a, art. 22 zatwierdzanie planu urządzenia lasu ust. 2 i art. 38a ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomościach przeznaczonych na drogi krajowe ust. 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
Art. 5. Podmioty sprawujące nadzór nad gospodarką leśną - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 11 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...