• Ustawa o lasach
  04.12.2023

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 04.12.2023

Dz.U.2023.0.1356 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. poz. 6, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. poz. 80 i poz. 329): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. poz. 79, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1991 r. poz. 216 i poz. 350): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. poz. 433) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 31) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. poz. 197 i z 1990 r. poz. 198) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
1.
Lasy państwowe stanowiące własność Skarbu Państwa, niebędące w zarządzie Lasów Państwowych:
1)
pozostające pod zarządem innych ministrów i nieprzekazane z państwowego gospodarstwa leśnego w trybie art. 14 powiększanie zasobów leśnych ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1949r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz.U. poz. 494, z 1950 r. poz. 448, z 1971 r. poz. 249, z 1974 r. poz. 142, z 1982 r. poz. 54 oraz z 1989 r. poz. 192),
2)
wyłączone z państwowego gospodarstwa leśnego w trybie art. 14 powiększanie zasobów leśnych ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, i przekazane pod zarząd innych ministrów, w okresie jednego roku od wejścia w życie ustawy przechodzą, z zastrzeżeniem ust. 2, w zarząd Lasów Państwowych.
2.
Lasy, o których mowa w ust. 1, mogą być użytkowane przez dotychczasowe jednostki organizacyjne sprawujące zarząd, na podstawie umowy zawartej zgodnie z zasadami określonymi w art. 40 przekazanie w użytkowanie lasów i gruntów jednostce organizacyjnej na wniosek ust. 1.
3.
Lasy i grunty przeznaczone do zalesienia, znajdujące się w zasobach Państwowego Funduszu Ziemi, przechodzą w zarząd Lasów Państwowych.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
1.
Okręgowe zarządy lasów państwowych, utworzone na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym, stają się regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych, a nadleśnictwa – nadleśnictwami, w rozumieniu ustawy.
2.
Mienie okręgowych zarządów lasów państwowych staje się odpowiednio mieniem zarządzanym przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych i nadleśnictwa.
3.
Zakłady produkcyjno-usługowe okręgowych zarządów lasów państwowych stają się innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych, wymienionymi w art. 32 organizacja Lasów Państwowych, ust. 4.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Prawa i zobowiązania, należące na podstawie dotychczasowych przepisów do organizacji gospodarczej skupiającej przedsiębiorstwa lasów państwowych pod nazwą Lasy Państwowe, stają się odpowiednio prawami i zobowiązaniami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, o których mowa w art. 32 organizacja Lasów Państwowych ust. 2.
Porównania: 1
Lasy, zaliczone do lasów ochronnych na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, stają się lasami ochronnymi w rozumieniu ustawy.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Do spraw wszczętych, a niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Porównania: 1
1.
Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych są obowiązani, w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, do opracowania nowych lub uzupełnienia istniejących planów urządzenia lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
2.
Obowiązek określony w ust. 1 ciąży również na:
1)
wojewodach - w odniesieniu do lasów stanowiących własność osób fizycznych;
2)
osobach prawnych - w odniesieniu do lasów stanowiących ich własność.
3.
W lasach, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasu, do czasu ich opracowania, zadania w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej, ustala oraz nadzoruje ich wykonanie:
1)
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa,
2)
kierownik urzędu rejonowego - w odniesieniu do właścicieli lasów.
Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Tracą moc:
1)
dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o Straży Leśnej (Dz.U. poz. 238 oraz z 1949 r. poz. 110);
2)
ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym (Dz.U. poz. 494, z 1950 r. poz. 448, z 1971 r. poz. 249, z 1974 r. poz. 142, z 1982 r. poz. 54 oraz z 1989 r. poz. 192);
3)
ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności Państwa (Dz.U. poz. 283, z 1982 r. poz. 79 oraz z 1990 r. poz. 198 i 321).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 08.11.1991 r. - Dz.U. z 1991 r. poz. 444]
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...