• Ustawa o lasach
  21.10.2021

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 21.10.2021

Dz.U.2021.0.1275 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Rozdział 6. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

1.
Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia.
2.
W skład Lasów Państwowych wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1)
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;
2)
regionalne dyrekcje Lasów Państwowych;
3)
nadleśnictwa;
4)
inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3.
Jednostki organizacyjne:
1)
o których mowa w ust. 2 pkt 2, tworzy, łączy, dzieli, likwiduje oraz określa ich zasięg terytorialny, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego;
2)
o których mowa w ust. 2 pkt 3, tworzy, łączy, dzieli, likwiduje oraz określa ich zasięg terytorialny Dyrektor Generalny, na wniosek dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 16 Porównania: 1
1.
Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2.
Dyrektora Generalnego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska.
3.
Dyrektor Generalny w szczególności:
1)
reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego działania;
1a)
inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym;
1b)
zarządza gruntami i innymi nieruchomościami nabytymi lub wydzielonymi z bezpośredniego zarządu nadleśnictwa na potrzeby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych lub wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
2)
tworzy, łączy, dzieli i likwiduje jednostki organizacyjne o zasięgu krajowym, o których mowa w art. 32 organizacja Lasów Państwowych, ust. 2 pkt 4;
3)
inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;
4)
organizuje planowanie urządzeniowe w lasach i prognozowanie w leśnictwie;
5)
nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia kadr dla leśnictwa oraz popularyzacji wiedzy leśnej;
6)
inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań;
7)
wyrównuje niedobory środków finansowych w nadleśnictwach i regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, wynikające ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej;
8)
organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
9)
powołuje i odwołuje:
a) zastępców Dyrektora Generalnego, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska,
b) Głównego Inspektora Straży Leśnej,
c) dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
d) kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w szczególności:
1)
reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego działania;
2)
tworzy, za zgodą Dyrektora Generalnego, a także łączy, dzieli i likwiduje jednostki organizacyjne o zasięgu regionalnym, o których mowa w art. 32 organizacja Lasów Państwowych ust. 2 pkt 4;
2a)
zarządza gruntami i innymi nieruchomościami nabytymi lub wydzielonymi z bezpośredniego zarządu nadleśnictwa, na potrzeby regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;
2b)
powołuje i odwołuje:
a) zastępców dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym,
b) nadleśniczych,
c) kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2;
2c)
inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność nadleśniczych i kierowników jednostek organizacyjnych o zasięgu regionalnym;
3)
organizuje wspólne przedsięwzięcia nadzorowanych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony lasu i racjonalnej gospodarki leśnej;
4)
dysponuje środkami finansowymi, wydzielonymi na wyrównywanie niedoborów środków w poszczególnych nadleśnictwach, wynikających ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej;
5)
prowadzi szkolenie i doradztwo zawodowe w zakresie leśnictwa;
6)
(uchylony)
7)
prowadzi działalność usługową w zakresie leśnictwa na rzecz nadzorowanych jednostek i innych przedsiębiorców;
8)
reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu. W szczególności nadleśniczy:
1)
reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego działania;
2)
kieruje nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych;
2a)
bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych;
2b)
(uchylony)
2c)
inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność pracowników nadleśnictwa;
3)
ustala organizację nadleśnictwa, w tym podział na leśnictwa zapewniający leśniczym prawidłowe wykonywanie zadań gospodarczych, oraz zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa;
4)
organizuje ochronę mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego.
2.
Nadleśniczy udziela właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa pomocy, na jego wniosek, poprzez:
1)
doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej;
2)
(uchylony)
3)
odpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, poparty opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nadleśniczy może udostępnić nieodpłatnie sadzonki drzew i
krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych)
– zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 podmioty sporządzające plany urządzenia lasu ust. 3.
4.
Nadleśniczy może, na podstawie umowy z właścicielem lasu, organizować wykonywanie zadań gospodarczych w lesie, łącznie ze sprzedażą drewna.
5.
Nadleśniczy na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego:
1)
do zalesienia – sporządza plan zalesienia oraz potwierdza wykonanie zalesienia zgodnie z tym planem albo
2)
na realizację inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – sporządza plan tej inwestycji oraz potwierdza jej wykonanie zgodnie z tym planem
– w przypadku gdy zalesienie to będzie wykonywane lub inwestycja ta będzie realizowana zgodnie z przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Orzeczenia: 11 Porównania: 1
1.
Pracownicy Lasów Państwowych uprawnieni są do noszenia munduru leśnika.
2.
Uprawnienie do noszenia munduru leśnika przysługuje również:
1)
pracownikom Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (obecnie: pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska) zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną;
2)
pracownikom starostw bezpośrednio zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3)
dyrektorom, nauczycielom i uczniom średnich leśnych szkół zawodowych;
4)
pracownikom leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych oraz pracownikom instytutów badawczych statutowo działających na rzecz leśnictwa.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą koszty umundurowania, z zastrzeżeniem art. 46 ochrona i uprawnienia pracowników Służby Leśnej, ust. 1 pkt 1.
4.
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) przekazuje się stanowiące własność Skarbu Państwa grunty przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2.
Decyzję w sprawie określonej w ust. 1 wydaje starosta.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...