• Ustawa o lasach
  25.02.2024

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.1356 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Rozdział 8. Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych

1.
Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów.
2.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustala dla wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zasady (politykę) rachunkowości.
3.
Lasy Państwowe prowadzą rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295).
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Rokiem obrachunkowym w Lasach Państwowych jest rok kalendarzowy.
Porównania: 1
1.
Lasy Państwowe sporządzają corocznie raport o stanie lasów oraz sprawozdanie finansowo-gospodarcze z działalności Lasów Państwowych.
2.
Rada Ministrów przedkłada Sejmowi informację o stanie lasów oraz o realizacji krajowego programu zwiększania lesistości.
Porównania: 1
1.
Koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych finansowane są z wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw.
2.
Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze decyzji, wysokość obciążeń, o których mowa w ust. 1.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Lasy Państwowe otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową, a w szczególności na:
1)
wykup lasów i gruntów do zalesień oraz ich rekultywację, a także wykup innych gruntów w celu zachowania ich przyrodniczego charakteru;
2)
wykonywanie krajowego programu zwiększania lesistości, o którym mowa w art. 14 powiększanie zasobów leśnych ust. 2a, oraz pielęgnację i ochronę upraw i młodników powstałych w ramach realizacji tego programu;
3)
zagospodarowanie i ochronę lasów w przypadku zagrożenia ich trwałości, o którym mowa w art. 12 pokrywanie kosztów odnowienia lub przebudowy drzewostanu w razie niemożności ustalenia sprawcy szkody ust. 1;
4)
sporządzanie okresowych, wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów, aktualizacji stanu zasobów leśnych oraz prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów, o których mowa w art. 13a obowiązki Lasów Państwowych w zakresie realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej ust. 1 pkt 2 i 3;
5)
opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, ich realizację, ochronę gatunkową roślin i zwierząt oraz sprawowanie nadzoru nad obszarami wchodzącymi w skład sieci Natura 2000;
6)
finansowanie edukacji leśnej społeczeństwa, w szczególności poprzez tworzenie i prowadzenie leśnych kompleksów promocyjnych, zakładanie ścieżek przyrodniczo-leśnych;
7)
sporządzanie planów zalesienia lub inwestycji, o których mowa w art. 35 zadania nadleśniczego ust. 5;
8)
pełnienie zadań związanych z realizacją programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Dyrektor Generalny, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczowie są dysponentami środków budżetowych w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone, o których mowa w art. 54 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Lasom Państwowym, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Porównania: 1
1.
W Lasach Państwowych tworzy się fundusz leśny stanowiący formę gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie.
2.
Środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny.
Porównania: 1
1.
Środki funduszu leśnego stanowią:
1)
odpis podstawowy liczony od wartości sprzedaży drewna, obciążający koszty działalności nadleśnictw;
2)
należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych;
3)
należności wynikające z odszkodowań:
a) cywilnoprawnych za szkody powstałe w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, a także z innych tytułów,
b) z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
c) za szkody powstałe w wyniku pożarów, prac górniczych i geologicznych;
4)
dochody wynikające z udziału lub uzyskane ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 42 jednoosobowe spółki Skarbu Państwa;
5)
dotacje budżetowe, z wyłączeniem dotacji celowych, o których mowa w art. 54 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Lasom Państwowym;
6)
inne dochody uzyskane na rzecz tego funduszu.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b, związane z wyłączeniem z produkcji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym Dyrekcji Generalnej.
3.
Środki funduszu leśnego niewykorzystane w danym roku kalendarzowym stanowią dochód tego funduszu w następnym roku kalendarzowym.
4.
Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego, w drodze decyzji, ustala corocznie Lasom Państwowym wielkość odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Dyrektor Generalny może ustalać wielkość odpisu dla poszczególnych dyrekcji regionalnych, a dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – dla poszczególnych nadleśnictw.
Porównania: 1
1.
Środki funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań:
1)
gospodarki leśnej;
2)
dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa.
2.
Środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na:
1)
wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej;
2)
badania naukowe;
3)
tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej;
4)
sporządzanie planów urządzenia lasu;
5)
prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych;
5a)
ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej;
5b)
nabywanie przez Skarb Państwa gruntów, o których mowa w art. 37a prawo pierwokupu gruntu, oraz lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesiania, o których mowa w art. 37 nabywanie gruntów i lasów przez kierownika jednostki Lasów Państwowych;
5c)
organizację szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich, o których mowa w art. 46g szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 i 2185);
6)
inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.
3.
Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 środki funduszu leśnego ust. 2, przeznacza się na:
1)
zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
2)
realizację zadrzewień na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3)
inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w lasach niepaństwowych;
4)
(uchylony)
5)
cele określone w art. 13a obowiązki Lasów Państwowych w zakresie realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej ust. 1;
6)
zwrot zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.
3a.
Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 środki funduszu leśnego ust. 2, mogą być przeznaczone na:
1)
działania niezbędne do ochrony przyrody realizowanej metodami gospodarki leśnej polegające na:
a) wykupie przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w granicach parku,
b) tworzeniu infrastruktury;
1a)
cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;
2)
sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, o których mowa w art. 21 sporządzanie planów urządzenia lasu i inwentaryzacji ich stanu, wykładanie planów do publicznego wglądu ust. 1 pkt 2;
3)
działania związane z zapobieganiem dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, nakazane w trybie art. 46 ust. 3 pkt 8l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570).
4.
Dyrektor Generalny może, z wydzielonej części środków funduszu leśnego, utworzyć fundusz stabilizacji, który zostanie przeznaczony na usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń dla lasów w ramach długookresowego cyklu produkcji leśnej.
5.
Nadleśnictwa zasięgają opinii właściwych organów administracji samorządowej w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
6.
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mając na względzie zakres czynności podejmowanych w ramach udziału w szacowaniu szkód łowieckich oraz sposób ich realizacji przez przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.
Porównania: 1

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dokonuje corocznie wpłat na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 747 i 760).
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej w Lasach Państwowych.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...