• Art. 14. - Wymogi formal...
  01.08.2021
Obserwuj akt

Art. 14. mat.. wybuch.


Wymogi formalne wniosku o wydanie pozwolenia

1.
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
1)
oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2)
dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 podmioty uprawnione do uzyskania pozwolenia ust. 1 pkt 1, w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 podmioty uprawnione do uzyskania pozwolenia ust. 1 pkt 2, albo jednostki naukowej – członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników, zawierające imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia i numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa – serię i numer paszportu oraz adres miejsca zamieszkania;
2a)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, warunków i miejsca ich przechowywania, a także zakresu prac, do jakich będą one używane;
4)
określenie rodzaju i ilości materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jakie mogą być nabywane lub przechowywane w okresie roku;
4a)
określenie rodzaju i ilości wytwarzanych materiałów wybuchowych metodą in situ.
5)
(uchylony)
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę;
2)
(uchylony)
3)
oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a także oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
4)
zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności, o której mowa w art. 11 podmioty uprawnione do uzyskania pozwolenia ust. 1 pkt 1 lit. d;
5)
odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
6)
orzeczenie lekarskie i psychologiczne w zakresie, o jakim mowa w art. 11 podmioty uprawnione do uzyskania pozwolenia ust. 1 pkt 1 lit. c;
7)
opinię, o której mowa w art. 11 podmioty uprawnione do uzyskania pozwolenia ust. 1 pkt 1 lit. f oraz ust. 2 pkt 2;
8)
zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w art. 12 opinia potwierdzająca spełnianie ustawowych warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych dla wydania pozwolenia ust. 1 pkt 1 i 4, spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska.
2a.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, nie jest wymagane, jeżeli wniosek dotyczy przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w podziemnych składach przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 właściwość organów w sprawach pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych ust. 2.
2b.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3.
Wnioskodawca może dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia także inne dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.
4.
Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów niż określone w ust. 2 lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
5.
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie pozwolenia, uwzględniając obowiązek zawarcia w nim informacji, o których mowa w ust. 1, oraz mając na celu ujednolicenie i ułatwienie poprawnego sporządzenia wniosku.
Art. 14. Wymogi formalne wniosku o wydanie pozwolenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...