• Art. 24. - Nakaz odebran...
  02.10.2023
Obserwuj akt

Art. 24. przemieszcz. odpadów


Nakaz odebrania odpadów przez zgłaszającego, odesłanie odpadów do kraju wysyłki lub zagospodarowanie odpadów w kraju

1.
Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w postanowieniu, o którym mowa w art. 23 brak możliwości przemieszczenia odpadów zgodnie z warunkami zezwolenia, ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji, nakazuje:
1)
zgłaszającemu - odebranie odpadów zwróconych z zagranicy oraz określa sposób ich zagospodarowania na terenie kraju;
2)
odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie - odesłanie odpadów do kraju wysyłki albo określa sposób zagospodarowania tych odpadów na terenie kraju.
2.
W decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa termin i szczegółowe warunki wykonania zwrotu odpadów do kraju wysyłki lub zagospodarowania odpadów na terenie kraju.
3.
Kopie decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi Głównemu Policji oraz odpowiednio Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia procesu odzysku, unieszkodliwiania, siedziby zgłaszającego lub odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie oraz odpowiednio pozostałym właściwym organom kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu.
Art. 24. Nakaz odebrania odpadów przez zgłaszającego, ode... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...