• Art. 6. - Elementy zezwo...
  25.02.2024
Obserwuj akt

Art. 6. przemieszcz. odpadów


Elementy zezwolenia na przemieszczanie odpadów, dodatkowe dokumenty

1.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa w zezwoleniach, o których mowa w art. 4 właściwość organu w sprawach zezwoleń na przemieszczanie odpadów:
1)
zgłaszającego;
2)
odbiorcę lub odbiorców odpadów;
3)
przewoźnika lub przewoźników odpadów;
4)
rodzaj oraz ilość odpadów, które są przedmiotem międzynarodowego przemieszczania odpadów;
5)
okres ważności, na jaki zezwolenie jest udzielone;
6)
rodzaj transportu i trasę przewozu odpadów, w tym miejsca przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
miejsce prowadzenia procesów odzysku odpadów, które są przedmiotem międzynarodowego przemieszczania odpadów.
2.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska w zezwoleniach, o których mowa w art. 4 właściwość organu w sprawach zezwoleń na przemieszczanie odpadów pkt 1, określa także:
1)
warunki dotyczące sposobu prowadzenia procesów odzysku odpadów na terenie kraju;
1a)
warunki dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów powstających w wyniku odzysku odpadów na terenie kraju;
2)
sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków.
3.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska może dodatkowo uzależnić wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 właściwość organu w sprawach zezwoleń na przemieszczanie odpadów pkt 1, od określonej przez niego wielkości odzysku odpadów krajowych w danej instalacji.
4.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska żąda, przed wydaniem zezwolenia na przywóz albo na wywóz odpadów, dostarczenia przez odbiorcę odpadów:
1)
zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia, o których mowa w art. 181 pozwolenia udzielane przez organ ochrony środowiska ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
2)
kopii pozwoleń na emisję dotyczących instalacji, w której odpady miałyby być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu;
3)
(uchylony)
4)
zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5)
(uchylony)
6)
informacji na temat ilości i sposobu zagospodarowania odpadów wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów przywiezionych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 właściwość organu w sprawach zezwoleń na przemieszczanie odpadów pkt 1.
4a.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5.
W przypadku gdy nastąpiły zmiany elementów zezwolenia, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem zmiany przewoźnika lub przewoźników uczestniczących w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, konieczne jest dokonanie nowego zgłoszenia. W przypadku zmiany dotyczącej przewoźnika lub przewoźników odpadów wydane zezwolenie zmienia się, w drodze decyzji zmieniającej, na wniosek zgłaszającego.
Art. 6. Elementy zezwolenia na przemieszczanie odpadów, d... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...