• Art. 19. - Skład, kadenc...
  16.04.2024

Ustawa o muzeach

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2022.0.385 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

Obserwuj akt

Art. 19. muzea


Skład, kadencja i członkostwo w radzie powierniczej

1.
Rada powiernicza składa się z 9-15 członków. Pracami rady kieruje przewodniczący. Członków rady oraz przewodniczącego powołuje i odwołuje organ, o którym mowa w art. 16 powierzenie radzie powierniczej uprawnień ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i art. 17 powierzenie radzie powierniczej uprawnień organów administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego.
2.
Szczegółowy tryb pracy rady powierniczej określa regulamin uchwalany przez radę i zatwierdzany przez organ, o którym mowa w art. 16 powierzenie radzie powierniczej uprawnień ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i art. 17 powierzenie radzie powierniczej uprawnień organów administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego.
3.
Kadencja rady powierniczej trwa 5 lat.
4.
Członkostwo w radzie powierniczej wygasa przed upływem kadencji w razie:
1)
śmierci;
2)
zrzeczenia się;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem na utratę praw publicznych;
4)
ubezwłasnowolnienia;
5)
odwołania z powodu niewykonywania obowiązków członka rady wynikających z przepisów ustawy lub regulaminu.
Art. 19. Skład, kadencja i członkostwo w radzie powierniczej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...