• Art. 5. - Rodzaje muzeów...
  25.04.2024

Ustawa o muzeach

Stan prawny aktualny na dzień: 25.04.2024

Dz.U.2022.0.385 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

Obserwuj akt

Art. 5. muzea


Rodzaje muzeów i obowiązki podmiotów tworzących muzea

1.
Muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2.
Muzeami państwowymi są muzea utworzone przez organy administracji rządowej.
3.
Muzeami samorządowymi są muzea utworzone albo przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego.
4.
Podmioty, o których mowa w ust. 1, tworzące muzea są obowiązane:
1)
zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum;
2)
zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom;
3)
sprawować nadzór nad muzeum.
5.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres i tryb zabezpieczania zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów,
2)
sposoby przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia
- mając na względzie niedopuszczenie do sytuacji, w której zbiory mogą być utracone, uszkodzone lub zniszczone, oraz ochronę miejsca przechowywania i eksponowania zbiorów oraz ich ochronę w czasie transportu.
6.
Muzea państwowe i rejestrowane muzea samorządowe mają prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą muzeum w otoku.
Art. 5. Rodzaje muzeów i obowiązki podmiotów tworzących m... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...