• Art. 6. - Statut muzeum
  17.04.2024

Ustawa o muzeach

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2022.0.385 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

Obserwuj akt

Art. 6. muzea


Statut muzeum

1.
Muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez podmiot, o którym mowa w art. 5 rodzaje muzeów i obowiązki podmiotów tworzących muzea ust. 1, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z zastrzeżeniem ust. 5.
2.
Statut określa w szczególności:
1)
nazwę, teren działania i siedzibę muzeum;
2)
zakres działania;
3)
rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów;
4)
organ zarządzający i nadzorujący oraz organy doradcze i sposób ich powoływania;
5)
źródła finansowania działalności muzeum;
6)
zasady dokonywania zmian w statucie;
7)
zasady prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9 działalność gospodarcza muzeum, jeżeli muzeum zamierza taką działalność prowadzić.
3.
Pierwszy statut nadany muzeum, statut muzeum w organizacji, zawiera postanowienia regulujące proces organizowania muzeum i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Za dzień zakończenia organizowania muzeum przyjmuje się dzień otwarcia wystawy stałej.
4.
Po dniu zakończenia organizowania muzeum nadaje się muzeum statut zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2.
5.
(uchylony)
6.
Muzeum nieposiadające osobowości prawnej, w tym muzeum funkcjonujące w ramach struktury jednostki organizacyjnej, działa na podstawie regulaminu nadanego przez podmiot, o którym mowa w art. 5 rodzaje muzeów i obowiązki podmiotów tworzących muzea ust. 1. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do regulaminu.
7.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi spis uzgodnionych regulaminów, o których mowa w ust. 6.
Art. 6. Statut muzeum - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...