• Ustawa o muzeach
  29.05.2024

Ustawa o muzeach

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2024

Dz.U.2022.0.385 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
Orzeczenia: 1
Muzeum realizuje cele określone w art. 1 ustawowe pojęcie muzeum, w szczególności przez:
1)
gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
2)
katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
3)
przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4)
zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
5)
urządzanie wystaw stałych i czasowych;
6)
organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
7)
prowadzenie działalności edukacyjnej;
7a)
popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
8)
udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
9)
zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
10)
prowadzenie działalności wydawniczej.
Orzeczenia: 1
Muzea mogą być tworzone dla jednej lub wielu dziedzin działalności człowieka oraz tworów natury.
W sprawach nie uregulowanych w ustawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...