• Ustawa o muzeach
  23.04.2024

Ustawa o muzeach

Stan prawny aktualny na dzień: 23.04.2024

Dz.U.2022.0.385 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

Obserwuj akt

Rozdział 3. Muzeum rejestrowane

1.
W celu potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów oraz w celu ewidencjonowania muzeów spełniających te warunki, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi Państwowy Rejestr Muzeów, zwany dalej "Rejestrem".
2.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uzależnia wpis do Rejestru w szczególności od znaczenia posiadanych przez muzeum zbiorów, zespołu wykwalifikowanych pracowników, pomieszczeń i stałego źródła finansowania - zapewniających spełnienie statutowych celów muzeum.
3.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób prowadzenia Rejestru,
2)
wzór wniosku o wpis do Rejestru,
3)
warunki i tryb dokonywania wpisów w Rejestrze,
4)
okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
- biorąc pod uwagę uprawnienia nadzorcze ministra nad muzeami.
4.
Z dniem wpisu do Rejestru muzeum jest uprawnione do używania nazwy "muzeum rejestrowane".
5.
Muzeum rejestrowane korzysta ze szczególnej ochrony i pomocy finansowej państwa.
6.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz muzeów rejestrowanych.
1.
Jeżeli muzeum rejestrowane przestało spełniać warunki wpisu do Rejestru, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyznacza muzeum termin do ich spełnienia, a po jego bezskutecznym upływie skreśla z Rejestru.
2.
O wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z Rejestru oraz o jego wyniku minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawiadamia podmiot, o którym mowa w art. 5 rodzaje muzeów i obowiązki podmiotów tworzących muzea, ust. 1, i podaje ten fakt do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozstrzygnięcie w sprawach wpisu i skreślenia z Rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów, może w muzeach rejestrowanych, bezpośrednio mu podległych, powierzyć swoje uprawnienia radzie powierniczej, w zakresie:
1)
nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa;
2)
bezpośredniego nadzoru nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawowe pojęcie muzeum,
3)
powoływania i odwoływania dyrektora muzeum.
Właściwe organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego mogą w muzeach rejestrowanych bezpośrednio im podległych powierzyć - za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów - swoje uprawnienia radzie powierniczej, w zakresie określonym w art. 16 powierzenie radzie powierniczej uprawnień ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
1.
W muzeum, w którym działa rada powiernicza, nie powołuje się rady muzeum, a dotychczasowa rada ulega rozwiązaniu.
2.
(uchylony)
1.
Rada powiernicza składa się z 9-15 członków. Pracami rady kieruje przewodniczący. Członków rady oraz przewodniczącego powołuje i odwołuje organ, o którym mowa w art. 16 powierzenie radzie powierniczej uprawnień ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i art. 17 powierzenie radzie powierniczej uprawnień organów administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego.
2.
Szczegółowy tryb pracy rady powierniczej określa regulamin uchwalany przez radę i zatwierdzany przez organ, o którym mowa w art. 16 powierzenie radzie powierniczej uprawnień ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i art. 17 powierzenie radzie powierniczej uprawnień organów administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego.
3.
Kadencja rady powierniczej trwa 5 lat.
4.
Członkostwo w radzie powierniczej wygasa przed upływem kadencji w razie:
1)
śmierci;
2)
zrzeczenia się;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem na utratę praw publicznych;
4)
ubezwłasnowolnienia;
5)
odwołania z powodu niewykonywania obowiązków członka rady wynikających z przepisów ustawy lub regulaminu.
1.
Członkom rady powierniczej może przysługiwać zwrot kosztów przejazdów na zasadach określonych w przepisach regulujących należności przysługujące pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz wynagrodzenie za udział w posiedzeniu rady powierniczej. Wydatki te pokrywa muzeum.
2.
Dyrektor muzeum przyznaje zwrot kosztów przejazdów, jeżeli środki na ten cel są ujęte w planie finansowym muzeum na dany rok.
3.
Podmiot, o którym mowa w art. 16 powierzenie radzie powierniczej uprawnień ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub art. 17 powierzenie radzie powierniczej uprawnień organów administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego, przyznaje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oraz ustala jego wysokość.
4.
W przypadku przyznania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie może być ono wyższe niż:
1)
dla przewodniczącego rady - 50 %,
2)
dla pozostałych członków rady - 45 %
- minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
1.
Muzeum rejestrowane ma prawo pierwszeństwa zakupu od podmiotów prowadzących działalność polegającą na oferowaniu do sprzedaży zabytków, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez muzeum zamiaru zakupu. W przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycie przez muzeum rejestrowane następuje po cenie z chwili zgłoszenia zamiaru zakupu.
2.
Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno być złożone przez muzeum niezwłocznie po licytacji zabytku, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji.
3.
W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez więcej niż jedno muzeum rejestrowane przysługuje ono muzeum, które wcześniej złożyło takie oświadczenie.
4.
Sprzedaż dokonana z naruszeniem prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, oraz prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 2, jest nieważna.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...