• Ustawa o muzeach
  19.05.2024

Ustawa o muzeach

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2022.0.385 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

Obserwuj akt

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. poz. 48, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. poz. 127, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 31 i poz. 444, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące muzeów, wydane na podstawie ustawy wymienionej w art. 35 zmiana ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.01.1997 r. - Dz.U. z 1997 r. poz. 24]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...