• Ustawa o nadzorze nad ryn...
  09.12.2022

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Stan prawny aktualny na dzień: 09.12.2022

Dz.U.2022.0.660 t.j. - Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

Rozdział 4.  Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. poz. 1954, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. poz. 65, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. poz. 654, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. poz. 694, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. poz. 359, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. poz. 131, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. poz. 1070, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej (Dz. U. poz. 406, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. poz. 675, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. poz. 679, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. poz. 1667, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. poz. 665, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1 Przypisy: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. poz. 919, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. poz. 2 i poz. 1398) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. poz. 1548, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 887, z późn zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 580, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. poz. 948, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. poz. 1019 i poz. 1537 i 1538) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. poz. 1505, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:(zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. poz. 1252, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. poz. 2080): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz. U. poz. 1189, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. poz. 1351, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. poz. 1178, z 2003 r. poz. 2260, z późn. zm. ): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. poz. 1385, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. poz. 2052 oraz z 2004 r. poz. 219): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. poz. 424 , z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. poz. 535, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 594, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. poz. 1151, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 1152, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. poz. 1153, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. poz. 1154, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. poz. 1205 oraz z 2005 r. poz. 1538) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. poz. 1207 oraz z 2005 r. poz. 1202) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. poz. 1546, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. poz. 719) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 1249 oraz z 2006 r. poz. 825) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 1362 i poz. 2258): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. poz. 1537) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. poz. 1538 oraz z 2006 r. poz. 708) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. poz. 1539): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...