• Art. 27. - Przedmiot i z...
  26.05.2024

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.188 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Art. 27. nadzór rynek kap.


Przedmiot i zakres kontroli, cel czynności kontrolnych

1.
Przedmiotem kontroli jest zgodność działalności lub sytuacji finansowej kontrolowanego, w zakresie objętym nadzorem Komisji, odpowiednio z przepisami prawa, regulaminami, warunkami określonymi w zezwoleniach, zasadami uczciwego obrotu lub interesem zleceniodawców.
1a.
W przypadku kontroli działalności podmiotu, o którym mowa w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 24, przez zleceniodawców, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć klientów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2020/1503.
2.
Zakres kontroli obejmuje całość lub część określonych zagadnień dotyczących działalności lub sytuacji finansowej kontrolowanego.
3.
Czynności podejmowane przez kontrolerów w toku kontroli (czynności kontrolne) mają na celu ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie, pozwalające na ocenę prawidłowości działania kontrolowanego, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - ustalenie ich zakresu i przyczyn oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
4.
Czynności kontrolne powinny być wykonywane w sposób niezakłócający w istotnym stopniu działalności gospodarczej prowadzonej przez kontrolowanego, w szczególności terminowego wykonania jego zobowiązań wobec osób trzecich.
5.
Pisma, protokoły i dokumenty, o których mowa w art. 27a uprawnienie do zarządzenia kontroli i obowiązek powiadomienia kontrolowanego ust. 2, art. 28 forma i elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ust. 1 i 2–4, art. 29 przebieg i czas trwania kontroli ust. 4, art. 32 zasady prowadzenia kontroli i podejmowania czynności kontrolnych ust. 6ba i 6c, art. 33 zajęcie w toku kontroli dokumentu lub innego nośnika informacji i zażalenie na zajęcie ust. 4, art. 34a potwierdzanie zgodności z oryginałami uzyskanych w toku kontroli kopii dokumentów, art. 34b formy utrwalania ustnych wyjaśnień udzielonych w toku kontroli ust. 1 i 4, art. 35 zabezpieczenie materiałów zebranych w toku kontroli ust. 3 oraz art. 36 protokół kontroli ust. 2b, 3–6 i 8, sporządza się w postaci papierowej albo elektronicznej. Pisma, protokoły i dokumenty w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma, protokoły i dokumenty utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
6.
W przypadku pism utrwalonych w postaci elektronicznej doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku odzwierciedlającego treść tego pisma. Przepisy art. 393 § 2–4 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
Art. 27. Przedmiot i zakres kontroli, cel czynności kontr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...