• Art. 3. - Organ nadzoru ...
  21.05.2024

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2023.0.188 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Art. 3. nadzór rynek kap.


Organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym

1.
Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz rynkiem instrumentów finansowych, będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, w rozumieniu aktów prawnych wydawanych przez instytucje i organy Unii Europejskiej, jest Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej "Komisją".
2.
Komisja jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, rozporządzenia 648/2012, rozporządzenia 1031/2010, z wyłączeniem art. 55 ust. 1 tego rozporządzenia, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 909/2014, rozporządzenia 600/2014, rozporządzenia 2016/1011, z zastrzeżeniem ust. 2b, rozporządzenia 2017/1129, rozporządzenia 2019/2033, z wyłączeniem wydawania aktów, o których mowa w art. 41 ust. 2 tego rozporządzenia, rozporządzenia 2020/1503 oraz rozporządzenia 2022/858.
2a.
Odpowiednim organem, o którym mowa w art. 12 nadawanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, doręczanie pism pełnomocnikom strony, postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ust. 1 lit. a rozporządzenia 0_909/2014, jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.
2b.
Krajowym właściwym organem państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 23c ust. 1 rozporządzenia 2016/1011, jest minister właściwy do spraw instytucji finansowych.
2c.
Komisja jest organem odpowiedzialnym za koordynację współpracy i wymiany informacji z Komisją Europejską, Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i właściwymi organami z innych państw członkowskich zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia 2016/1011.
3.
Zadania właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia 236/2012, w zakresie:
1)
określonym w art 23b–23e – wykonuje Komisja we współpracy z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych;
2)
koordynowania współpracy i wymiany informacji z Komisją Europejską, Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz organami nadzoru w innych państwach członkowskich – wykonuje Komisja.
4.
Szczegółowe zasady współpracy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w tym w zakresie wymiany informacji, określa porozumienie Komisji z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
5.
Komisja jest organem właściwym w przypadkach, w których państwem członkowskim pochodzenia, w rozumieniu przepisów:
1)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1),
2)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 18)
– jest Rzeczpospolita Polska.
Art. 3. Organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...