• Art. 30. - Zespół kontro...
  25.05.2024

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.188 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Art. 30. nadzór rynek kap.


Zespół kontrolujący i jego czynności przed rozpoczęciem kontroli

1.
Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący, składający się z co najmniej dwóch kontrolerów, po okazaniu kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Obowiązek okazania legitymacji służbowej nie dotyczy osób, o których mowa w art. 26 kontrola działalności lub sytuacji finansowej podmiotów ust. 7.
2.
W przypadku nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego lub przywołanemu świadkowi, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. W takim przypadku upoważnienie doręcza się kontrolowanemu niezwłocznie, nie później jednak niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli.
3.
Po doręczeniu upoważnienia, a przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, kontroler ma również obowiązek poinformować osobę, o której mowa w ust. 1, o prawach i obowiązkach kontrolowanego, pouczyć o skutkach prawnych utrudniania lub uniemożliwiania przeprowadzenia czynności kontrolnych, w szczególności o treści art. 32a korzystanie przez kontrolującego z pomocy Policji, art. 46 odpowiedzialność karna za udaremnianie lub utrudnianie postępowania kontrolnego lub administracyjnego i art. 47a nałożenie przez Komisję na kontrolowanego kary pieniężnej , a także o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych wyjaśnień lub zatajenie prawdy. Składający wyjaśnienia może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich, o których mowa w art. 83 prawo odmowy zeznań i odmowy odpowiedzi na pytania § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na odpowiedzialność karną lub bezpośrednią szkodę majątkową.
4.
O dokonanym pouczeniu, o którym mowa w ust. 3, umieszcza się wzmiankę na upoważnieniu. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odebranie pouczenia i upoważnienia.
5.
W przypadku odmowy potwierdzenia odebrania pouczenia i upoważnienia, o których mowa w ust. 4, notatkę o tym kontroler załącza do upoważnienia, z podaniem przyczyn odmowy.
6.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z pouczeniem, o którym mowa w ust. 3, można doręczyć kontrolowanemu bezpośrednio, w tym jako wydruk, o którym mowa w art. 27 przedmiot i zakres kontroli, cel czynności kontrolnych ust. 6, albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
7.
Okazanie kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość może odbyć się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiających jednoczesne przekazywanie obrazu i dźwięku.
Art. 30. Zespół kontrolujący i jego czynności przed rozpo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...