• Art. 35a. - Elementy pro...
  31.03.2023

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Stan prawny aktualny na dzień: 31.03.2023

Dz.U.2023.0.188 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Art. 35a. nadzór rynek kap.


Elementy protokołu kontroli

1.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1)
firmę (nazwę) i adres kontrolowanego;
2)
wskazanie jednostek organizacyjnych kontrolowanego, objętych kontrolą;
3)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów;
4)
numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzmiankę o jego zmianach;
5)
określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
6)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
7)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia oraz udzielających informacji i wyjaśnień w toku kontroli;
8)
wzmiankę o pouczeniu, o którym mowa w art. 30 zespół kontrolujący i jego czynności przed rozpoczęciem kontroli, ust. 4;
9)
opis dokonanych czynności kontrolnych oraz ustalenia dotyczące stanu faktycznego, ze wskazaniem dokumentów lub innych informacji i materiałów, na jakich ustalenia te zostały oparte, jak również opis stwierdzonych nieprawidłowości, ich zakresu i przyczyn;
10)
wykaz materiałów zgromadzonych w toku kontroli, z podaniem nazwy każdego z nich;
11)
miejsce i datę sporządzenia protokołu kontroli;
12)
wzmiankę o udzieleniu zaleceń w trybie art. 36 protokół kontroli, ust. 6.
2.
Materiałami, o których mowa w ust. 1 pkt 10, są w szczególności:
1)
protokoły sporządzone w toku kontroli;
2)
pisemne oświadczenia i wyjaśnienia;
3)
zarządzenia Przewodniczącego Komisji wydane w toku kontroli.
Art. 35a. Elementy protokołu kontroli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...