• Art. 35a. - Elementy pro...
  30.09.2023

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2023.0.188 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Art. 35a. nadzór rynek kap.


Elementy protokołu kontroli

1.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1)
firmę (nazwę) i adres kontrolowanego;
2)
wskazanie jednostek organizacyjnych kontrolowanego, objętych kontrolą;
3)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów;
4)
numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzmiankę o jego zmianach;
5)
określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
6)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
7)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia oraz udzielających informacji i wyjaśnień w toku kontroli;
8)
wzmiankę o pouczeniu, o którym mowa w art. 30 zespół kontrolujący i jego czynności przed rozpoczęciem kontroli ust. 4;
9)
opis dokonanych czynności kontrolnych oraz ustalenia dotyczące stanu faktycznego, ze wskazaniem dokumentów lub innych informacji i materiałów, na jakich ustalenia te zostały oparte, jak również opis stwierdzonych nieprawidłowości, ich zakresu i przyczyn;
10)
wykaz sporządzonych protokołów, o których mowa w art. 32 zasady prowadzenia kontroli i podejmowania czynności kontrolnych ust. 6c i art. 34b formy utrwalania ustnych wyjaśnień udzielonych w toku kontroli ust. 1, oraz wykaz czynności, o których mowa w art. 32 zasady prowadzenia kontroli i podejmowania czynności kontrolnych ust. 6ba i art. 34b formy utrwalania ustnych wyjaśnień udzielonych w toku kontroli ust. 3;
11)
miejsce i datę sporządzenia protokołu kontroli;
12)
wzmiankę o udzieleniu zaleceń w trybie art. 36 protokół kontroli ust. 6;
13)
informację, że odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia kontrolowanego z wykonania zaleceń, o których mowa w art. 36 protokół kontroli ust. 5 i 6;
14)
zarządzenia Przewodniczącego Komisji wydane w toku kontroli.
2.
(uchylony)
Art. 35a. Elementy protokołu kontroli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...