• Art. 3a. - Przekazanie K...
  25.02.2024

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.188 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Art. 3a. nadzór rynek kap.


Przekazanie Komisji zgłoszenia naruszeń przepisów rozporządzeń

1.
Komisja przyjmuje zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 2017/1129, rozporządzenia 575/2013, rozporządzenia 909/2014, rozporządzenia 600/2014 oraz rozporządzenia 2019/2033. Przekazanie Komisji zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, a także innych obowiązków zachowania poufności informacji, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. Przekazanie Komisji zgłoszenia naruszeń lub potencjalnych naruszeń nie może stanowić przyczyny rozwiązania z osobą zgłaszającą umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze.
2.
Informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w ust. 1, w tym informacje, które mogłyby umożliwić identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się naruszenie, a także informacja o dokonaniu zgłoszenia mogą być ujawnione wyłącznie:
1)
w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz w dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu takiego zawiadomienia;
2)
na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe.
3)
(uchylony)
2a.
Informacje o naruszeniach lub potencjalnych naruszeniach przepisów rozporządzenia 596/2014 mogą być ujawnione również w ramach współpracy międzynarodowej z państwami trzecimi, na zasadach określonych w porozumieniach zawieranych na podstawie art. 26 współpraca z państwami trzecimi ust. 1 rozporządzenia 596/2014, a gdy informacja zawiera dane osobowe – z uwzględnieniem warunków określonych w art. 29 ujawnianie danych osobowych państwom trzecim tego rozporządzenia.
3.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób odbierania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, sposób postępowania z odebranymi zgłoszeniami i ich przechowywania, a także informowania o sposobie odbierania zgłoszeń i o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie należytej ochrony osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której zarzuca się naruszenie, w szczególności w zakresie wskazanym odpowiednio w art. 32 zgłaszanie naruszeń ust. 2 lit. b i c rozporządzenia 596/2014, art. 41 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia 2017/1129 albo w art. 65 ust. 2 lit. b i c rozporządzenia 909/2014.
Art. 3a. Przekazanie Komisji zgłoszenia naruszeń przepisó... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...