• Art. 5. - Podmioty podle...
  04.03.2024

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.188 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Art. 5. nadzór rynek kap.


Podmioty podlegające nadzorowi Komisji

Nadzorowi Komisji podlegają podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym na podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz inne podmioty - w zakresie, w jakim ciążą na nich określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z uczestnictwem w tym rynku, w szczególności:
1)
firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
2)
agenci firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
3)
(uchylony)
4)
banki powiernicze w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
5)
spółki prowadzące rynek regulowany,
6)
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
6a)
spółki prowadzące izbę rozliczeniową,
6b)
spółki prowadzące izbę rozrachunkową,
6c)
spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
6d)
centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 909/2014,
7)
emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej lub emitenci, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub które są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, a także emitenci, którzy ubiegają się o dopuszczenie lub wprowadzenie ich papierów wartościowych do takiego obrotu,
8)
fundusze inwestycyjne,
9)
towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
9a)
zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
10)
inne podmioty prowadzące obsługę funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w tym podmioty, którym zostało powierzone wykonywanie obowiązków towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
11)
spółki prowadzące giełdy towarowe,
12)
towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
13)
zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
14)
(uchylony)
15)
giełdowe izby rozrachunkowe w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych,
16)
CCP w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 648/2012,
17)
kontrahent finansowy,
18)
finansowe spółki holdingowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
18a)
inwestycyjne spółki holdingowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
19)
finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 2019/2033, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
20)
holdingi mieszane w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
20a)
holdingi mieszane w rozumieniu art. 110a objaśnienie pojęć oddziału ust. 1 pkt 6c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
21)
uczestnicy rynku uprawnień do emisji w rozumieniu rozporządzenia 596/2014,
22)
zatwierdzony podmiot publikujący oraz zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy, w rozumieniu odpowiednio art. 2 ust. 1 pkt 34 i 36 rozporządzenia 600/2014, posiadające zezwolenie Komisji,
23)
administratorzy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 2016/1011,
24)
dostawcy usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2020/1503,
25)
banki państwowe prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 111a działalność maklerska prowadzona przez bank państwowy ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- zwane dalej "podmiotami nadzorowanymi".
Art. 5. Podmioty podlegające nadzorowi Komisji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...