• Ustawa o nadzorze nad ryn...
  30.05.2024

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2023.0.188 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Rozdział 3d. Wykonywanie zadań właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia 2016/1011

1.
W przypadkach i na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/1011 Komisja wydaje decyzje w sprawach:
1)
uznania określonego w art. 32 ust. 5 rozporządzenia 2016/1011;
2)
zatwierdzenia określonego w art. 33 ust. 3 rozporządzenia 2016/1011;
3)
udzielenia zezwolenia określonego w art. 34 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/1011;
4)
rejestracji, na podstawie art. 34 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/1011;
5)
rejestracji, na podstawie art. 34 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/1011;
6)
udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 35 ust. 3 rozporządzenia 2016/1011.
2.
Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.
1.
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela administratorzy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 2016/1011, osoby, które opublikowały lub rozpowszechniały wskaźnik referencyjny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 2016/1011, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych administratora albo pozostające z nim w stosunku pracy lub będące odpowiednio likwidatorem, syndykiem ustanowionym w postępowaniu upadłościowym lub zarządcą ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym są obowiązane do niezwłocznego udzielenia pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i przekazania, na ich koszt, kopii dokumentów i innych nośników informacji, w tym posiadanych przez te podmioty nagrań rozmów telefonicznych oraz innych informacji zarejestrowanych za pośrednictwem urządzeń i systemów teleinformatycznych, w celu umożliwienia wykonywania ustawowych zadań Komisji w zakresie nadzoru nad sposobem wykonywania przez administratorów obowiązków określonych w rozporządzeniu 2016/1011.
2.
Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela podmioty, o których mowa w ust. 1:
1)
publikują, w sposób określony przez Komisję, sprostowania dotyczące danych przekazanych w przeszłości na potrzeby wskaźnika referencyjnego lub jego wartości;
2)
zaprzestają stosowania praktyki, którą Komisja uzna za sprzeczną z rozporządzeniem 2016/1011.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...