• Ustawa o nadzorze nad ryn...
  23.05.2024

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2023.0.188 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Rozdział 4. Kontrola oraz blokada rachunków

W związku z wykonywaniem zadań w zakresie nadzoru Komisja, Przewodniczący Komisji, upoważnieni przedstawiciele Komisji oraz pracownicy urzędu Komisji mają prawo dostępu do:
1)
informacji poufnych w rozumieniu art. 7 zadania Komisji rozporządzenia 596/2014 lub informacji poufnych, o których mowa w art. 62 ust. 1 rozporządzenia 1031/2010, oraz informacji wewnętrznych w rozumieniu art. 37 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących kontroli oraz blokady rachunków lit. a rozporządzenia 1031/2010,
2)
innych informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 19 obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej ust. 1
− będących w posiadaniu osób fizycznych lub innych podmiotów, w szczególności wymienionych w art. 20 wymiana informacji między Komisją i zagranicznymi organami nadzoru, art. 21 przekazywanie informacji organowi nadzoru w innym państwie członkowskim i przesłanki odmowy ich udzielenia i art. 23 wymiana informacji między Komisją a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również w art. 150 przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę zawodową bez naruszenia obowiązku jej zachowania ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz w art. 7 ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę zawodową ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Informacje te oraz informacje uzyskane przez Komisję, zgodnie z art. 20 wymiana informacji między Komisją i zagranicznymi organami nadzoru, art. 21 przekazywanie informacji organowi nadzoru w innym państwie członkowskim i przesłanki odmowy ich udzielenia i art. 23 wymiana informacji między Komisją a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mogą być, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, wykorzystywane wyłącznie do wykonywania ustawowych zadań w zakresie nadzoru, w szczególności mogą stanowić dowód w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Komisję.
1.
W przypadku wydania decyzji nakładającej karę za naruszenie przepisów rozporządzenia 596/2014, Komisja może, w drodze uchwały, zdecydować o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o jej wydaniu, w zakresie i w sposób określony w art. 34 tego rozporządzenia.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczące imienia i nazwiska osoby, której dotyczy decyzja, Komisja udostępnia na swojej stronie internetowej przez okres 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia.
1.
Komisja może, w drodze uchwały, zdecydować o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o:
1)
przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o giełdach towarowych, przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw oraz przepisów rozporządzenia 1031/2010, rozporządzenia 596/2014, rozporządzenia 600/2014 i rozporządzenia 2017/1129,
2)
środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów, o których mowa w pkt 1, w tym o zastosowanych sankcjach oraz złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również o wszczęciu lub wyniku postępowania administracyjnego lub cywilnego,
3)
zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji, o której mowa w rozporządzeniu 596/2014 albo rozporządzeniu 1031/2010, lub popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w przepisach wymienionych w pkt 1
– chyba że ujawnienie takich informacji narazi rynek kapitałowy na poważne niebezpieczeństwo lub spowoduje poniesienie przez osoby, których informacje te dotyczą, niewspółmiernej szkody.
1a.
Komisja, w drodze uchwały, decyduje o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu sankcji za naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 4 i art 7–11 rozporządzenia 648/2012, chyba że ujawnienie takich informacji zagroziłoby poważnie rynkom finansowym lub zaszkodziłoby w niewspółmierny sposób zainteresowanym stronom. Przekazane informacje nie mogą zawierać danych osobowych.
1b.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, są dostępne na stronie internetowej Komisji przez 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia, z tym że dane osobowe przekazane do publicznej wiadomości w przypadkach określonych w ust. 2 są dostępne na tej stronie przez rok.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych osób, chyba że:
1)
zapadło w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie lub
2)
wydana została ostateczna decyzja w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub
3)
decyzji w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
2a.
Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o każdym przypadku przekazania do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu środków prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2b.
W przypadku naruszenia przez dom maklerski, inwestycyjną spółkę holdingową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia 2019/2033, finansową spółkę holdingową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 575/2013, finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia 2019/2033, holding mieszany w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013 lub holding mieszany w rozumieniu art. 110a objaśnienie pojęć oddziału ust. 1 pkt 6c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przepisów działu IV rozdziału 1 oddziału 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów prawa bankowego stosowanych przez niektóre domy maklerskie, przepisów rozporządzenia 575/2013 lub rozporządzenia 2019/2033 Komisja, w drodze uchwały, przekazuje do publicznej wiadomości informację o naruszeniu, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby lub nazwy (firmy) podmiotu, odpowiedzialnych za dane naruszenie.
2c.
W informacji, o której mowa w ust. 2b, Komisja nie podaje imienia i nazwiska osoby fizycznej, w przypadku gdy opublikowanie tych danych:
1)
byłoby środkiem niewspółmiernym do wagi dokonanego naruszenia;
2)
stanowiłoby zagrożenie dla stabilności rynków finansowych;
3)
zagroziłoby prowadzonemu postępowaniu karnemu lub postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe;
4)
wyrządziłoby niewspółmierną szkodę tej osobie lub domowi maklerskiemu.
2d.
Informacje, o których mowa w ust. 2b i 2c, są dostępne na stronie internetowej Komisji przez 5 lat, licząc od dnia ich zamieszczenia, z tym że wskazanie imienia i nazwiska osoby, na którą nałożono sankcję, jest zamieszczane na okres nie dłuższy niż rok.
3.
W przypadkach uzasadnionych potrzebą wykonywania nadzoru przez zagraniczny organ nadzoru, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa w art. 20 wymiana informacji między Komisją i zagranicznymi organami nadzoru ust. 2, albo potrzebą prowadzenia postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru przez ten organ, albo na wniosek organu nadzoru w innym państwie członkowskim, Komisja może wszczynać z urzędu i prowadzić kontrolę, postępowanie wyjaśniające lub postępowanie administracyjne, jak również żądać wszczęcia takich kontroli i postępowania przez organ nadzoru w innym państwie członkowskim. W takim przypadku upoważniony przedstawiciel tego organu nadzoru może brać udział w czynnościach dokonywanych w toku takich kontroli i postępowania.
4.
Komisja nie wszczyna kontroli lub postępowania, o których mowa w ust. 3, lub odmawia dopuszczenia do udziału w czynnościach, jeżeli:
1)
(uchylony)
2)
zgłoszenie dotyczy tych samych naruszeń przepisów prawa przez ten sam podmiot, co do których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa siedziby organu nadzoru toczy się postępowanie sądowe lub wydany został prawomocny wyrok.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Komisja przekazuje zagranicznemu organowi nadzoru oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych szczegółowe wyjaśnienie przyczyn, dla których nie wszczęła kontroli lub postępowania albo odmówiła dopuszczenia do udziału w czynnościach.
5a.
W przypadku gdy na wniosek Komisji nie wszczęto kontroli lub postępowania lub w przypadku odmowy dopuszczenia Komisji do udziału w czynnościach przez organ nadzoru z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1095/2010.
6.
W razie stwierdzenia, że określone zachowanie jest sprzeczne z przepisami prawa, których przestrzeganie jest objęte nadzorem Komisji, Komisja może wezwać do zaprzestania takich zachowań.
7.
Uprawnienia Komisji, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału, mają zastosowanie do:
1)
zachowań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium innego państwa członkowskiego.
Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
W celu wykonywania zadań Komisji upoważnieni pracownicy urzędu Komisji lub inne osoby, w przypadku, o którym mowa w ust. 7, zwane dalej "kontrolerami", mogą przeprowadzać kontrolę działalności lub sytuacji finansowej:
1)
podmiotu nadzorowanego, o którym mowa w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 1, 2, 4–6c, 8–13 i 15–25,
2)
osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w pkt 1, powierzył, w granicach upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie niektórych czynności z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji,
3)
podmiotu zależnego od podmiotu, o którym mowa w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 18–20,
4)
banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
- zwanych dalej "kontrolowanym".
2.
W przypadku:
1)
oddziału zagranicznej instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską - kontrola dotyczy wyłącznie jednostki organizacyjnej, w ramach której prowadzona jest ta działalność;
2)
oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską – kontrola dotyczy wyłącznie badania zgodności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności maklerskiej z określonymi w przepisach prawa polskiego zasadami świadczenia usług;
3)
banku, o którym mowa w art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – kontrola dotyczy wyłącznie prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, praktyk sprzedaży krzyżowej obejmujących czynności, o których mowa w art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub instrumenty finansowe, działalności w zakresie lokat strukturyzowanych, o których mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, oraz działalności prowadzonej w charakterze podmiotu systematycznie internalizującego transakcje w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3.
Wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do oddziału domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską znajdującego się na terytorium innego państwa członkowskiego, następuje po uprzednim pisemnym poinformowaniu przez Komisję właściwego organu nadzoru w państwie, na którego terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub banku.
3a.
Komisja może zwrócić się do właściwego organu nadzoru w państwie członkowskim, na którego terytorium znajduje się oddział domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, o wykonanie uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do oddziału domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską znajdującego się na terytorium tego państwa członkowskiego. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania przez właściwy organ nadzoru, Komisja może poinformować o tym Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.
3b.
W zakresie niezbędnym do zweryfikowania informacji przekazanych Komisji na podstawie art. 110f nadzór nad działalnością domu maklerskiego, art. 110m uprawnienia Komisji do żądania informacji od spółki holdingowej lub art. 110z uprawnienia Komisji do żądania informacji niezbędnych do wykonywania nadzoru ust. 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel mogą przeprowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1, w podmiotach, które przekazały informacje, także w przypadku gdy podmioty te mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku przeprowadzenie kontroli następuje po poinformowaniu organu nadzoru w państwie, na którego terytorium dany podmiot ma siedzibę. Komisja niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 1, przekazuje do tego organu nadzoru informacje, które są istotne dla oceny ryzyka kontrolowanego podmiotu.
4.
W stosunku do oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, służą odpowiednio również przedstawicielom organów nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych lub rynkiem finansowym w innym państwie członkowskim, w którym zagraniczna firma inwestycyjna uzyskała zezwolenie, na zasadach określonych w przepisach tego państwa. Wykonanie uprawnień może nastąpić po uprzednim pisemnym poinformowaniu Komisji.
5.
Na pisemne żądanie organów nadzoru, o których mowa w ust. 4, uprawnienia im przyznane, w stosunku do oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznej firmy inwestycyjnej, wykonuje Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel.
5a.
Komisja może nie uwzględnić żądania organu nadzoru, jeżeli jego wykonanie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na suwerenność, bezpieczeństwo lub interes publiczny Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku szczegółowa informacja o tych okolicznościach jest przekazywana Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych oraz właściwemu organowi nadzoru.
6.
Przedstawicielom organów nadzoru w innych państwach członkowskich, w których zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskały zezwolenie, przysługuje - w związku z wykonywaniem uprawnień w zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm inwestycyjnych - prawo dostępu do informacji stanowiących tajemnicę zawodową, będących w posiadaniu tych podmiotów i osób fizycznych w nich zatrudnionych lub pozostających z nimi w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
7.
Do przeprowadzenia kontroli dotyczącej funkcjonowania systemów informatycznych kontrolowanego lub jego sprawozdań finansowych, ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów i informacji finansowych Przewodniczący Komisji może upoważnić również osobę niebędącą pracownikiem urzędu Komisji, dysponującą niezbędną wiedzą w tym zakresie.
8.
(uchylony)
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
Zasady współpracy Komisji z organami nadzoru w innych państwach członkowskich w zakresie kontroli sprawowanej dla celów rozporządzenia 236/2012 określa przepis art. 37 tego rozporządzenia, a dla celów rozporządzenia 2020/1503 – określają przepisy art. 31 ust. 4 i art. 32 ust. 2 tego rozporządzenia.
1.
Przedmiotem kontroli jest zgodność działalności lub sytuacji finansowej kontrolowanego, w zakresie objętym nadzorem Komisji, odpowiednio z przepisami prawa, regulaminami, warunkami określonymi w zezwoleniach, zasadami uczciwego obrotu lub interesem zleceniodawców.
1a.
W przypadku kontroli działalności podmiotu, o którym mowa w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 24, przez zleceniodawców, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć klientów, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2020/1503.
2.
Zakres kontroli obejmuje całość lub część określonych zagadnień dotyczących działalności lub sytuacji finansowej kontrolowanego.
3.
Czynności podejmowane przez kontrolerów w toku kontroli (czynności kontrolne) mają na celu ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie, pozwalające na ocenę prawidłowości działania kontrolowanego, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - ustalenie ich zakresu i przyczyn oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
4.
Czynności kontrolne powinny być wykonywane w sposób niezakłócający w istotnym stopniu działalności gospodarczej prowadzonej przez kontrolowanego, w szczególności terminowego wykonania jego zobowiązań wobec osób trzecich.
5.
Pisma, protokoły i dokumenty, o których mowa w art. 27a uprawnienie do zarządzenia kontroli i obowiązek powiadomienia kontrolowanego ust. 2, art. 28 forma i elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ust. 1 i 2–4, art. 29 przebieg i czas trwania kontroli ust. 4, art. 32 zasady prowadzenia kontroli i podejmowania czynności kontrolnych ust. 6ba i 6c, art. 33 zajęcie w toku kontroli dokumentu lub innego nośnika informacji i zażalenie na zajęcie ust. 4, art. 34a potwierdzanie zgodności z oryginałami uzyskanych w toku kontroli kopii dokumentów, art. 34b formy utrwalania ustnych wyjaśnień udzielonych w toku kontroli ust. 1 i 4, art. 35 zabezpieczenie materiałów zebranych w toku kontroli ust. 3 oraz art. 36 protokół kontroli ust. 2b, 3–6 i 8, sporządza się w postaci papierowej albo elektronicznej. Pisma, protokoły i dokumenty w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma, protokoły i dokumenty utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
6.
W przypadku pism utrwalonych w postaci elektronicznej doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku odzwierciedlającego treść tego pisma. Przepisy art. 393 § 2–4 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
1.
Kontrolę zarządza dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej urzędu Komisji, do zadań której należy przeprowadzanie kontroli.
2.
Zarządzający kontrolę, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych charakterem kontroli, może, nie wcześniej niż na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli, pisemnie powiadomić o tym kontrolowanego, wskazując przedmiot i zakres kontroli, celem umożliwienia kontrolowanemu sprawnego zgromadzenia lub przygotowania dokumentów i zebrania innych danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym zapewnienia obecności, w trakcie przeprowadzania kontroli, osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego.
Przypisy: 1
1.
Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udziela Przewodniczący Komisji w formie pisemnej, wskazując w nim:
1)
podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;
2)
oznaczenie organu kontroli;
3)
datę i miejsce wystawienia;
4)
imiona, nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów będących pracownikami urzędu Komisji;
5)
numery legitymacji służbowych kontrolerów będących pracownikami urzędu Komisji;
6)
firmę (nazwę) kontrolowanego;
7)
miejsce przeprowadzenia kontroli;
8)
przedmiot oraz zakres kontroli;
9)
datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas trwania kontroli;
10)
pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
1a.
W przypadku przeprowadzania kontroli przez osoby, o których mowa w art. 26 kontrola działalności lub sytuacji finansowej podmiotów, ust. 7, w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się także imię i nazwisko tej osoby oraz numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
2.
W przypadku konieczności wydłużenia czasu trwania kontroli, zmiany jej przedmiotu lub zakresu albo miejsca jej przeprowadzenia niezwłocznie pisemnie informuje się o tym kontrolowanego.
3.
Zmiany, o których mowa w ust. 2, wymagają odpowiedniej zmiany upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, z wyjątkiem zmiany miejsca przeprowadzenia kontroli w przypadku, o którym mowa w art. 32 zasady prowadzenia kontroli i podejmowania czynności kontrolnych, ust. 3.
4.
Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Czas trwania kontroli nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
2.
Przed rozpoczęciem kontroli, nie później jednak niż w dacie, o której mowa w art. 28 forma i elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ust. 1 pkt 9, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręcza się kontrolowanemu.
3.
Kontrola rozpoczyna się od dnia, w którym nastąpiło doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z art. 30 zespół kontrolujący i jego czynności przed rozpoczęciem kontroli ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dacie, o której mowa w art. 28 forma i elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ust. 1 pkt 9.
4.
Za dzień zakończenia kontroli uważa się dzień, w którym dokonana została ostatnia czynność kontrolna, poprzedzająca sporządzenie protokołu kontroli. O zakończeniu kontroli niezwłocznie pisemnie informuje się kontrolowanego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący, składający się z co najmniej dwóch kontrolerów, po okazaniu kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Obowiązek okazania legitymacji służbowej nie dotyczy osób, o których mowa w art. 26 kontrola działalności lub sytuacji finansowej podmiotów ust. 7.
2.
W przypadku nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego lub przywołanemu świadkowi, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. W takim przypadku upoważnienie doręcza się kontrolowanemu niezwłocznie, nie później jednak niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli.
3.
Po doręczeniu upoważnienia, a przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, kontroler ma również obowiązek poinformować osobę, o której mowa w ust. 1, o prawach i obowiązkach kontrolowanego, pouczyć o skutkach prawnych utrudniania lub uniemożliwiania przeprowadzenia czynności kontrolnych, w szczególności o treści art. 32a korzystanie przez kontrolującego z pomocy Policji, art. 46 odpowiedzialność karna za udaremnianie lub utrudnianie postępowania kontrolnego lub administracyjnego i art. 47a nałożenie przez Komisję na kontrolowanego kary pieniężnej , a także o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych wyjaśnień lub zatajenie prawdy. Składający wyjaśnienia może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich, o których mowa w art. 83 prawo odmowy zeznań i odmowy odpowiedzi na pytania § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na odpowiedzialność karną lub bezpośrednią szkodę majątkową.
4.
O dokonanym pouczeniu, o którym mowa w ust. 3, umieszcza się wzmiankę na upoważnieniu. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odebranie pouczenia i upoważnienia.
5.
W przypadku odmowy potwierdzenia odebrania pouczenia i upoważnienia, o których mowa w ust. 4, notatkę o tym kontroler załącza do upoważnienia, z podaniem przyczyn odmowy.
6.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z pouczeniem, o którym mowa w ust. 3, można doręczyć kontrolowanemu bezpośrednio, w tym jako wydruk, o którym mowa w art. 27 przedmiot i zakres kontroli, cel czynności kontrolnych ust. 6, albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
7.
Okazanie kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego tożsamość może odbyć się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiających jednoczesne przekazywanie obrazu i dźwięku.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Kontroler podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli ustalenia kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki albo prawa lub obowiązki jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.
Powody wyłączenia kontrolera od udziału w kontroli trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.
Kontroler może być wyłączony od udziału w kontroli również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
4.
Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 3, ujawnią się w toku kontroli, kontroler powstrzymuje się od dalszych czynności i zawiadamia o tym niezwłocznie Przewodniczącego Komisji. W takim przypadku, do czasu zarządzenia, o którym mowa w ust. 5, kontroler wyłączony od udziału w kontroli może podejmować jedynie czynności niecierpiące zwłoki, ze względu na interes publiczny lub ważny interes kontrolowanego.
5.
Wyłączenie od udziału w kontroli zarządza Przewodniczący Komisji z urzędu albo na wniosek kontrolowanego lub na wniosek kontrolera.
6.
Przewodniczący Komisji, zarządzając wyłączenie kontrolera, uzupełnia skład osobowy zespołu kontrolującego.
7.
Z ważnych przyczyn Przewodniczący Komisji może zmienić skład osobowy zespołu kontrolującego także w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 3. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
1.
Kontrola jest przeprowadzana w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowanego, w szczególności w lokalu jego centrali, oddziału lub przedstawicielstwa, o którym mowa w art. 116 działalność maklerska podmiotów zagranicznych w formie przedstawicielstwa na terytorium RP ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w dniach i godzinach pracy kontrolowanego.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa obrotu czynności kontrolne niecierpiące zwłoki mogą być podejmowane w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy kontrolowanego, po uprzednim poinformowaniu osoby uprawnionej do reprezentowania kontrolowanego.
3.
Czynności kontrolne mogą być podejmowane również poza miejscem określonym w ust. 1, w szczególności w lokalu urzędu Komisji, jeżeli jest to uzasadnione charakterem tych czynności oraz może przyczynić się to do szybszego i skuteczniejszego przeprowadzenia kontroli.
4.
Kontroler ma prawo wstępu do miejsc i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, oraz wglądu do ksiąg, dokumentów lub innych nośników informacji.
5.
Na żądanie kontrolera osoby wchodzące w skład statutowych organów kontrolowanego lub osoby pozostające z kontrolowanym w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania, na koszt kontrolowanego, kopii dokumentów, korespondencji elektronicznej, rejestrów połączeń telefonicznych i rejestru przesyłu danych lub innych nośników informacji oraz udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących przedmiotu kontroli w terminie, w sposób i w formie określonych w żądaniu..
6.
Kontrolowany zapewnia kontrolerowi warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznie przedstawia do kontroli żądane księgi, dokumenty lub inne nośniki informacji oraz terminowo udziela wyjaśnień. Kontrolowany w miarę możliwości udostępnia kontrolerom posiadane urządzenia techniczne służące usprawnieniu wykonywania czynności kontrolnych oraz, z zastrzeżeniem art. 35 zabezpieczenie materiałów zebranych w toku kontroli, oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.
6a.
Kopie dokumentów i innych nośników informacji, podlegających badaniu w trakcie przeprowadzania kontroli, kontrolerzy mogą sporządzać samodzielnie, zgodnie z ust. 6 zdanie drugie.
6b.
Kontrolerzy mogą żądać od kontrolowanego sporządzenia zestawień określonych danych i informacji na podstawie dokumentów i innych nośników informacji, wyznaczając sposób i formę oraz odpowiedni termin do ich przekazania.
6ba.
Czynności kontrolne mogą być utrwalane przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, po uprzednim poinformowaniu osoby biorącej udział w tych czynnościach. Kontroler przekazuje kontrolowanemu kopię zapisu dźwięku lub obrazu. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona potwierdza na piśmie otrzymanie takiej kopii.
6c.
Z przekazania kontrolerowi materiałów, o których mowa w ust. 5 i 6b, oraz pobrania materiałów, o których mowa w ust. 6a, sporządza się protokół, który otrzymuje kontroler i kontrolowany. Kontroler oraz osoba przekazująca materiały podpisują protokół.
6d.
W przypadku odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 6c, wzmiankę o tym umieszcza się w protokole, z podaniem przyczyn odmowy.
7.
W zakresie wynikającym z przedmiotu kontroli kontroler jest uprawniony do swobodnego poruszania się po miejscach i pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, bez obowiązku uzyskania przepustki, oraz nie podlega rewizji osobistej.
8.
Przeprowadzenie kontroli nie powinno, w miarę możliwości, zakłócać wykonywania zadań kontrolowanego.
Porównania: 1 Przypisy: 5
W przypadku gdy kontrolowany utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, kontroler może korzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji. Funkcjonariusze Policji wykonują na polecenie kontrolera czynności umożliwiające sprawne i niezakłócone przeprowadzenie kontroli.
1.
W toku kontroli Przewodniczący Komisji może zarządzić zajęcie dokumentu lub innego nośnika informacji niezbędnego dla dalszego postępowania.
2.
Osobę, w której dyspozycji pozostaje dokument lub inny nośnik informacji podlegający zajęciu, wzywa się do jego dobrowolnego wydania, a w razie niewydania kontroler może zwrócić się do organu Policji o pomoc. Przepisy art. 46 odpowiedzialność karna za udaremnianie lub utrudnianie postępowania kontrolnego lub administracyjnego ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 1301, 1692, 1967, 2127 i 2180) stosuje się odpowiednio.
3.
Wydane lub odebrane nośniki informacji, po sporządzeniu ich spisu i opisu oraz protokołu zajęcia, kontrolerzy zabezpieczają przed zniszczeniem lub zniekształceniem.
4.
Protokół zajęcia nośników informacji powinien zawierać oznaczenie sprawy, w której dokonano tego zajęcia, oznaczenie czasu rozpoczęcia i zakończenia czynności oraz listę zajętych nośników z ich opisem. Protokół podpisuje kontroler, który dokonał zajęcia, oraz osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę upoważnioną do reprezentowania kontrolowanego należy sporządzić odpowiednią wzmiankę.
5.
Na postanowienie o zajęciu dokumentów lub innych nośników informacji zażalenie przysługuje osobom, których prawa zostały naruszone w wyniku zajęcia. Zażalenie rozpoznaje Komisja w terminie 7 dni. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania zajęcia.
6.
Nośniki informacji zbędne dla dalszego postępowania niezwłocznie zwraca się uprawnionemu.
Ustaleń kontroli dokonuje się na podstawie zebranych w toku kontroli:
1)
dokumentów, innych nośników informacji i rejestrów;
2)
wyjaśnień udzielonych przez osoby, o których mowa w art. 32 zasady prowadzenia kontroli i podejmowania czynności kontrolnych ust. 5;
3)
danych i informacji zamieszczonych w systemach informatycznych kontrolowanego;
4)
oświadczeń osób trzecich;
4a)
zapisów obrazu lub dźwięku;
5)
innych materiałów, które mogą przyczynić się do ustalenia stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą.
1.
Wyjaśnienia, informacje i zestawienia pisemne sporządzane przez kontrolowanego na potrzeby przeprowadzanej kontroli powinny być podpisane przez osoby upoważnione do ich sporządzenia. W przypadku odmowy ich podpisania kontroler sporządza stosowną adnotację na protokole przekazania materiałów.
2.
Zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdza osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego lub pozostająca z kontrolowanym w stosunku pracy.
3.
Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera klauzulę "za zgodność z oryginałem" i podpis osoby dokonującej potwierdzenia. Zgodność danych z oryginalnymi danymi umieszczonymi w systemach informatycznych lub danych utrwalonych na nośnikach informacji potwierdza się na piśmie, ze wskazaniem zawartości nośnika oraz jego rodzaju.
Przypisy: 1
1.
Z odebrania ustnych wyjaśnień od osób, o których mowa w art. 32 zasady prowadzenia kontroli i podejmowania czynności kontrolnych ust. 5, sporządza się protokół, który otrzymuje kontroler i kontrolowany. Kontroler oraz osoba składająca ustne wyjaśnienia podpisują protokół.
2.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę składającą ustne wyjaśnienia, wzmiankę o tym umieszcza się w protokole, z podaniem przyczyn odmowy.
3.
Wyjaśnienia udzielane ustnie przez osoby, o których mowa w art. 32 zasady prowadzenia kontroli i podejmowania czynności kontrolnych ust. 5, mogą być utrwalane przy wykorzystaniu urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz, po uprzednim poinformowaniu osoby składającej wyjaśnienia. W wykonywanych w ten sposób czynnościach ma prawo uczestniczyć osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.
4.
Kontroler przekazuje kontrolowanemu kopię wyjaśnień ustnych utrwalonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona potwierdza na piśmie otrzymanie takiej kopii.
5.
Wyjaśnienia udzielane ustnie przez osoby, o których mowa w art. 32 zasady prowadzenia kontroli i podejmowania czynności kontrolnych ust. 5, mogą zostać odebrane telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiających przekazywanie obrazu lub dźwięku.
Przypisy: 1
1.
Materiały zebrane w toku kontroli mogą być zabezpieczane przed utratą lub zniekształceniem przez przechowywanie ich w lokalu kontrolowanego w pozostawionej do wyłącznej dyspozycji zespołu kontrolującego zamkniętej i opieczętowanej szafie lub sejfie, a gdy jest to uzasadnione ich ilością w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu.
2.
O zwolnieniu dokumentu lub innego nośnika informacji spod zabezpieczenia decyduje kontroler.
3.
W przypadku zajęcia, o którym mowa w art. 33 zajęcie w toku kontroli dokumentu lub innego nośnika informacji i zażalenie na zajęcie, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, z tym że zajęte dokumenty lub inne nośniki informacji mogą być również zabrane z lokalu kontrolowanego, za pokwitowaniem. Protokół zajęcia otrzymuje osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego.
1.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1)
firmę (nazwę) i adres kontrolowanego;
2)
wskazanie jednostek organizacyjnych kontrolowanego, objętych kontrolą;
3)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów;
4)
numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzmiankę o jego zmianach;
5)
określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
6)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
7)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia oraz udzielających informacji i wyjaśnień w toku kontroli;
8)
wzmiankę o pouczeniu, o którym mowa w art. 30 zespół kontrolujący i jego czynności przed rozpoczęciem kontroli ust. 4;
9)
opis dokonanych czynności kontrolnych oraz ustalenia dotyczące stanu faktycznego, ze wskazaniem dokumentów lub innych informacji i materiałów, na jakich ustalenia te zostały oparte, jak również opis stwierdzonych nieprawidłowości, ich zakresu i przyczyn;
10)
wykaz sporządzonych protokołów, o których mowa w art. 32 zasady prowadzenia kontroli i podejmowania czynności kontrolnych ust. 6c i art. 34b formy utrwalania ustnych wyjaśnień udzielonych w toku kontroli ust. 1, oraz wykaz czynności, o których mowa w art. 32 zasady prowadzenia kontroli i podejmowania czynności kontrolnych ust. 6ba i art. 34b formy utrwalania ustnych wyjaśnień udzielonych w toku kontroli ust. 3;
11)
miejsce i datę sporządzenia protokołu kontroli;
12)
wzmiankę o udzieleniu zaleceń w trybie art. 36 protokół kontroli ust. 6;
13)
informację, że odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia kontrolowanego z wykonania zaleceń, o których mowa w art. 36 protokół kontroli ust. 5 i 6;
14)
zarządzenia Przewodniczącego Komisji wydane w toku kontroli.
2.
(uchylony)
Przypisy: 1
1.
Wyniki kontroli zamieszcza się w protokole kontroli. Protokół kontroli w postaci papierowej sporządza się w trzech egzemplarzach. Protokół kontroli utrwalony w postaci elektronicznej albo dwa egzemplarze protokołu kontroli sporządzonego w postaci papierowej doręcza się kontrolowanemu w terminie 30 dni od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w art. 29 przebieg i czas trwania kontroli ust. 4. Protokół kontroli utrwalony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym kontrolera oraz kontrolowanego lub osoby upoważnionej przez kontrolowanego. Protokoły kontroli doręcza się kontrolowanemu bezpośrednio, za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002).
2.
Protokół kontroli podpisują kontroler oraz kontrolowany lub osoba upoważniona przez kontrolowanego.
2a.
Kontrolowany doręcza podpisany protokół kontroli utrwalony w postaci elektronicznej albo podpisany egzemplarz protokołu kontroli w postaci papierowej Komisji w sposób określony w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.
2b.
Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, wyjaśniając na piśmie przyczyny odmowy. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2a, odmowę podpisania protokołu kontroli uważa się za dokonaną z upływem ostatniego dnia tego terminu, chyba że kontrolowany zgłosi zastrzeżenia do protokołu kontroli.
2c.
Kontroler umieszcza na egzemplarzu protokołu kontroli, który otrzymuje Komisja, wzmiankę o odmowie jego podpisania, załączając wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2b, jeżeli zostały złożone.
2d.
Odmowa podpisania protokołu kontroli nie zwalnia kontrolowanego z wykonania zaleceń, o których mowa w ust. 5 i 6.
3.
Kontrolowany ma prawo przedstawienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli. Zastrzeżenia doręcza się na piśmie Przewodniczącemu Komisji, w sposób określony w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
4.
W przypadku gdy Przewodniczący Komisji:
1)
uwzględnia zastrzeżenia kontrolowanego – dokonuje się zmiany protokołu w niezbędnym zakresie w formie aneksu, który doręcza się kontrolowanemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych zastrzeżeń, przy czym przepisy ust. 1–2a stosuje się odpowiednio;
2)
nie uwzględnia zastrzeżeń kontrolowanego – doręcza się kontrolowanemu stanowisko dotyczące tych zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, w sposób określony w ust. 1..
5.
Wraz z aneksem lub stanowiskiem, o których mowa w ust. 4, albo po bezskutecznym upływie terminu do przedstawienia zastrzeżeń, Przewodniczący Komisji może wydać zalecenia usunięcia przez kontrolowanego nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie wyników kontroli, zwane dalej „zaleceniami”, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, z zastrzeżeniem ust. 6. Zalecenia doręcza się w sposób określony w ust. 1.
5a.
Kontroler, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń do protokołu kontroli, może dokonywać sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w protokole kontroli. Zarządzający kontrolę informuje kontrolowanego pisemnie o dokonanych sprostowaniach.
6.
W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes inwestorów, Przewodniczący Komisji może wydać zalecenia nawet przed zakończeniem kontroli, wyznaczając kontrolowanemu termin do usunięcia nieprawidłowości krótszy niż 14 dni. O wydaniu zaleceń w tym trybie zamieszcza się wzmiankę w protokole kontroli. Zalecenia doręcza się w sposób określony w ust. 1.
7.
Bieg terminu do usunięcia przez kontrolowanego nieprawidłowości wskazanych w zaleceniach rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania tych zaleceń.
8.
Kontrolowany, niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po upływie terminu do usunięcia nieprawidłowości wskazanych w zaleceniach, przekazuje Komisji informację o sposobie ich uwzględnienia, wskazując szczegółowy sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
9.
Terminy, o których mowa w ust. 1, 2a, 3–5a i 8, uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem pismo zostało doręczone bezpośrednio, nadane w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Porównania: 1 Przypisy: 5
1.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio:
1)
w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do podmiotu określonego:
a) w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 1, 2, 4–6c i 8–23, członka rozliczającego oraz klienta świadczącego pośrednie usługi rozliczeniowe – do czasu zaprzestania prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego podmiotu z rejestru, do którego wpis uprawnia do prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji,
b) w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 24 – do czasu zaprzestania prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji;
2)
w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez podmiot określony:
a) w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 1, 2, 4–6c, 8–13 i 15–23 działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego podmiotu z rejestru, do którego wpis uprawnia do prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji,
b) w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 24 i 25 działalności podlegającej nadzorowi Komisji
– do czasu zaprzestania prowadzenia tej działalności.
1a.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio:
1)
w toku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
– do osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powierzył, w granicach upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie niektórych czynności z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji – do czasu zaprzestania przez ten podmiot prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji.
2.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Upoważnieni pracownicy urzędu Komisji mogą przeprowadzić w domu maklerskim lub podmiocie, o którym mowa w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 18–20a, wizytę nadzorczą w zakresie niezbędnym do nadzoru ostrożnościowego nad domami maklerskimi.
2.
Wizyta nadzorcza może być także przeprowadzona w przypadku postępowań dotyczących wydania przez Komisję zezwolenia, pozwolenia lub zgody, o których mowa w przepisach rozporządzenia 2019/2033 lub rozporządzenia 575/2013.
3.
Do wizyty nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy art. 27 przedmiot i zakres kontroli, cel czynności kontrolnych ust. 4, art. 28 forma i elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, art. 29 przebieg i czas trwania kontroli ust. 2 i 3 oraz art 30-32 i art. 34 podstawy dokonywania ustaleń kontroli.
4.
Czas trwania wizyty nadzorczej nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
5.
Za dzień zakończenia wizyty nadzorczej uważa się dzień, w którym dokonana została ostatnia czynność w siedzibie domu maklerskiego. O zakończeniu wizyty nadzorczej niezwłocznie pisemnie informuje się dom maklerski, w którym przeprowadzana była wizyta nadzorcza.
Przypisy: 1
1.
W postępowaniu wyjaśniającym, o którym mowa w art. 18a postępowanie wyjaśniające ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, prowadzonym w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawie o ofercie publicznej, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie o giełdach towarowych, ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych oraz innych ustawach – w zakresie dotyczącym czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku kapitałowego, pozostających w związku z działalnością podmiotów nadzorowanych, lub do wszczęcia postępowania w sprawie naruszeń, o których mowa w art. 171a kary pieniężne za naruszenie zakazów lub ograniczeń ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Przewodniczącemu Komisji przysługuje także uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1.
1a.
W postępowaniu wyjaśniającym, o którym mowa w art. 18a postępowanie wyjaśniające ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, prowadzonym w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawie o funduszach inwestycyjnych lub do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszeń przepisów tej ustawy określających zasady prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne otwarte, zarządzające nimi towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub przez inne podmioty prowadzące obsługę funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przewodniczącemu Komisji przysługuje także uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1a.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
4a.
(uchylony)
5.
W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi:
1)
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, lub potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w art. 171a kary pieniężne za naruszenie zakazów lub ograniczeń lub w art. 172 uchylony ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Przewodniczący Komisji może zażądać od podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne udostępnienia informacji, stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 i 1933) w zakresie wykazu połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji, dotyczących podmiotu dokonującego czynności faktycznych lub prawnych mających związek z wyjaśnianymi faktami, z uwzględnieniem danych abonenta pozwalających na jego identyfikację, czasu ich dokonania i innych informacji związanych z połączeniem lub przekazem, niestanowiących treści przekazu;
1a)
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1a, lub potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 1a, Przewodniczący Komisji może zażądać od:
a) towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem inwestycyjnym otwartym,
b) depozytariusza funduszu inwestycyjnego otwartego,
c) podmiotu, o którym mowa w art. 32 uprawnienie do obrotu jednostkami uczestnictwa ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytułów uczestnictwa,
d) podmiotu, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w odniesieniu do funduszu inwestycyjnego otwartego, powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a umowa o powierzenie wykonywania czynności towarzystwa ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane,
e) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego,
f) przedstawiciela funduszu zagranicznego lub przedstawiciela funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
g) agenta płatności
– przekazania Komisji posiadanych przez te podmioty nagrań rozmów telefonicznych oraz innych informacji zarejestrowanych za pośrednictwem urządzeń i systemów teleinformatycznych, dotyczących podmiotu dokonującego czynności faktycznych lub prawnych mających związek z wyjaśnianymi faktami.
2)
(uchylony)
5a.
Udostępnienie informacji zgodnie z:
1)
ust. 5 pkt 1 lub 1a – nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej.
2)
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
(uchylony)
9.
(uchylony)
10.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 4
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).
Przypisy: 1
1.
W przypadku gdy z uzyskanych informacji, uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art 181-183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wynika, że transakcja, która została dokonana lub ma zostać dokonana, może mieć związek z popełnieniem tego przestępstwa, Przewodniczący Komisji lub jego zastępca może wystąpić do podmiotu nadzorowanego z pisemnym żądaniem dokonania blokady prowadzonego przez ten podmiot:
1)
rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego,
2)
innego rachunku, na którym są zapisywane instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi,
3)
rachunku pieniężnego
- na okres nie dłuższy niż 96 godzin od momentu wskazanego w żądaniu. Niezwłocznie po przekazaniu żądania Przewodniczący Komisji lub jego zastępca składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, załączając informacje i dokumenty dotyczące blokowanego rachunku.
2.
Przez blokadę rachunku, o której mowa w ust. 1, rozumie się czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania z całości lub części instrumentów finansowych lub środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, w tym również przez podmiot nadzorowany, z wyłączeniem dokonania rozliczeń w instrumentach finansowych lub środkach pieniężnych wynikających z transakcji zawartych i zobowiązań wynikających z nabytych instrumentów finansowych przed otrzymaniem żądania, o którym mowa w ust. 1.
3.
Podmiot nadzorowany dokonuje blokady rachunku natychmiast po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 1.
3a.
Żądanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera datę wystąpienia z żądaniem, zakres oraz termin dokonania blokady rachunku.
3b.
Żądanie, o którym mowa w ust. 1, może być doręczone za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703).
4.
Dokonanie blokady rachunku, o której mowa w ust. 3, wyłącza odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną, karną oraz inną określoną odrębnymi przepisami podmiotu nadzorowanego oraz osób działających w jego imieniu.
Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art 181–183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub przestępstwa, które może wywoływać istotne skutki w zakresie obrotu na rynku regulowanym, prokurator może postanowić o wstrzymaniu określonej transakcji lub dokonaniu blokady rachunku osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wykorzystanego do popełnienia tego przestępstwa, na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy od otrzymania tego zawiadomienia. Prokurator Krajowy może postanowić o przedłużeniu blokady rachunku na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy.
2.
W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się organ wydający postanowienie, datę jego wydania, zakres, sposób i termin blokady rachunku, uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do złożenia zażalenia do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach ogłoszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, może być odroczone na czas oznaczony, niezbędny ze względu na dobro sprawy. O wydaniu postanowienia zawiadamia się wówczas niezwłocznie podmiot nadzorowany.
4.
Wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku upada, jeżeli przed upływem czasu ich stosowania nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych.
5.
W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego rozdziału do blokowania rachunku stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 i 1855).
W przypadku gdy rachunek został zablokowany z naruszeniem prawa, odpowiedzialność za szkodę wynikłą z dokonania blokady ponosi Skarb Państwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
1.
Żądanie dokonania blokady rachunku może być przekazane firmie inwestycyjnej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 5 podmioty podlegające nadzorowi Komisji pkt 25, również w przypadku:
1)
(uchylony)
2)
powzięcia przez Komisję uzasadnionego podejrzenia:
a) naruszenia ograniczeń w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży, określonych w art. 12 lub art. 13 rozporządzenia 236/2012,
b) naruszenia zakazu lub ograniczeń w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży lub zawierania innych transakcji, w przypadku których spadek ceny lub wartości instrumentu finansowego wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowej, wprowadzonych na podstawie art. 20 lub art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012,
c) naruszenia zakazu lub ograniczeń w zakresie dokonywania na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu krótkiej sprzedaży określonego instrumentu finansowego lub zawierania innych transakcji mających za przedmiot określony instrument finansowy, wprowadzonych na podstawie art. 23 rozporządzenia 236/2012,
d) naruszenia przepisów rozporządzenia 2016/1011, których naruszenie stanowi podstawę do zastosowania przez Komisję sankcji, o których mowa w art 176i–176l ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
e) popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 178b odpowiedzialność karna za sprawowanie kontroli nad opracowywaniem wskaźnika referencyjnego wbrew przepisom ustawy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2.
W przypadku, o którym mowa w:
1)
(uchylony)
2)
ust. 1 pkt 2 – przepis art. 39 żądanie blokady prowadzonego przez podmiot rachunku stosuje się odpowiednio.
Na żądanie posiadacza rachunku podmiot nadzorowany może poinformować go o dokonaniu blokady rachunku, wskazując organ, który zażądał dokonania blokady, z wyjątkiem przypadku wydania przez prokuratora postanowienia o blokadzie rachunku, którego ogłoszenie zostało odroczone na czas oznaczony.
Przepisy art. 40 blokada rachunku i art. 41 odpowiedzialność za szkodę wynikłą z zablokowania rachunku z naruszeniem prawa stosuje się odpowiednio w toku wszczętego postępowania karnego o przestępstwa określone w art 181-183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdy otrzymane przez prokuratora zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pochodzi z innego źródła.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...