• Art. 53. NIK - Wystąpieni...
  23.04.2024

Art. 53. NIK


Wystąpienie pokontrolne

1.
Kontroler przygotowuje wystąpienie pokontrolne, które zawiera:
1)
numer i tytuł kontroli;
2)
imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera, nazwę właściwej jednostki kontrolnej oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
3)
oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres oraz imię i nazwisko kierownika;
4)
zwięzły opis ustalonego stanu faktycznego i ocenę kontrolowanej działalności, w tym ustalone, na podstawie materiałów dowodowych znajdujących się w aktach kontroli, nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne;
5)
uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
6)
wzmiankę o przekazaniu informacji, o których mowa w art. 51 obowiązek poinformowania o zagrożeniu dla życia, zdrowia lub mienia ust. 1, oraz wzmiankę o podjętych w związku z tym działaniach zapobiegających i ich skutkach do czasu zakończenia kontroli albo o niepodjęciu takich działań;
7)
pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 54 zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego.
2.
W wystąpieniu pokontrolnym może być także zawarta ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości w jednostkach, o których mowa w art. 2 podmioty podlegające kontroli NIK ust. 1 i art. 4 ustawowe kryteria kontroli ust. 1.
3.
Wystąpienie pokontrolne podpisuje kontroler prowadzący kontrolę oraz dyrektor właściwej jednostki kontrolnej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4.
Wystąpienie pokontrolne do:
1)
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ustawowe kryteria kontroli ust. 1, podpisuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
2)
ministra oraz kierownika urzędu centralnego podpisuje wiceprezes.
5.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli może zastrzec dla siebie prawo do podpisania każdego wystąpienia pokontrolnego a także upoważnić wiceprezesa do podpisywania wystąpień pokontrolnych, o których mowa w ust. 4.
6.
Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz wystąpienia pokontrolnego przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej, a drugi włącza się do akt kontroli.
7.
Ocena, o której mowa w ust. 2, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia albo odwołania go z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.
Art. 53. Wystąpienie pokontrolne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...