• Ustawa o Narodowym Banku ...
  04.02.2023

Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 04.02.2023

Dz.U.2022.0.2025 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

A. Prezes NBP

1.
Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Kadencja Prezesa NBP wynosi 6 lat. Ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
3.
Prezes NBP obejmuje obowiązki po złożeniu wobec Sejmu przysięgi następującej treści:
„Obejmując obowiązki Prezesa Narodowego Banku Polskiego przysięgam uroczyście, że postanowień Konstytucji i innych ustaw będę ściśle przestrzegać oraz że we wszystkich swoich działaniach dążyć będę do rozwoju gospodarczego Ojczyzny i pomyślności obywateli”. Przysięga może być złożona z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.
4.
Kadencja Prezesa NBP wygasa:
1)
po upływie okresu sześcioletniego;
2)
w razie śmierci;
3)
w razie złożenia rezygnacji;
4)
w razie odwołania.
5.
Odwołanie Prezesa NBP może nastąpić, gdy:
1)
nie wypełnia on swych obowiązków na skutek długotrwałej choroby;
2)
został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo;
2a)
złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;
3)
Trybunał Stanu orzekł wobec niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Po wygaśnięciu kadencji Prezesa NBP z przyczyny określonej w art. 9 tryb powołania, kadencja i ślubowanie Prezesa NBP, ust. 4 pkt 1 Prezes NBP pełni obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowego Prezesa NBP.
2.
Po wygaśnięciu kadencji Prezesa NBP z przyczyn określonych w art. 9 tryb powołania, kadencja i ślubowanie Prezesa NBP, ust. 4 pkt 2-4 wiceprezes NBP – pierwszy zastępca Prezesa NBP pełni obowiązki Prezesa NBP do czasu objęcia obowiązków przez nowego Prezesa NBP.
Przypisy: 1
1.
Prezesa NBP w czasie jego nieobecności zastępuje wiceprezes NBP – pierwszy zastępca Prezesa NBP.
2.
(uchylony)
3.
Wiceprezesi NBP kierują wyznaczonymi przez Prezesa NBP działami pracy NBP.
Porównania: 1
1.
Prezes NBP jest przełożonym wszystkich pracowników NBP. Prawa i obowiązki pracowników NBP określa Kodeks pracy i pragmatyka służbowa określona odrębną ustawą.
2.
Prezes NBP przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP oraz reprezentuje NBP na zewnątrz.
2a.
Prezes NBP ustala tryb działania i wykonywania funkcji przez organy NBP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, w tym zwoływania i prowadzenia obrad Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP, w sytuacjach o których mowa w art. 2 status prawny i siedziba NBP ust. 5.
3.
Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych.
4.
Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym.
5.
Prezes NBP:
1)
ustala, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, zasady przechowywania wartości
pieniężnych w bankach i przedsiębiorstwach produkujących znaki pieniężne oraz transportowania tych wartości
przez banki i te przedsiębiorstwa;
2)
realizuje zadania wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...