• Art. 13. NBP - Skład i ka...
  04.02.2023

Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 04.02.2023

Dz.U.2022.0.2025 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

Art. 13. NBP


Skład i kadencja Rady Polityki Pieniężnej, ślubowanie członków Rady

1.
W skład Rady wchodzą:
1)
Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP;
2)
9 członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów.
2.
Kadencja członka Rady wynosi 6 lat. Funkcję członka Rady można pełnić tylko jedną kadencję.
3.
Powołanie nowych członków Rady powinno nastąpić najpóźniej do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich.
4.
Członek Rady przed objęciem obowiązków w Radzie składa przed organem powołującym przysięgę następującej treści:
„Obejmując obowiązki członka Rady Polityki Pieniężnej przysięgam uroczyście, że będę działać z pełną bezstronnością, posiadaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie polityki pieniężnej, zgodnie z celami działalności Narodowego Banku Polskiego.” Przysięga może być złożona z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.
5.
Organy uprawnione do powołania członka Rady odwołują go wyłącznie w przypadku:
1)
zrzeczenia się swej funkcji;
2)
choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa;
3a)
złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;
4)
przyczyn, o których mowa w art. 14 ograniczenia działalności zawodowej, politycznej i związkowej członków Rady
ust. 2.
6.
W razie śmierci członka Rady, organ powołujący stwierdza wygaśnięcie jego mandatu.
7.
Uzupełnienia składu Rady na miejsce opróżnione z przyczyn określonych w ust. 5 i 6 organy powołujące dokonują nie później niż w okresie 3 miesięcy od odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady.
8.
(uchylony)
Art. 13. Skład i kadencja Rady Polityki Pieniężnej, ślubo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...