• Ustawa o Narodowym Banku ...
  28.07.2021

Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 28.07.2021

Dz.U.2020.0.2027 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

C. Zarząd NBP

1.
Działalnością NBP kieruje Zarząd.
2.
W skład Zarządu NBP wchodzą: Prezes NBP – jako przewodniczący oraz 6–8 członków Zarządu, w tym 2 wiceprezesów NBP.
2a.
Członków Zarządu NBP powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa NBP.
2b.
Członkowie Zarządu NBP są powoływani na okres 6 lat. Przepisy art. 9 tryb powołania, kadencja i ślubowanie Prezesa NBP ust. 2, art. 13 skład i kadencja Rady Polityki Pieniężnej, ślubowanie członków Rady ust. 3 i ust. 5–7 stosuje się odpowiednio.
3.
Zarząd NBP:
1)
realizuje uchwały Rady;
2)
podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w ustawie do wyłącznej kompetencji innych organów NBP.
4.
Do zakresu działania Zarządu NBP należy w szczególności:
1)
(uchylony)
2)
realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej;
3)
okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego;
4)
nadzorowanie operacji otwartego rynku;
5)
ocena funkcjonowania systemu bankowego;
5a)
analiza stabilności krajowego systemu finansowego;
6)
uchwalanie planu działalności i planu finansowego NBP;
7)
uchwalanie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP oraz ustalanie ich wysokości;
8)
określanie zasad gospodarowania funduszami NBP;
9)
określanie zasad organizacji i podziału zadań w NBP;
10)
określanie zasad polityki kadrowej i płacowej w NBP;
11)
uchwalanie rocznego sprawozdania z działalności NBP;
12)
sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego NBP;
13)
opracowywanie bilansów obrotów płatniczych państwa z zagranicą;
14)
przygotowywanie i rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych do Rady.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Członek Zarządu NBP nie może zajmować żadnych innych stanowisk i podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską. Przepis art. 14 ograniczenia działalności zawodowej, politycznej i związkowej członków Rady
, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
Uchwały Zarządu NBP zapadają większością bezwzględną głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa NBP.
Porównania: 1
Szczegółowy tryb działania Zarządu NBP określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...