• Ustawa o Narodowym Banku ...
  04.02.2023

Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Stan prawny aktualny na dzień: 04.02.2023

Dz.U.2022.0.2025 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.
Porównania: 1
1.
NBP posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym.
2.
NBP nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.
3.
Działalność NBP jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Siedzibą NBP jest Warszawa.
5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności zewnętrznych organy NBP mogą działać i wykonywać swoje funkcje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
2.
Do zadań NBP należy także:
1)
organizowanie rozliczeń pieniężnych;
2)
prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi;
3)
prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami;
4)
prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa;
5)
regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie;
6)
kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego;
6a)
działanie na rzecz stabilności systemu finansowego w zakresie instytucji finansowej w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 963 i 1488);
6b)
działanie na rzecz wyeliminowania lub ograniczania ryzyka systemowego, o którym mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym;
7)
opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;
8)
wykonywanie innych zadań określonych ustawami.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Porównania: 1
1.
NBP może:
1)
być członkiem międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych;
2)
pokrywać ze środków własnych wydatki związane z członkostwem w instytucjach określonych w pkt 1.
1a.
NBP pokrywa ze środków własnych wydatki związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.
1b.
NBP jest uprawniony do otrzymywania, przypadających Rzeczypospolitej Polskiej od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wszelkich wymagalnych kwot z tytułów finansowanych ze środków własnych NBP, w tym płatności zwrotnych, odsetek i innych dochodów.
2.
NBP nie może być udziałowcem albo akcjonariuszem innych osób prawnych, z wyjątkiem prowadzących działalność usługową na rzecz instytucji finansowych lub Skarbu Państwa, lub mających dla NBP istotne znaczenie w zakresie działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, o którym mowa w art. 3 cel działalności i zadania NBP ust. 2 pkt 6a.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...