• Art. 15. - Skład i kaden...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 15. Nar. Centrum Nauki


Skład i kadencja Rady Centrum, członkostwo w Radzie

1.
W skład Rady wchodzi dwudziestu czterech członków powoływanych przez Ministra spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący.
2.
Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy składu Rady.
3.
Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
4.
Członkiem Rady może być osoba, która:
1)
posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2)
korzysta z pełni praw publicznych;
3)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4)
nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin;
5)
nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
5.
Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zespole Identyfikującym, Komisji Ewaluacji Nauki i Komitecie Polityki Naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz w organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
6.
Członkiem Rady nie może być również osoba pełniąca funkcję:
1)
rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;
2)
dyrektora:
a) instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
b) pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk,
c) instytutu badawczego,
d) instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
3)
Prezesa lub wiceprezesa:
a) Polskiej Akademii Nauk,
b) Polskiej Akademii Umiejętności,
c) Centrum Łukasiewicz;
4)
przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Rady Głównej Instytutów Badawczych;
5)
członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
7.
Członkostwo w Radzie wygasa z dniem:
1)
powołania w skład organów, o których mowa w ust. 5;
2)
objęcia funkcji, o których mowa w ust. 6.

Art. 15. Skład i kadencja Rady Centrum, członkostwo w Radzie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...