• Art. 2. - Katalog pojęć ...
  17.04.2024

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.153 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

Obserwuj akt

Art. 2. Nar. Centrum Nauki


Katalog pojęć ustawowych

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
badaniach podstawowych – należy przez to rozumieć badania podstawowe w rozumieniu art. 4 zakres działalności naukowej ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.);
2)
projektach badawczych - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mające na celu wykonanie w ustalonym okresie badań podstawowych o tematyce określonej przez wnioskodawcę, realizowane na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu;
3)
(uchylony)
4)
doświadczonym naukowcu - należy przez to rozumieć osobę posiadającą stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe:
a) opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
b) kierowała realizacją projektów badawczych,
c) spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
– była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
– opublikowała co najmniej jedną monografię,
– wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
– zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
– jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
– ma inne istotne osiągnięcia w nauce,
a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osobę, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych;
5)
Koordynatorze Dyscyplin - należy przez to rozumieć pracownika Centrum odpowiadającego za organizację prac Zespołów Ekspertów i przeprowadzanie konkursów na realizację projektów badawczych w jednej dyscyplinie naukowej lub w grupie kilku dyscyplin naukowych, w tym w szczególności za zapewnienie ich właściwego, bezstronnego i rzetelnego przebiegu.
Art. 2. Katalog pojęć ustawowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...