• Art. 34. - Umowa o reali...
  14.04.2024
Obserwuj akt

Art. 34. Nar. Centrum Nauki


Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego

1.
Dyrektor zawiera z podmiotem, o którym mowa w art. 27 konkurs na realizację projektu badawczego ust. 1 pkt 1–7 i 9, w którym projekt badawczy ma być realizowany, i z kierownikiem projektu badawczego umowę o realizację i finansowanie tego projektu.
2.
W umowie określa się w szczególności:
1)
zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
2)
wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
3)
sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
4)
wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
5)
sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
6)
sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
7)
sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego;
8)
warunki rozwiązania umowy.
3.
Nadzór nad realizacją projektów badawczych obejmuje:
1)
ocenę raportów okresowych z realizacji projektów badawczych;
2)
kontrolę w siedzibie podmiotu, o którym mowa w art. 27 konkurs na realizację projektu badawczego ust. 1 pkt 1–7 i 9, przez wyznaczony przez Dyrektora zespół kontrolujący;
3)
uprawnienia Dyrektora do wstrzymania finansowania projektu badawczego, w przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z umową lub nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym etapie realizacji projektu badawczego do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości;
4)
uprawnienia Dyrektora do przerwania finansowania projektu badawczego w przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z umową lub nieterminowego albo nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności stwierdzenia, na podstawie opinii Rady, zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu badawczego.
4.
Dyrektor dokonuje rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego finansowanego przez Centrum po przyjęciu sprawozdania finansowego przedłożonego przez podmiot, o którym mowa w art. 27 konkurs na realizację projektu badawczego ust. 1 pkt 1–7 i 9, oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej projektu dokonanej przez Zespół Ekspertów oraz Radę.
5.
Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę określoną przez Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań Dyrektor zleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania.
Art. 34. Umowa o realizację i finansowanie projektu badaw... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...