• Art. 35a. - Umorzenie na...
  23.05.2024

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2023.0.153 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

Obserwuj akt

Art. 35a. Nar. Centrum Nauki


Umorzenie należności finansowych z rozliczenia przyznanych środków finansowych

1.
Należności finansowe wynikające z rozliczenia środków finansowych przyznanych na podstawie art. 33 tryb rozstrzygania w sprawie przyznania środków na badania zakwalifikowane w konkursach ust. 1 Dyrektor może umorzyć z urzędu albo na wniosek dłużnika, jeżeli:
1)
dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;
2)
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych albo postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
3)
sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika z przyczyn, o których mowa w art. 13 oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520), albo umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 361 przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego ust. 1 tej ustawy.
2.
Dyrektor, na uzasadniony wniosek dłużnika albo z urzędu, może umorzyć, w całości albo w części, należność finansową wynikającą z rozliczenia środków finansowych przyznanych na podstawie art. 33 tryb rozstrzygania w sprawie przyznania środków na badania zakwalifikowane w konkursach ust. 1, odroczyć termin spłaty tej należności lub rozłożyć ją na raty, o ile nie będzie to stanowiło pomocy publicznej lub pomocy de minimis, jeżeli:
1)
wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu otrzymania środków finansowych, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;
2)
wystąpiły ważne zdarzenia losowe niezależne od dłużnika;
3)
jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru wykonywanego projektu;
4)
jest to uzasadnione ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.
3.
Umorzenie należności finansowej wynikającej z rozliczenia środków finansowych przyznanych na podstawie art. 33 tryb rozstrzygania w sprawie przyznania środków na badania zakwalifikowane w konkursach ust. 1 wymaga zgody Ministra w przypadku, o którym mowa:
1)
w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1‒3, jeżeli wartość należności finansowej przekracza 150 000 zł;
2)
w ust. 2 pkt 4.
4.
Spłata należności finansowej odroczonej albo rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.
5.
Do umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia środków finansowych przyznanych na podstawie art. 33 tryb rozstrzygania w sprawie przyznania środków na badania zakwalifikowane w konkursach ust. 1, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
6.
Dyrektor zamieszcza, na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej, kwartalną informację o umorzeniach należności finansowych wynikających z rozliczenia środków finansowych przyznanych na podstawie art. 33 tryb rozstrzygania w sprawie przyznania środków na badania zakwalifikowane w konkursach ust. 1, zawierającą wykaz podmiotów wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
Art. 35a. Umorzenie należności finansowych z rozliczenia ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...