• Ustawa o Narodowym Centru...
  14.04.2024

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2023.0.153 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

Obserwuj akt

Rozdział 2. Organy i organizacja Centrum

Organami Centrum są:
1)
Dyrektor Centrum, zwany dalej "Dyrektorem";
2)
Rada Centrum, zwana dalej "Radą".
1.
Rada przeprowadza konkurs na stanowisko Dyrektora.
2.
Rada ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora:
1)
co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji Dyrektora;
2)
niezwłocznie - w przypadku odwołania albo śmierci Dyrektora.
3.
Informację o ogłoszeniu konkursu Rada przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „Ministrem”.
4.
Kandydatem na stanowisko Dyrektora może być osoba, która:
1)
korzysta z pełni praw publicznych;
2)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
3)
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym;
4)
posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
5)
posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się;
6)
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 pojęcie organów bezpieczeństwa państwa ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 oraz z 2022 r. poz. 1459 i 1512), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.
5.
W przypadku niewyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora, Rada przeprowadza nowy konkurs.
6.
Minister, na wniosek Rady, powołuje Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu.
1.
Dyrektor przeprowadza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora.
2.
Informację o ogłoszonym konkursie Dyrektor przekazuje niezwłocznie Ministrowi.
3.
Do kandydatów na zastępcę Dyrektora stosuje się przepisy art. 4 konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum ust. 4 pkt 1–3, 5 i 6.
4.
Kandydatem na stanowisko zastępcy Dyrektora może być osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
5.
Dyrektor ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora:
1)
co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji zastępcy Dyrektora;
2)
niezwłocznie - w przypadku odwołania albo śmierci zastępcy Dyrektora.
6.
W przypadku niewyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora, Dyrektor przeprowadza nowy konkurs.
7.
Dyrektor powołuje nie więcej niż dwóch zastępców Dyrektora wyłonionych w drodze konkursu.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursów na stanowiska, o których mowa w art. 4 konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum ust. 1 i art. 5 konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum ust. 1, sposób wyłaniania komisji konkursowej, sposób publikacji informacji o konkursie oraz dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i rzetelności procedury konkursowej.
1.
Kadencja Dyrektora trwa 4 lata.
2.
Ta sama osoba może pełnić funkcję Dyrektora nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3.
Do zastępców Dyrektora stosuje się przepisy ust. 1 i 2.
4.
Dyrektor i jego zastępcy pełnią obowiązki do dnia powołania następców.
Powołanie, o którym mowa w art. 4 konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum, ust. 6 i art. 5 konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum, ust. 7, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
1.
Minister odwołuje Dyrektora w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;
3)
zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 4 konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum ust. 4 pkt 1 i 2;
4)
działania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelności i gospodarności;
5)
niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum lub jego nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 11 zadania Dyrektora Centrum ust. 6;
6)
nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 43a audyt z działalności Centrum.
2.
Dyrektor odwołuje zastępcę Dyrektora w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4.
1.
Minister ustala wysokość wynagrodzenia Dyrektora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136).
2.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Centrum, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.
1.
Dyrektor kieruje działalnością Centrum, jest odpowiedzialny za prawidłowe i sprawne realizowanie zadań Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
2.
Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum oraz za zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Centrum.
3.
Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum.
4.
Dyrektor zatwierdza przedłożone przez Koordynatora Dyscyplin listy rankingowe, o których mowa w art. 24 zadania Koordynatorów Dyscyplin ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2, i zawiera umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych oraz umowy, o których mowa w art. 35 umowa o finansowanie stypendium doktorskiego lub stażu ust. 1.
5.
Dyrektor przygotowuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na 2 kolejne lata, z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla przedłożenia materiałów do projektu ustawy budżetowej.
6.
Dyrektor przygotowuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum wraz ze sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską, o której mowa w art. 42 badanie rocznego sprawozdania finansowego Centrum, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
7.
Dyrektor przygotowuje i, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedstawia Ministrowi zatwierdzony przez Radę projekt rocznego planu działalności Centrum oraz roczne sprawozdanie z realizacji zadań Centrum obejmujące informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum wraz z ewaluacją realizowanych zadań oraz oceną ich wpływu na rozwój nauki.
8.
W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Ministra projektu rocznego planu finansowego Centrum Dyrektor zamieszcza ten plan na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej.
9.
W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę projektu rocznego planu działalności Centrum Dyrektor zamieszcza ten plan na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej.
10.
Dyrektor przedstawia Radzie kwartalne informacje o zakresie wykonanych zadań i wydatkowanych na ten cel środkach.
11.
Dyrektor może zasięgnąć opinii wyspecjalizowanych instytucji lub ekspertów, w tym ekspertów zagranicznych.
1.
W celu wskazania kandydatów na członków Rady Minister powołuje na okres 4 lat Zespół Identyfikujący Członków Rady, zwany dalej "Zespołem Identyfikującym".
2.
Zespół Identyfikujący składa się z przewodniczącego, którego wskazuje Minister, i czterech członków.
3.
W skład Zespołu Identyfikującego mogą być powołane osoby:
1)
o uznanym światowym dorobku naukowym;
2)
aktywne zawodowo i prowadzące badania naukowe;
3)
reprezentujące różne dziedziny nauki i środowiska naukowe;
4)
niepozostające w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin;
5)
niepozostające z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki.
1.
Przewodniczący oraz członkowie Zespołu Identyfikującego nie otrzymują wynagrodzenia za udział w jego pracach.
2.
Zamiejscowi członkowie Zespołu Identyfikującego otrzymują zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej, § 2 Kodeksu pracy.
1.
Zespół Identyfikujący, w terminie 2 miesięcy przed upływem kadencji Rady, sporządza i przekazuje Ministrowi listę co najmniej dwudziestu czterech kandydatów na członków Rady, spośród osób zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadające kategorię naukową A+ albo A, oraz przez organizacje reprezentujące środowisko naukowe, kierując się:
1)
dorobkiem naukowym kandydata i jego bieżącą aktywnością naukową;
2)
zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin nauki;
3)
zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych środowisk naukowych.
2.
W przypadku niepowołania przez Ministra kandydata na członka Rady Zespół Identyfikujący przedstawia Ministrowi nową kandydaturę spośród osób, o których mowa w ust. 1.
3.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady, kierując się potrzebą zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin nauki i różnych rodzajów podmiotów, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
1.
W skład Rady wchodzi dwudziestu czterech członków powoływanych przez Ministra spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący.
2.
Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy składu Rady.
3.
Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
4.
Członkiem Rady może być osoba, która:
1)
posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2)
korzysta z pełni praw publicznych;
3)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4)
nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin;
5)
nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
5.
Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zespole Identyfikującym, Komisji Ewaluacji Nauki i Komitecie Polityki Naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz w organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
6.
Członkiem Rady nie może być również osoba pełniąca funkcję:
1)
rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;
2)
dyrektora:
a) instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
b) pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk,
c) instytutu badawczego,
d) instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
3)
Prezesa lub wiceprezesa:
a) Polskiej Akademii Nauk,
b) Polskiej Akademii Umiejętności,
c) Centrum Łukasiewicz;
4)
przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Rady Głównej Instytutów Badawczych;
5)
członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
7.
Członkostwo w Radzie wygasa z dniem:
1)
powołania w skład organów, o których mowa w ust. 5;
2)
objęcia funkcji, o których mowa w ust. 6.

1.
Minister odwołuje członka Rady w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
objęcia funkcji, o których mowa w art. 15 skład i kadencja Rady Centrum, członkostwo w Radzie, ust. 5 i 6;
3)
zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 15 skład i kadencja Rady Centrum, członkostwo w Radzie, ust. 4 pkt 2 i 3;
4)
nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
5)
naruszenia zasad etyki naukowej.
2.
W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji minister powołuje na jego miejsce na okres do końca kadencji Rady inną osobę wskazaną przez Zespół Identyfikujący spośród osób zgłoszonych w trybie art. 14 lista kandydatów na członków Rady Centrum, ust. 1.
1.
Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków.
2.
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
3.
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora lub co najmniej jedenastu członków Rady w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4.
Z posiedzeń Rady sporządza się protokół zawierający: listę uczestników posiedzenia, przebieg obrad, treść uchwał i liczbę oddanych głosów. Przewodniczący Rady przekazuje Ministrowi, na jego wniosek, kopię protokołu z posiedzenia Rady.
5.
Rada wydaje opinie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
6.
Projekty opinii przygotowują komisje Rady powołane przez przewodniczącego Rady spośród jej członków.
7.
Komisje Rady mogą zasięgać opinii ekspertów.
8.
Szczegółowy tryb działania Rady, wyboru przewodniczącego oraz powoływania komisji Rady określa regulamin ustanowiony przez Radę.
9.
Do przewodniczącego i członków Rady stosuje się przepis art. 13 wynagrodzenie i inne należności przewodniczącego i członków Zespołu Identyfikującego ust. 2.
10.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Centrum.
Do zadań Rady należy:
1)
określanie maksymalnie trzydziestu dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych;
2)
określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju;
3)
ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin;
4)
określanie tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów na ich realizację;
5)
ogłaszanie konkursów na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
6)
ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora, jego zastępców oraz Koordynatorów Dyscyplin;
7)
wybór spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach oraz wybór Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną związaną z rozliczeniem przyznanych środków;
8)
powołanie Komisji Odwoławczej, złożonej z członków Rady, w celu rozpatrywania odwołań od decyzji Dyrektora w sprawach określonych w art. 33 tryb rozstrzygania w sprawie przyznania środków na badania zakwalifikowane w konkursach ust. 2;
9)
powoływanie, na wniosek Dyrektora, zewnętrznego audytora do oceny pracy Zespołów Ekspertów lub Koordynatorów Dyscyplin;
10)
opiniowanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 11 zadania Dyrektora Centrum ust. 5 i 6;
11)
zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 11 zadania Dyrektora Centrum ust. 7;
12)
wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Dyrektora majątkiem Centrum powyżej wartości określonej w statucie;
13)
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy.
Orzeczenia: 2
Obsługę administracyjną Centrum prowadzi Biuro Centrum.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...