• Ustawa o Narodowym Centru...
  14.04.2024

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2023.0.153 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

Obserwuj akt

Rozdział 4. Finansowanie działalności Centrum

1.
Przychodami Centrum są:
1)
dotacja celowa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20 zadania Centrum Nauki, przekazywana na wniosek Dyrektora;
2)
dotacja podmiotowa na pokrycie bieżących kosztów zarządzania wykonywanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, przekazywana na wniosek Dyrektora;
3)
dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.
2.
Przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności:
1)
środki przekazane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze;
2)
odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
3)
zapisy i darowizny.
3.
Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 Centrum może, po uregulowaniu należności podatkowych, wykorzystywać na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20 zadania Centrum Nauki ust. 1 pkt 1 i 2. Środki niewykorzystane w danym roku nie podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
Środki finansowe są wydatkowane przez Centrum zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie przepisów niniejszej ustawy.
1.
Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy ustalany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2.
Podstawę gospodarki finansowej Centrum w okresie od dnia 1 stycznia do dnia zatwierdzenia przez Ministra rocznego planu finansowego Centrum stanowi projekt tego planu pozytywnie zaopiniowany przez Radę.
3.
Zmiany planu finansowego Centrum dokonuje się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
1.
Centrum tworzy:
1)
fundusz statutowy;
1a)
fundusz rezerwowy;
2)
fundusze określone w odrębnych ustawach.
2.
Fundusz statutowy Centrum odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów stanowiących wyposażenie Centrum na dzień rozpoczęcia przez nie działalności.
3.
Fundusz rezerwowy:
1)
zwiększa się o wartość zysku netto Centrum;
2)
zmniejsza się o wartość straty netto Centrum.
1.
Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega badaniu przez firmę audytorską.
2.
Minister dokonuje wyboru firmy audytorskiej w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...