• Ustawa o Narodowym Centru...
  26.05.2024

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.153 t.j. - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

Obserwuj akt

Rozdział 5. Nadzór nad działalnością Centrum

1.
Minister sprawuje nadzór nad działalnością Centrum pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.
2.
W ramach nadzoru Minister:
1)
dokonuje kontroli, o której mowa w art. 427 uprawnienia nadzorcze ministra ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2)
zatwierdza projekt rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na 2 kolejne lata;
3)
zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum;
4)
przyjmuje sprawozdanie z działalności Centrum przedstawione przez Dyrektora;
5)
dokonuje oceny działalności Centrum na podstawie sprawozdania, o którym mowa w pkt 4;
6)
może żądać wglądu do wszystkich dokumentów Centrum.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, Dyrektor przedkłada Ministrowi żądaną dokumentację nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
1.
Działalność Centrum podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.
2.
Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.
3.
Audyt obejmuje działalność Centrum w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...