• Art. 21a. - Kontrola jed...
  05.03.2024

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2020.0.164 t.j. - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Art. 21a. archiwa


Kontrola jednostki

1.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zawiadamia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej, zwanej dalej „jednostką kontrolowaną”, o kontroli, o której mowa w art. 21 zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ust. 2, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli; od zawiadomienia można odstąpić w przypadku zagrożenia dokumentacji zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą.
2.
Kontrolę przeprowadza wyznaczony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych pracownik Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych lub archiwum państwowego, zwany dalej „kontrolerem”, na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, w razie potrzeby, odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.
3.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1)
oznaczenie wydającego upoważnienie oraz datę wydania upoważnienia;
2)
podstawę prawną kontroli;
3)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera;
4)
nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
5)
zakres i przedmiot kontroli;
6)
okres ważności upoważnienia;
7)
podpis wydającego upoważnienie.
4.
Kontrolerowi przysługuje prawo do:
1)
swobodnego poruszania się na terenie siedziby jednostki kontrolowanej oraz w miejscu wykonywania jej zadań w strefach ogólnie dostępnych, a w przypadku stref zamkniętych – do poruszania się wyłącznie pod nadzorem pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki kontrolowanej;
2)
wglądu do dokumentacji dotyczącej zakresu i przedmiotu kontroli lub mającej znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
3)
żądania udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień;
4)
korzystania z pomocy biegłych.
5.
Jeżeli w toku kontroli konieczne jest zbadanie zagadnień wymagających wiadomości specjalnych, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, z własnej inicjatywy lub na wniosek kontrolera, powołuje biegłego, określając zakres i przedmiot opinii, termin jej wydania oraz wysokość wynagrodzenia.
6.
Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany do:
1)
zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli;
2)
przedstawienia, na żądanie kontrolera, dokumentacji dotyczącej zakresu i przedmiotu kontroli lub mającej znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego;
3)
pisemnego wskazania imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentowania go podczas kontroli w czasie jego nieobecności.
7.
Kontroler jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych; obowiązek ten trwa również po ustaniu zatrudnienia.
Art. 21a. Kontrola jednostki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...