• Art. 22c. - Anonimizacja...
  02.10.2023

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2020.0.164 t.j. - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Art. 22c. archiwa


Anonimizacja i pseudonimizacja danych zawartych w materiałach archiwalnych

1.
Jednostki, o których mowa w art. 22 państwowa sieć archiwalna, w ramach działalności archiwalnej, wdrażają zabezpieczenia wolności i praw osób, których dotyczą dane zawarte w materiałach archiwalnych, w szczególności w trakcie ich udostępniania przez anonimizację danych osobowych, zawieranie z użytkownikami zasobu archiwalnego umów wyłączających dalsze przetwarzanie danych osobowych oraz przez pseudonimizację danych w systemach informatycznych i teleinformatycznych.
2.
Stosowanie zabezpieczeń w postaci anonimizacji i pseudonimizacji nie jest obowiązkowe, jeżeli:
1)
przetwarza się, w tym udostępnia, dane osobowe za zgodą osoby, której dane dotyczą, jej pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
2)
osoba, której dane dotyczą, dobrowolnie i świadomie podała je uprzednio do publicznej wiadomości.
3.
Zabezpieczenia wolności i praw, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do dokumentacji niestanowiącej materiałów archiwalnych, o ile nie sprzeciwia się to celom postępowania z tą dokumentacją.
Art. 22c. Anonimizacja i pseudonimizacja danych zawartyc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...