• Art. 51h. - Wykreślenia ...
  28.05.2024

Art. 51h. archiwa


Wykreślenia z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

1.
Marszałek województwa wykreśla z urzędu, w drodze decyzji, wpis w rejestrze w przypadku:
1)
wydania decyzji, o której mowa w art. 51ga decyzja zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych ust. 1;
2)
wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej wpisem;
3)
gdy wobec przedsiębiorcy ukończono postępowanie likwidacyjne albo upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego.
1a.
Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.
1b.
Marszałek województwa wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
2.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może wydać decyzję nakazującą złożenie dokumentacji osobowej i płacowej zgromadzonej przez przedsiębiorcę, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub orzeczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, na odpłatne przechowywanie we wskazanym archiwum państwowym, jeżeli przedsiębiorca został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a ponadto istnieje zagrożenie zniszczenia zgromadzonej przez przedsiębiorcę dokumentacji, w szczególności na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych lub bezprawnego działania osób trzecich, a brak jest podstaw prawnych do jej przekazania innemu podmiotowi do dalszego przechowywania.
3.
Przed wydaniem decyzji, o których mowa w ust. 2, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dokonuje oceny dokumentacji w miejscu, w którym się ona znajduje.
4.
Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
5.
Przy określaniu kosztów przejęcia, ewidencjonowania, przechowywania i konserwacji dokumentacji przepisy art. 51p obowiązki likwidatora lub syndyka zakresie dokumentacji w przypadku likwidacji lub upadłości przedsiębiorstwa ust. 7–9 oraz art. 51z nakaz złożenia na przechowanie dokumentacji pracodawcy wykreślonego z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 51h. Wykreślenia z rejestru przechowawców akt osobow... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...