• Ustawa o narodowym zasobi...
  04.03.2024

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2020.0.164 t.j. - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego, zwanymi dalej "materiałami archiwalnymi", są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności Państwa Polskiego, jego poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a także o działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych - powstała w przeszłości i powstająca współcześnie.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
1.
Narodowy zasób archiwalny służy nauce, kulturze, gospodarce narodowej oraz potrzebom obywateli.
2.
Narodowy zasób archiwalny, w zależności od stosunku własności materiałów archiwalnych, dzieli się na:
1)
państwowy zasób archiwalny;
2)
niepaństwowy zasób archiwalny.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny przechowuje się wieczyście.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za pośrednictwem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
2.
Zadania, o których mowa w art. 51b rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych, art. 51f zaświadczenie o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych ust. 2, art. 51g ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych ust. 1, 2, 4 i 5, art. 51h wykreślenia z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych ust. 1 oraz art. 51j kontrola działalności przechowawcy akt osobowych i płacowych ust. 1 i 2, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...