• Art. 16. - Decyzja w spr...
  29.05.2024
Obserwuj akt

Art. 16. nasienn.


Decyzja w sprawie wpisu lub odmowy wpisu odmiany do krajowego rejestru

1.
Dyrektor Centralnego Ośrodka wydaje decyzję w sprawie wpisu odmiany do krajowego rejestru po przeprowadzeniu badań OWT lub WGO.
2.
Dyrektor Centralnego Ośrodka odmawia, w drodze decyzji, wpisu odmiany do krajowego rejestru, jeżeli:
1)
odmiana nie spełnia warunków, o których mowa w art. 6 warunki wpisu do krajowego rejestru ust. 1, lub
2)
zgłaszający odmianę nie uiścił opłaty, o której mowa w art. 24 opłaty związane z wpisem i utrzymaniem odmiany w krajowym rejestrze ust. 1, za badania OWT lub WGO, lub
3)
zgłaszający odmianę nie dostarczył materiału siewnego do badań zgodnie z art. 14 badania OWT i WGO ust. 7;
4)
opis odmiany, o którym mowa w art. 13 wymogi formalne wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru ust. 2 pkt 2a, nie zawiera cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13 wymogi formalne wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru ust. 8.
3.
Dyrektor Centralnego Ośrodka po przeprowadzeniu badań OWT lub WGO i na podstawie ich wyników, przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, wydaje postanowienie o zamiarze wpisu lub odmowy wpisu odmiany do krajowego rejestru. Treść rozstrzygnięcia zawartego w postanowieniu, zamieszcza się na stronie internetowej administrowanej przez Centralny Ośrodek.
4.
Od decyzji w sprawie wpisu odmiany do krajowego rejestru zgłaszającemu odmianę przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.
4a.
Po wpisaniu odmiany roślin sadowniczych na sadowniczą listę B, o której mowa w art. 19 numer wpisu odmiany do krajowego rejestru ust. 4 pkt 2, opis tej odmiany uwzględniony w kwestionariuszu technicznym, o którym mowa w art. 13 wymogi formalne wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru ust. 2 pkt 2a, uważa się za urzędowo uznany opis.
5.
Zgłaszający odmianę otrzymuje raport końcowy dotyczący badań OWT odmiany wpisanej do krajowego rejestru.
6.
Centralny Ośrodek udostępnia odpłatnie jednostce, która zajmuje się urzędową rejestracją odmian lub udzielaniem ochrony prawnej do odmiany w innym państwie, raport końcowy dotyczący badań OWT.
6a.
Dyrektor Centralnego Ośrodka przechowuje dokumenty dotyczące odmian wpisanych do krajowego rejestru przez okres ich wpisu w krajowym rejestrze.
7.
Opłaty za udostępnianie raportu końcowego, o którym mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa.
Art. 16. Decyzja w sprawie wpisu lub odmowy wpisu odmiany... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...